Våra investeringar

Portföljens sammansättning

Balanserad helhet

Avkastningsmöjligheter och risk balanseras i fondens kapitalförvaltning, som är långsiktig och diversifierad.

Första AP-fonden investerar i en bred tillgångsportfölj globalt, fördelad på aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

Alla svenska aktier och majoriteten i Europa och USA förvaltas internt. Aktier på tillväxtmarknader förvaltas i samarbete med utvalda externa partners.

Första AP-fonden har en bred portfölj av tillgångar för att nå en hög, långsiktig avkastning. Bland fastighetsinvesteringarna märks Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag, som ägs gemensamt av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden.

Foto: Vasakronan/Gustav Kaiser

Vår globala portfölj av räntebärande värdepapper har en bas av obligationer med hög kreditvärdighet. Även mer högavkastande obligationer, high yield, finns dock i innehavet.

Utöver aktier och räntebärande värdepapper satsar fonden på alternativa investeringar som fastigheter och infrastruktur, både indirekt och genom direkt ägande. Till våra alternativa investeringar, som också är globala, hör också hedgefonder, som balanserar risken i högvolatila aktier, samt riskkapitalfonder, där investeringar sker i onoterade bolag genom externa förvaltare.

Vi arbetar även aktivt på valutamarknaden.

Tekniskt inriktad förvaltning

Aktieförvaltning sker också genom en omfattande, mer tekniskt inriktad förvaltning, med matematiskt orienterade lösningar för optimering av investeringsbeslut.

För att uppnå en bra avkastning på pensionskapitalet behöver vi ta marknadsrisker. Diversifieringen på olika tillgångsslag är här en fördel, eftersom den ger avkastningsmöjligheter och riskspridning. Fonden är också stor och långsiktig, vilket ger möjligheter att ta risk när andra aktörer inte kan det.

Alla fondens risker ska tas under god kontroll och inom givna gränsvärden.

Vår styrelse fattar beslut om riskpreferensen, uttryckt i en övergripande tillgångsfördelning mellan aktier och räntebärande värdepapper. Den utgår från AP-fondslagens placeringsregler och anger för närvarande att 65 procent av tillgångarna ska placeras i aktier och 35 procent i räntebärande instrument.

Syftet med fondens kapitalförvaltning är dock att nå ett bättre resultat än en passiv förvaltning enligt den övergripande tillgångsfördelningen skulle ge. Fördelningen preciseras därför av fondens VD till en rad olika tillgångar.

För att uppnå en bra avkastning på pensionskapitalet behöver vi ta marknadsrisker.

Inom fondens organisation preciseras tillgångsfördelningen ytterligare. Det är alltid tydligt vilken typ av investeringsbeslut som får fattas av olika befattningshavare. Definierade mandat finns också för olika enheter när det gäller toleransen för avvikelser.

Varje dag görs en avstämning av vår portfölj i förhållande till gränsvärden i AP-fondslagen samt internt bestämda riskbegränsningar.

Vi påverkas även av operativa risker, som rör processer, IT-system och mänskliga misstag. De finansiella instrumenten utvecklas och derivaten blir fler, vilket kräver avancerade system och bra rutiner för att minimera de operativa riskerna.

Investeringsövertygelser

För att ge bästa möjliga avkastning efter kostnader över tid ska Första AP-fondens investeringsverksamhet sammantaget präglas av:

 • Diversifiering
  Investeringarna fördelas på olika typer av tillgångar för att uppnå rätt risk.
 • Långsiktighet
  Ett mångårigt perspektiv tar vara på konkurrensfördelar.
 • Riskpremier
  Kontrollerad risk möjliggör god avkastning.
 • Ineffektiva marknader
  Informationsövertag ska utnyttjas på utvalda marknader.
 • Kostnadseffektivitet
  Avkastningsnivå ska inte belastas av ineffektivt kostnadsutnyttjande.
 • Hållbart värdeskapande
  Prioritering sker av välskötta företag och andra investeringsobjekt.