AP-fonderna stärker det svenska inkomstpensionssystemet med 142 miljarder kronor

AP-fonderna (AP1-AP4) summerar ett bra resultat för 2023 och stärker inkomstpensionssystemets finansiella ställning med 142 miljarder kronor. Resultatet motsvarar en genomsnittlig avkastning på 8,1 procent. Totalt förvaltade de fyra fonderna vid årsskiftet 1 880 miljarder kronor. AP-fondernas nettoutbetalningar till pensionssystemet var 19 miljarder kronor. Detta resultat bidrar starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

Den genomsnittliga avkastningen för året uppgick till 8,1 procent efter kostnader. AP-fondernas genomsnittliga avkastning under den senaste fem- och tioårsperioden uppgår till 8,5 respektive 8,0 procent per år, att jämföra med inkomstindexets utveckling om 3,5 respektive 2,8 procent per år över motsvarande tidsperioder. Inkomstindexet används för att räkna upp pensioner och pensionsrätter i inkomstpensionssystemet. När AP-fondernas avkastning överträffar inkomstindexets utveckling bidrar AP-fonderna till pensionssystemets styrka.
Vid utgången av 2023 uppgick AP-fondernas totala fondkapital till 1 880 miljarder kronor. Under 2023 betalade AP-fonderna ut 19 miljarder kronor för att täcka underskott i pensionssystemet. Sedan starten 2001 har AP-fondernas nettobetalning till pensionssystemet varit 272 miljarder kronor. Fondernas avkastning har samtidigt bidragit till pensionssystemets finansiella styrka och AP-fondernas andel av pensionssystemet utgör nu närmare 16* procent av pensionstillgångarna att jämföra med 10 procent 2001.

AP-fonderna bedriver en kostnadseffektiv förvaltning som både ger en god avkastning efter kostnader och som bidrar till förtroendet för AP-fonderna som myndigheter och förvaltare av allmänna pensionsmedel. För 2023 uppgick de totala förvaltningskostnaderna till 0,08 procent av förvaltat kapital. AP-fonderna är kostnadseffektiva i en internationell jämförelse.

AP-fonderna har under året fortsatt sitt arbete mot portföljer med nettonollutsläpp. Under 2023 minskades koldioxidutsläppen i portföljerna med ytterligare 8 procent.
Kristin Magnusson Bernard vd AP1, Eva Halvarsson vd AP2, Staffan Hansén vd AP3 och Niklas Ekvall vd AP4 uttalar sig gemensamt:

”Vårt gemensamma resultat för 2023 visar att vi alla med våra olika förvaltningsstrategier navigerade väl på oroliga finansiella marknader och kan summera ett stabilt år. Det innebär att AP-fonderna starkt bidragit till pensionsystemetes stabilitet. Sett i ett 10-årsperspektiv har avkastningen varit hög, i genomsnitt 8,0 procent per år, att jämföra med inkomstindex som ökat med i genomsnitt 2,8 procent per år. Vi anses internationellt vara en förebild inom hållbarhet och har fortsatt att utveckla detta viktiga arbete både genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.”

* baserat på Pensionsmyndighetens årsrapport 2023 (summerar fondkapitalet hos AP1, AP2, AP3, AP4, AP6)

För mer information, årsredovisningar och hållbarhetsrapporter, läs mer på respektive fonds hemsida, se länkar nedan.

Kontakter

För mer information kontakta:

Sara Christensen, Kommunikationschef, AP1, sara.christensen@ap1.se
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, AP2, ulrika.danielson@ap2.se
Lil Larås Lindgren, Kommunikationschef, AP3, lil.lindgren@ap3.se
Karoline Hammar, Kommunikationschef, AP4, karoline.hammar@ap4.se