Om Första AP-fonden

Regeringens granskning

Vi bidrar positivt

Regeringens utvärdering av AP-fonderna visar att fonderna under både 2017 och sedan starten 2001 bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet. Förvaltningskostnaden minskade under året, räknat som andel av kapitalet.

Samtidigt pågår förändringar av fondernas placeringsregler för att ur både ett avkastnings- och hållbarhetsperspektiv ytterligare förbättra fondernas resultat, konstaterar finansmarknadsminister Per Bolund i en kommentar till rapporten för 2017.

God utveckling

De senaste årens goda börsutveckling har gett ett starkt bidrag till AP-fondernas resultat.

Under 2017 uppgick det samlade resultatet för Första‒Fjärde och Sjätte AP-fonderna till 121 miljarder kronor efter kostnader, vilket motsvarar en genomsnittlig avkastning på 9,2 procent för de fem fonderna.

Sedan 2001, när det nuvarande systemet infördes, har den genomsnittliga avkastningen varit 6,2 procent per år, vilket kan jämföras med att inkomstindex under samma period i genomsnitt ökat med 3,0 procent per år. Inkomstindex ligger till grund för uppräkningen av skulden i inkomstpensionssystemet.

Den genomsnittliga avkastningen har varit 6,2 procent.

Vid 2017 års slut uppgick buffertfondernas kapital till 1 412 miljarder kronor, vilket är 91 miljarder kronor mer än vid föregående årsskifte. Under 2017 utbetalades 30 miljarder kronor från AP1, AP2, AP3 och AP4 till inkomstpensionssystemet.

Minskad kostnadsandel

Fondernas redovisade kostnader uppgick till 1 754 miljoner kronor under 2017. Det var 17 miljoner kronor mer än föregående år. I förhållande till det totala buffertkapitalet minskade kostnaderna från 0,136 till 0,129 procent jämfört med föregående år.

Läs mer i regeringensRedovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2019 (Skr. 2019/20:130)