Om Första AP-fonden

Vårt uppdrag

Vi stabiliserar de
svenska pensionerna

Fondens uppdrag är att förvalta pengar i pensionssystemet på bästa möjliga vis för att bidra till ekonomisk stabilitet på lång sikt.

Första AP-fonden spelar en viktig roll för svenska pensionärer. Att fonden presterar väl bidrar till att skapa stabilitet över generationer.

Vi arbetar med kapitalförvaltning för Sveriges pensionärer och har tillgångar av många olika slag som totalt är värda 421 miljarder kronor. Vårt uppdrag är att skapa bästa möjliga avkastning på detta kapital.

Första AP-fonden spelar en viktig roll som reserv för svenska pensionärer

Fondens kapital fungerar som reserv de år då utbetalningarna av inkomstpensioner är större än inbetalningarna. Det innebär att pensionerna inte behöver påverkas av skillnader mellan åren.

Pengarna tar inte slut

Det svenska pensionssystemet är robust. Det kan rent tekniskt inte gå back över tid, eftersom det är konstruerat med en broms så att tillgångarna inte ska understiga skulderna.

Broms skapar balans

Inkomstpensionssystemet är i huvudsak ofonderat, vilket innebär att inbetalda pensionsavgifter används för att finansiera samma års pensionsutbetalningar. För att hantera skillnaden mellan de löpande pensionsavgifterna och pensionsutbetalningarna finns alltså det reservkapital som förvaltas av Första AP-fonden, tillsammans med Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna.

Pensionssystemet innehåller en broms för att inte systemet ska kunna betala ut mer än vad det har råd med. Bromsen, eller den automatiska balanseringen, innebär att pensionerna räknas upp i en långsammare takt om systemets skulder överstiger tillgångarna. Att värdet på Första AP-fondens kapital ökar kan därför bidra till att den automatiska balanseringen undviks.

På grund av stora pensionsavgångar har vi de senaste åren gjort nettoutbetalningar till pensionärerna. Detta väntas fortgå i ytterligare många år.

Utbetalningar avgörs av inbetalningar

Hur mycket pengar som kan betalas ut till varje enskild person beror på hur mycket var och en har betalat in i avgifter till systemet, vilket i sin tur beror på hur hög lönen är och hur länge man arbetat. Om sedan svensk ekonomi utvecklas väl och AP-fondernas avkastning är tillräckligt hög, minskar sannolikheten för att bromsen påverkar pensionerna negativt.