Nyhetsarkiv

I nyhetsarkivet hittar du nyheter och pressmeddelanden från Första AP-fonden. Har du frågor om innehållet, kontakta Kommunikationschef Sara Christensen, sara.christensen@ap1.se.

Optimism och stabilisering när sikten klarnar

En noga avvägd och såväl långsiktig som medelfristig portföljpositionering kombinerat med ett fortsatt fokus på kostnadseffektivitet genererade en avkastning under det första halvåret 2024 som uppgick till 5,0 procent efter kostnader. Resultatet blev 22,7 miljarder SEK och det förvaltade kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 476,2 miljarder SEK.

Regeringens årliga utvärdering av AP-fonderna

Regeringen har idag överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna till Riksdagen. Enligt utvärderingen har AP-fonderna under 2023 bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna pensionssystemet samt uppfyllt det lagstadgade målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt. Utvärderingen bedömer även att Första AP-fonden, samt de andra fonderna, fortsatt arbetat aktivt med hållbarhet samt att fondernas kostnader fortsatt minska.

Eva Lindström utses till ny ordförande i Första AP-fonden

Regeringen har idag utsett Eva Lindström till ordförande i Första AP-fondens styrelse. Eva är idag ledamot av Europeiska revisionsrätten i Luxemburg. Hon arbetade tidigare som Riksrevisor mellan 2003-2010 samt statssekreterare på Näringsdepartementet åt Mikael Damberg mellan 2014-2018 med ansvar för bland annat bolagsförvaltning, kapitalförsörjning och statens företagsägande (en portfölj som idag värderas till 850 mdr).

AP-fonderna stärker det svenska inkomstpensionssystemet med 142 miljarder kronor

AP-fonderna (AP1-AP4) summerar ett bra resultat för 2023 och stärker inkomstpensionssystemets finansiella ställning med 142 miljarder kronor. Resultatet motsvarar en genomsnittlig avkastning på 8,1 procent. Totalt förvaltade de fyra fonderna vid årsskiftet 1 880 miljarder kronor. AP-fondernas nettoutbetalningar till pensionssystemet var 19 miljarder kronor. Detta resultat bidrar starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

På tröskeln till en ny tid

Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Under året växlade betydande uppgångar med kraftiga marknadsfall när investerare försökte tolka det svårbedömda läget och hantera den ökade volatiliteten. Med en noga övervägd portföljpositionering och ett fokuserat genomförande nådde Första AP-fondens avkastning 9,1 procent, vilket motsvarar ett resultat på 38,0 miljarder kronor.

Ny styrelseledamot i Första AP-fonden

Regeringen har utsett Gunilla Hellqvist till ny ledamot i Första AP-fondens styrelse.

Framåtblick i brytningstid

Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under första halvåret 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Riskbilden tycktes svårtolkad för världens investerare och mellan långa perioder av stiltje växte de trevande uppgångarna nästan obemärkt i styrka. Trots en osäker och volatil marknad bidrog Första AP-fonden (AP1) positivt till stabilitet i inkomstpensionssystemet med en avkastning på 6,6% och redovisade ett resultat på 27,8 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 446,4 miljarder kronor.

Nya styrelseledamöter i Första AP-fonden

Regeringen har utsett Lars Fresker och Linda Jonsson till nya ledamöter i Första AP-fondens styrelse.

Anna Magnusson ny ägaransvarig på Första AP-fonden

Anna Magnusson har utsetts till ny ägaransvarig på Första AP-fonden (AP1). Anna kommer närmast från en roll som specialist inom ägarstyrning på Alecta och tillträder sin befattning på AP1 1 juni 2023.

Jenny Gustafsson rekryterad som chef för AP-fondernas etikråd

Jenny Gustafsson har utnämnts till ny chef för AP-fondernas etikråd. Jenny kommer närmast från AMF och ska leda arbetet med att stärka Etikrådet ytterligare och bidra både till värdeskapande för inkomstpensionssystemet och en hållbar samhällsutveckling. Rekryteringen är ett led i utvecklingen av Etikrådet.