Om Första AP-fonden

Ramverk och styrning

Våra investeringar styrs av lagen

Lagkrav är fundamentet för styrningen av fondens verksamhet. Valet av investeringar sker under kontrollerade former enligt ramar som bryts ned på flera nivåer.

Första AP-fonden är en statlig myndighet vars verksamhet främst regleras av AP-fondslagen. Lagen anger att fonden har tre olika mål för verksamheten. Det första målet är att fondmedlen ska investeras så att långsiktigt hög avkastning uppnås. Det andra målet är att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Första – Fjärde AP-fonderna har gemensamt kommit överens om hur detta ska tolkas och en gemensam värdegrund. Det tredje målet är fonden ska ha nödvändig beredskap för att kunna överföra medel till Pensionsmyndigheten när så behövs. Lagen anger också hur vi får fördela våra investeringar till olika typer av tillgångar. Vid sidan av de formella kraven väljer vi också på eget initiativ att arbeta i linje med relevanta ramverk, bland annat inom ägaransvar och hållbarhet.

Fondens styrelse utses av regeringen, genom Finansdepartementet. Styrelsens övergripande krav på organisationen är att fondens medelfristiga avkastningsmål på den totala portföljen efter kostnader ska vara 3,0 procent realt per år mätt över rullande tioårsperioder från och med 2020. Det långsiktiga avkastningsmålet (över 40 år) är 4 procents genomsnittlig årlig real avkastning efter kostnader. Styrelsen bestämmer också hur stor finansiell risk fonden bör ta.

Styrelsens krav sammanfattas som riktlinjer för en övergripande tillgångsfördelning mellan aktier och räntebärande placeringar.

Den reala avkastningen ska bli minst 3 procent per år.

Krav på olika nivåer

VD bryter ned styrelsens riktlinjer till en mer detaljerad fördelning av tillgångar på tio års sikt. Här ingår aktier och räntebärande tillgångar, men även alternativa investeringar, som fastigheter, infrastruktur, riskkapitalfonder och hedgefonder.

På kortare sikt, tre-fem år, utformas den strategiska förvaltningen av fondens specialistfunktion för kapitalförvaltning och verkställs av den övriga investeringsorganisationen. Här ingår egen aktiv förvaltning av svenska aktier samt experter på taktisk allokering, räntebärande värdepapper, alternativa investeringar, systematiska strategier etc.

Fonden samarbetar också med externa förvaltare, och en del av organisationen har särskilt ansvar för denna samverkan.

Noggrann kontroll

Särskilda specialistfunktioner finns för bland annat riskhantering, ägaransvar och hållbarhet.

Uppföljning och rapporter

Riskkontroll sker på flera nivåer; hos dem som medverkat i investeringarna, genom uppföljning av regelefterlevnad samt internrevision och externrevision.

Första AP-fonden presenterar varje år en årsredovisning, en halvårsrapport och en ägarrapport.

Regeringen granskar årligen AP-fonderna med hjälp av ett internationellt konsultföretag och sammanställer en rapport till riksdagen senast den 1 juni varje år. Läs mer här.