Vi investerar pensionskapitalet för att det ska växa.

Det här är
Första AP-fonden

Första AP-fonden förvaltar en del av kapitalet i det statliga inkomstpensionssystemet. Fondens medelfristiga avkastningsmål på den totala portföljen efter kostnader är 3,0 procent realt per år mätt över rullande tioårsperioder från och med 2020. Det långsiktiga avkastningsmålet (över 40 år) är 4 procents genomsnittlig årlig real avkastning efter kostnader.

Våra tillgångar på 431,5 miljarder kronor fördelas i en global portfölj med aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Vi investerar långsiktigt och hållbart, och agerar ansvarsfullt som ägare.

Fondkapital
per 30 juni 2021

431.5 mdkr

Genomsnittlig avkastning
de senaste tio åren

8.0 %

Till pensionssystemet
t.o.m. 30 juni 2021

4.2 mdkr

Aktuellt

Se alla nyheter

AP-fonderna utvecklar Etikrådets uppdrag

I takt med att föredömlig förvaltning integreras i AP-fondernas förvaltningsstrategier och målsättningar har Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden gemensamt beslutat att se över Etikrådets uppdrag. I samband med detta meddelar John Howchin, Etikrådets generalsekreterare sedan 2009, att han lämnar sin roll.

Första AP-Fonden söker förvaltare av småbolagsaktier på tillväxtmarknader

Första AP-Fonden har sedan 2013 investeringar i småbolagsaktier på tillväxtmarknaderna, förvaltat kapital är per den 30/6 6.2 miljarder SEK. Som en del i fondens investeringsprocess upphandlas samtliga mandat återkommande. Nu lanserar AP1 en upphandling av mandatet ovan och uppmuntrar förvaltare som förvaltar småbolagsaktier i tillväxtmarknader att delta i processen.

Första AP-fonden i nytt samarbete för att motverka korruption och bristande regelefterlevnad

Transparency International Sverige lanserar idag ett nytt forum för investerare där bland annat Första AP-fonden (AP1) ingår. AP1 vill proaktivt bidra med att utveckla hållbara verksamheter i enlighet med FN:s 17 globala utvecklingsmål. Korruption och bristande regelefterlevnad försvårar all utveckling och är en utmaning för bolag, då det äventyrar deras möjlighet att skapa värde och lönsamhet. Som stor investerare kan AP1 bidra med att påverka bolagen och ställa krav.

Rekordsnabb återhämtning och hög aktivitetsnivå bidrog till ett starkt resultat

Det första halvåret präglades av en hög aktivitet på världens kapitalmarknader, till följd av en rekordsnabb återhämtning och fortsatt god riskaptit. Första AP-fondens (AP1) avkastning för första halvåret 2021 uppgick till 11,0 procent före kostnader och 10,9 procent efter kostnader. Totalt har 4,2 miljarder kronor överförts till inkomstpensionssystemet och vid halvårsskiftet hade fonden ett förvaltat kapital på 431,5 miljarder kronor.

Möt Första AP-fonden på LinkedIn

På Första AP-fondens LinkedIn-sida finns aktuella nyheter, kommentarer och lediga tjänster. Här möter du även några av våra medarbetare, som berättar hur det är att arbeta hos oss.

Första AP-fonden på LinkedIn 

På bilden Emil Danmo.

Överträffar det långsiktiga målet

Den genomsnittliga årliga reala avkastningen efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgick till 7,0 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.

Ny lag öppnar för bättre avkastning

Första AP-fondens investeringsval styrs av AP-fondslagen. En lagändring väntas ge förbättrade möjligheter att agera för pensionärernas bästa.

Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges Riksdag.

”Fonden är uthållig och ställer krav”

– Första AP-fonden är en bra ägare som är uthållig men också ställer tydliga krav på hållbarhet och lönsamhet, säger Mikael Granath, VD för bostadsbolaget Willhem.

Foto: Willhem