Koldioxidavtryck

Mätmetoder i fokus för koldioxidutsläpp

Första AP-fonden stödjer utvecklingen av nya metoder för att mäta klimatpåverkan. Fonden arbetar integrerat med klimatfrågan i sin placeringsverksamhet.

När det gäller klimatfrågan, som är en viktig hållbarhetsaspekt, finns ett globalt engagemang för att begränsa koldioxidutsläppen.

Första AP-fonden samverkar inom detta område på olika sätt med andra, bland annat inom Climate Action 100+, ett globalt samarbetsinitiativ för investerare. Målet är att påverka de 100 bolag som bedöms ha störst koldioxidavtryck att arbeta i linje med målsättningarna i Parisavtalet, minska utsläppen av växthusgaser och förbättra öppenheten kring klimatrelaterad rapportering.

Klimatet engagerar

Genom samverkan med andra aktörer globalt, och genom att bidra till nya mätmetoder bidrar Första AP-fonden till förbättringar av klimatarbetet.

Mätningar en utmaning

Första AP-fonden mäter årligen koldioxidavtrycket för sina innehav i aktier och företagsobligationer. Eftersom dagens mätmetoder behöver utvecklas ser fonden mycket positivt på framtagningen av nya alternativ för att mäta utsläpp. Befintliga mått omfattar till exempel inte hela livscykeln. Måtten säger inte heller något om hur väl förberedda bolagen är, eller hur deras avtryck kommer att förändras i framtiden.

Relevanta mätmetoder skapar förutsättningar för förbättringar både i det övergripande klimatarbetet och i fondens egna investeringsbeslut.

AP-fondernas koldioxidavtryck

Fyra indikatorer har valts som grund för AP-fondernas gemensamma koldioxidredovisning. Tre beräknas utifrån fondernas ägarandel i bolagen.

Följande indikatorer ingår:

  • Det absoluta koldioxidavtrycket för aktieportföljen motsvarande ägd andel av bolagens sammanlagda utsläpp (tCO2e).
  • Koldioxidintensitet, där absolut koldioxidavtryck relateras till ägarandel av bolagens marknadsvärde (tCO2e/mnkr).
  • Koldioxidintensitet, där absolut koldioxidavtryck relateras till ägarandel av bolagens omsättning (tCO2e/mnkr).
  • Koldioxidintensitet, viktat medeltal, där bolagens koldioxidsintensitet i förhållande till omsättning multipliceras med bolagets andel av portföljen baserat på marknadsvärde (tCO2e/mnkr).

Beräkningen görs för innehav per den 31 december innevarande år med hjälp av senast tillgängliga koldioxiddata för direkta utsläpp (Scope 1) och indirekta utsläpp från energi (Scope 2). Uppgifterna för de olika AP-fonderna är inte fullt jämförbara.

Läs mer om koldioxidavtryck i Första AP-fondens årsredovisning.