Våra investeringar

Exkluderingslista

Exkludering sista utvägen

Om Första AP-fondens försök till dialog med ett bolag inte har lett till att problemen lösts inom rimlig tid, vanligen inom fyra år, exkluderas de. Det innebär att Första AP-fonden säljer sitt innehav och utesluter bolaget från framtida investeringar. Exkluderingar kan i vissa fall ske av andra skäl.

Beslut om exkludering fattas i de flesta fall i samverkan med andra investerare, främst genom AP-fondernas Etikråd. Första – Fjärde AP-fonderna har gemensamt kommit överens om gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som fonderna inte ska investera i.

Första AP-fondens exkluderingslista för noterade aktier och räntebärande värdepapper innehåller ett 20-tal bolag vars värdepapper fondens förvaltare inte får investera i. Bolagen har lagts till successivt sedan 2001. I några fall har problemen upphört, varpå bolagen tagits bort från exkluderingslistan.

Aktuell exkluderingslista (1 December 2023)

Utöver dessa exkluderingar har Första AP-fonden också avinvesterat från tre sektorer

  • Kärnvapen. De moderniseringar och upprustningar av existerande kärnvapen som pågår anser vi inte följer syftet med Icke-spridningsavtalet, vilket är att världen på lång sikt ska vara kärnvapenfri.
  • Tobak. Vi anser inte att investeringar i tobaksproduktion är förenliga med andemeningen i konventionen för tobakskontroll, vilken syftar till att kraftigt minska tobakskonsumtionen och tobaksrökningens skadliga effekter.
  • Kol och oljesand. Vi bedömer att utnyttjande av dessa två energislag, vilka har de absolut sämsta klimatavtrycken, försvårar möjligheterna att nå klimatmålen från Parisavtalet.