Hållbarhet och ägaransvar

Mål, resultat och rapportering

Första AP-fonden har sju övergripande mål inom hållbarhet. Rapportering av fondens måluppfyllelse sker årligen, där hållbarhetsrapport är en integrerad del av årsredovisningen.

Målsättningar inom hållbarhet

Första AP-fondens sju målsättningar inom hållbarhet är:

  1. Portföljen ska vara koldioxidneutral senast år 2050, främst genom att de bolag vi äger reducerar sina koldioxidavtryck.
  2. Vi ska öka dedikerade investeringar som främjar FNs globala mål för en hållbar utveckling.
  3. Samtliga innehav i fastighetsportföljen ska redovisa enligt GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) samt löpande förbättra sin GRESB score.
  4. Vi ska rösta på samtliga stämmor i svenska portföljbolag. I de fall då fonden röstat emot styrelsens eller valberedningens förslag ska en dialog inledas.
  5. Vi ska verka för att andelen kvinnor i de bolag där fonden är representerad i valberedningen uppgår till minst 40 procent.
  6. Vi ska rösta på minst 800 utländska bolagsstämmor per år.
  7. Vi ska varje år skicka uppföljningsbrev till minst 50 utländska bolag där fonden röstat emot styrelsens förslag.

Hållbarhetsrapportering

Första AP-fonden har som ambition att följa ÅRL:s riktlinjer för hållbarhetsrapportering även om fonden formellt inte måste tillämpa dessa. Fondens hållbarhetsrapport finns integrerad i årsredovisningen.

Koldioxidavtryck

Fonden mäter och publicerar aktieportföljens koldioxidavtryck som en del av årsredovisningen.

AP-fonderna har tagit fram gemensamma riktlinjer för rapportering av koldioxidavtryck. Fyra indikatorer har valts som grund för portföljens koldioxidredovisning. För att öka transparensen kring orsakerna till förändringen över tid, har AP-fonderna vidareutvecklat vårt gemensamma tillvägagångssätt att rapportera vårt koldioxidavtryck.

En detaljerad beskrivning av hur vi beräknar koldioxidavtrycket finns här.

Redovisning av röstning

Hur vi har röstat redovisar vi här. Då och då publicerar vi även skriftliga kommentarer till de ställningstaganden vi gör – dessa återfinns bland nyheterna här på webbplatsen.

AP-fondernas Etikråd

Etikrådet redogör för sitt arbete i den årsrapport som publiceras på Etikrådets webbplats.

PRI

Första AP-fonden har undertecknat och stödjer det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Investments (PRI). Inom PRI samarbetar mer än 2 000 investerare globalt utifrån ett antal principer som främjar ökad förståelse och implementering av ansvarsfulla och hållbara investeringar. Principerna utgör en viktig del i Första AP-fondens arbete med ansvarsfulla investeringar och vi rapporterar årligen till PRI kring våra aktiviteter. Fondens senaste rapportering till PRI finns här.

Regeringens utvärdering

Regeringen genomför en årlig granskning av AP-fondernas verksamhet. Resultatet av granskningen presenteras vanligtvis i maj varje år, och finns att ladda ned på regeringens webbplats.