Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet hittar du nyheter och pressmeddelanden från Första AP-fonden. Har du frågor om innehållet, kontakta Kommunikationschef Sara Christensen, sara.christensen@ap1.se.

Nya styrelseledamöter i Första AP-fonden

Regeringen har utsett Lars Fresker och Linda Jonsson till nya ledamöter i Första AP-fondens styrelse.

Anna Magnusson ny ägaransvarig på Första AP-fonden

Anna Magnusson har utsetts till ny ägaransvarig på Första AP-fonden (AP1). Anna kommer närmast från en roll som specialist inom ägarstyrning på Alecta och tillträder sin befattning på AP1 1 juni 2023.

Jenny Gustafsson rekryterad som chef för AP-fondernas etikråd

Jenny Gustafsson har utnämnts till ny chef för AP-fondernas etikråd. Jenny kommer närmast från AMF och ska leda arbetet med att stärka Etikrådet ytterligare och bidra både till värdeskapande för inkomstpensionssystemet och en hållbar samhällsutveckling. Rekryteringen är ett led i utvecklingen av Etikrådet.

AP-fondernas etikråds påverkan viktig för att resultat uppnås när hållbarhet är i fokus

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) summerar ett mycket aktivt 2022 då drygt 3200 bolag genomlystes för eventuella kränkningar och incidenter. Ett framgångsrikt projekt som avslutades under 2022 rör barnarbete i kakaobranschen. Ytterligare 16 nya dialoger har påbörjats. Åtta proaktiva projekt drivs med fokus på mänskliga rättigheter, klimat och bolagsstyrning och 86 reaktiva bolagsdialoger pågår för att åtgärda och förebygga allvarliga olyckor och incidenter kopplade till bristande hållbarhet.

Fokus på långsiktighet och att skydda portföljen i en orolig omvärld

Globala ränte- och aktiemarknader uppvisade kraftigt negativ avkastning under 2022 drivet av krigsutbrott, fortsatta pandemieffekter samt hög inflation och stigande räntor. Energiberoenden och klimatomställningsbehov ledde till svåra avvägningar för samhällen och näringsliv på kort och lång sikt. Genom en aktiv förvaltning med fokus på att skydda portföljen och begränsa värdefallet, redovisar Första AP-fonden en avkastning på minus 8,6 procent, motsvarande ett resultat om minus 39,9 mdkr. Samtidigt överträffar fonden målet om 3 procents real avkastning under rullande tioårsperioder.

AP-fondernas etikråd utvecklas för att driva positiv förändring än mer effektivt

AP-fondernas etikråd utvecklas som en följd av en översyn som gjorts under året. Beslut har tagits att rekrytera en chef för AP-fondernas etikråd som bland annat ska forma ett kansli för att fortsätta driva positiv förändring i bolag där AP-fonderna har ägande.

Fokus på långsiktighet i en orolig omvärld

Det första halvåret 2022 präglades av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget förstärkte kvarvarande pandemieffekter som produktionsstörningar och brist på insatsvaror, och en stigande inflation fick världens centralbanker att snabbt och kraftfullt strama åt sin penningpolitik. Osäkerheten kring den framtida utvecklingen och den komplexa riskbilden ledde under våren till att tillgångspriserna på de globala ränte- och aktiemarknaderna föll kraftigt samtidigt, vilket är ett ovanligt mönster historiskt sett.

Regeringens utvärdering: ”Historiskt hög avkastning”

AP-fonderna har under 2021 fortsatt att bidra positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna pensionssystemet samt har uppfyllt målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.

Två nya styrelseledamöter i Första AP-fonden

Regeringen har utsett Annika Andersson och Erica Sjölander till nya ledamöter i Första AP-fondens styrelse.

Karin Karlström ny vd för Polhem Infra

Styrelsen för Polhem Infra har utsett Karin Karlström till ordinarie vd för bolaget. Karin har varit tillförordnad vd sedan november 2021 och tillträder rollen som vd den 4 maj. Polhem Infra ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden och investerar i onoterade svenska bolag med inriktning på samhällsviktig infrastruktur.