Karriär och studier

Riktlinjer för ersättningar

I enlighet med fondens riktlinjer för lönesättning bestäms lönen med hänsyn till ansvar och svårighetsgrad i respektive befattning och medarbetarens förmåga att uppfylla dessa krav.

Lönesättningen följer ett antal principer:

  • Den sammanlagda ersättningen ska vara rimlig, väl avvägd och präglad av måttfullhet.
  • För varje anställd ska ersättningen vara marknadsmässig och konkurrenskraftig jämfört med den arbetsmarknad som denne befinner sig inom, utan att för den skull vara löneledande.
  • Ersättningen utgörs av fast lön, förmåner och pension.
  • Den totala ersättningen bestäms utifrån erfarenhet, kompetens, befattningsansvar och prestation.

Sedan 1 januari 2010 har Första AP-fondens anställda endast fasta ersättningar. I samband med den övergången från en lönestruktur med både fast och prestationsbaserad rörlig del höjdes den fasta lönen för samtliga anställda.

För alla anställda förankras ersättningar som sätts av närmsta chef alltid hos överordnad chef. Vd redovisar årligen för styrelsen att riktlinjerna för lönesättning följs. Styrelsen låter regelbundet göra ersättningsjämförelser med relevanta delar av marknaden som underlag för uppföljningen av fondens ersättningsstruktur.

Ersättning till ledande befattningshavare

Ersättningen till ledande befattningshavare följer regeringens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AP-fonderna. Första AP-fonden följer också samtliga punkter gällande ersättningar till ledande befattningshavare i Svensk kod för bolagsstyrning. Ersättningen till ledande befattningshavare i Första AP-fonden sätts efter en väl definierad process som involverar styrelsen och dess ersättningsutskott samt revisorerna som granskar att riktlinjer för ersättningar följs.

Styrelsen beslutar årligen om en Policy för ersättning till ledande befattningshavare  som är förenlig med regeringens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AP-fonderna. Styrelsen beslutar om en löneram för samtliga anställda och fastställer ersättning till vd samt säkerställer att vd tillser att övriga ledande befattningshavares och övriga anställdas ersättningar är i enlighet med ersättningspolicyn.

Styrelsens ersättningsutskott består av fondens ordförande och två ledamöter. Ersättningsutskottet bereder ersättningsfrågor inför styrelsens beslut, däribland löneramen för samtliga anställda och ersättningen till vd. Dessutom fastställer utskottet ersättningar till fondens ledande befattningshavare på individnivå utifrån förslag från vd.

Första AP-fonden redovisar ersättningar till ledande befattningshavare på ett sätt som följer både principerna för bolag noterade vid NASDAQ OMX Stockholm och regeringens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i AP-fonderna. Ersättningen för ledande befattningshavare redovisas individuellt med avseende på lön, förmåner, pensionskostnader och eventuella avgångsvederlag.

I årsredovisningen redovisar styrelsen hur riktlinjer följts och skälen för eventuell avvikelse. Revisorerna fogar ett undertecknat yttrande till revisionsberättelsen om huruvida de anser att de riktlinjer för ersättning som gällt för räkenskapsåret har följts. I fondens årsredovisningar finns detaljerad information om vilka ersättningar som betalats ut.

Jämförande analys

Inför beslut om löneram och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare låter styrelsen årligen göra en jämförande analys. Ersättningarna på Första AP-fonden jämförs med ett antal företag och myndigheter inom bank och finans som är verksamma på den svenska kapitalmarknaden. Syftet med jämförelsen, som görs av analysföretaget Willis Towers Watson, är att få en så tydlig bild som möjligt av ersättningsnivåerna på den svenska marknaden för likartade befattningar.

Slutsats av den jämförande analysen för 2021

Med stöd av den genomgång som skett i ersättningsutskottet konstaterade styrelsen att fondens ersättningar för 2021 var i enlighet med regeringens riktlinjer och inom ramen för styrelsens policy för ersättningar till ledande befattningshavare inom Första AP-fonden.