Våra investeringar

Portföljens sammansättning

Balanserad helhet

Avkastningsmöjligheter och risk balanseras i fondens kapitalförvaltning, som är långsiktig och diversifierad.

Första AP-fonden investerar i en bred tillgångsportfölj globalt, fördelad på aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder. Den diversifierade portföljen ser till att Första AP-fonden kan nå en hög, långsiktig avkastning.

Majoriteten av portföljen förvaltas internt.

Bland fastighetsinvesteringarna finns Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag, som ägs gemensamt av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Foto: Vasakronan/Gustav Kaiser

Vår globala portfölj av räntebärande värdepapper har en bas av obligationer med hög kreditvärdighet. Även mer högavkastande obligationer och high yield, finns i portföljen.

Utöver aktier och räntebärande värdepapper satsar fonden på alternativa investeringar som fastigheter och infrastruktur, både indirekt och genom direkt ägande. Till våra alternativa investeringar, som också är globala, finns också riskkapitalfonder, där investeringar sker i onoterade bolag genom externa förvaltare.

Vi arbetar även aktivt på valutamarknaden.

Investeringsövertygelser

Första AP-fondens investeringsövertygelser ger ramar för hur portföljen ska sättas samman. De tillämpas både vid bedömningar av nya investeringar och vid utvärderingar av befintliga placeringar

Diversifiering

Långsiktighet

Kostnadseffektivitet

Riskpremier

Ineffektiva marknader

Hållbart värdeskapande

Läs gärna mer om våra investeringsövertygelser i årsredovisning 2022

Tekniskt inriktad förvaltning

Aktieförvaltning sker också genom en omfattande, mer tekniskt inriktad förvaltning, med matematiskt orienterade lösningar för optimering av investeringsbeslut.

För att uppnå en bra avkastning på pensionskapitalet behöver vi ta marknadsrisker. Diversifieringen på olika tillgångsslag är här en fördel, eftersom den ger avkastningsmöjligheter och riskspridning. Fonden är också stor och långsiktig, vilket ger möjligheter att ta risk när andra aktörer inte kan det.

För att uppnå en bra avkastning på pensionskapitalet behöver vi ta marknadsrisker.

Alla fondens risker ska tas under god kontroll och inom givna gränsvärden.

Vår styrelse fattar beslut om riskpreferensen, uttryckt i en övergripande tillgångsfördelning mellan aktier och räntebärande värdepapper. Den utgår från AP-fondslagens placeringsregler och anger för närvarande att 65 procent av tillgångarna ska placeras i aktier och 35 procent i räntebärande instrument.

Syftet med fondens kapitalförvaltning är dock att nå ett bättre resultat än en passiv förvaltning enligt den övergripande tillgångsfördelningen skulle ge. Fördelningen preciseras därför av fondens VD till en rad olika tillgångar.

Inom fondens organisation preciseras tillgångsfördelningen ytterligare. Det är alltid tydligt vilken typ av investeringsbeslut som får fattas av olika befattningshavare. Definierade mandat finns också för olika enheter när det gäller toleransen för avvikelser

Varje dag görs en avstämning av vår portfölj i förhållande till gränsvärden i AP-fondslagen samt internt bestämda riskbegränsningar.

Vi påverkas även av operativa risker, som rör processer, IT-system och mänskliga misstag. De finansiella instrumenten utvecklas och derivaten blir fler, vilket kräver avancerade system och bra rutiner för att minimera de operativa riskerna.