Hållbarhet och ägaransvar

Fonden som ägare

Genom att vara en affärsinriktad, långsiktig och transparent ägare med hög integritet i agerandet skapar fonden förtroende hos bolag, andra ägare och intressenter samt hos allmänheten. Ett högt förtroende ger oss större möjligheter att påverka bolagen i rätt riktning.

Syftet med ägarstyrning är att långsiktigt öka avkastningen och reducera finansiell risk. Första AP-fonden anser att välskötta bolag har större möjligheter att generera vinster och undvika risker. För fonden blir det därför viktigt att försöka påverka bolagen i rätt riktning. Genom att använda den ställning som ägande ger på ett ansvarsfullt sätt vill vi påverka bolagen i en positiv riktning.

Fondens ägarpolicy ligger till grund för fondens arbete med ägarfrågor. Den innehåller tydliga riktlinjer i de vanligaste frågorna inom ägarstyrning. Förutom att följa fondens ägarpolicy ska fondens intressebolag dessutom följa Första AP-fondens ägardirektiv.

Vi har också tagit fram en broschyr där vi redovisar våra förväntningar. Den berör bland annat mänskliga rättigheter, korruption och bolagsstyrning.

Syftet med ägarstyrning är att långsiktigt öka avkastningen och reducera finansiell risk.

Svenska bolag är för det mesta lätta att samarbeta med. De har regelbundna diskussioner med sina större ägare inför stämmorna. På sådana möten finns möjligheter att påverka styrelsernas förslag och gemensamt komma fram till kompromisser som både ägarna och styrelserna är nöjda med. Det är också enkelt att komma till tals med ordföranden och styrelseledamöter för att diskutera ägarstyrning i de svenska bolagen. Fondens medverkan i valberedningar underlättar också kontakter med styrelserna i bolagen.

I utländska bolag är möjligheten att påverka mindre. En anledning till det är att fondens ägarandel och därmed rösträtt är lägre. En annan anledning är att det är svårare att upprätthålla en regelbunden dialog med bolagens styrelser. I många länder är lagstiftningen sådan att aktieägarnas rättigheter är små.

Vår ägarpolicy

Första AP-fondens ägarpolicy består av åtta principer för bolagsstyrning och företagens sociala och miljömässiga ansvarstagande:

  • Rösträtt. Rätten att rösta på bolagsstämmor ska vara oinskränkt. Förändringar i rösträtten ska vara frivilliga.
  • Likabehandling. Aktier med samma ekonomiska rätt ska behandlas lika. Minoritetsaktieägare ska skyddas.
  • Kapitalstruktur. Kapitalstrukturen ska vara lämplig med hänsyn till framtida vinstmöjligheter. Kapital som inte används effektivt bör delas ut till aktieägarna.
  • Bolagens styrelse. Aktieägarna ska ha rätt att utse styrelsen, och alla aktieägare ska ha rätt att föreslå och rösta på styrelseledamöter. Ledamöter ska ha rätt kompetens och hög integritet. Sammansättningen ska främja mångfald. Arvoden ska vara marknadsmässiga, skäliga och spegla kraven som ställs på ledamöterna.
  • Ersättningar. Ersättningen till ledande befattningshavare ska gagna bolaget och dess ägare. Den ska också vara skälig, marknadsmässig och kunna motiveras öppet för bolagets intressenter.
  • Revision och intern kontroll. Revisorerna utses av aktieägarna. Höga krav ställs på oberoende gentemot bolaget och dess ledning.
  • Miljö och sociala frågor. Verksamheter ska bedrivas på ett finansiellt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.
  • Informationsgivning. Verksamheterna ska söka en öppen dialog med aktieägarna, med korrekt, tydlig, saklig och trovärdig information.

Ägarstrategier för olika aktieinnehav

Första AP-fonden är en aktiv och engagerad ägare. Vi utgår alltid från vad som är bäst för bolagen själva och för deras aktieägare. Det gynnar dagens och morgondagens pensionärer bäst.

De strategier vi använder oss av för att påverka bolagen varierar beroende på hur stor ägarandel vi har, bolagens hemvist och förvaltningsform. Våra huvudsakliga verktyg är röstning, styrelsetillsättningar, dialoger, rättsprocesser, påverkan av självreglering och lagstiftning samt exkludering av bolag.

Arbetssätt för att påverka bolag

I bolag där vi äger mer än 10 procent, d.v.s. i fastighets- och infrastrukturbolag, har Första AP-fonden en plats i bolagens styrelse.

Att delta i valberedningar är ett mycket viktigt verktyg för att det ger en möjlighet att påverka hur bolagens kommande styrelse ska vara sammansatt. Vad gäller både svenska och utländska företag är ett annat viktigt verktyg att rösta på bolagsstämmorna. I Sverige deltar vi personligen och utomlands tar vi hjälp av konsulter som ger oss analyser utifrån vårt eget regelverk och sköter den praktiska delen av röstningen. Hur vi har röstat publicerar vi här. Då och då publicerar vi även skriftliga kommentarer till de ställningstaganden vi gör – dessa återfinns bland nyheterna på vår webbplats.

Vi utgår alltid från vad som är bäst för bolagen själva och för deras aktieägare. Det gynnar dagens och morgondagens pensionärer bäst.

Vi väljer också regelbundet ut ett antal frågor där vi skriver till bolagen och förklarar varför vi röstat som vi gjort. Ofta har det handlat om ersättningar till ledande befattningshavare.

Dialog löser problem

En dialog kan leda till att problem rättas till, vilket också skapar förutsättningar för att värdet på bolaget ökar. Om ett bolag har problem försvinner inte problemet om vi säljer våra aktier.

Uteslutning – ett sista alternativ

Vi vill hellre påverka bolag positivt än utesluta dem ur vår portfölj, men vi har trots det valt att utesluta investeringar i vissa branscher. Därutöver finns ett antal bolag som bryter mot lagar eller internationella överenskommelser som Sverige ställt sig bakom som vi väljer att inte investera i. En lista med exkluderade bolag finns att ladda ned här.

Innan vi utesluter ett bolag ger vi alltid bolaget möjlighet att svara på frågor och om de visar att de är villiga till en förändring kan de fortfarande vara aktuella för investering.

Kontakt

Ossian Ekdahl
Chef Ägaransvar
ossian.ekdahl@ap1.se