Koldioxidavtryck

Mätmetoder i fokus för koldioxidutsläpp

Första AP-fonden stödjer utvecklingen av nya metoder för att mäta klimatpåverkan. Fonden arbetar integrerat med klimatfrågan i sin placeringsverksamhet.

När det gäller klimatfrågan, som är en viktig hållbarhetsaspekt, finns ett globalt engagemang för att begränsa koldioxidutsläppen.

Första AP-fonden samverkar inom detta område på olika sätt med andra, bland annat inom Climate Action 100+, ett globalt samarbetsinitiativ för investerare. Målet är att påverka de 100 bolag som bedöms ha störst koldioxidavtryck att arbeta i linje med målsättningarna i Parisavtalet, minska utsläppen av växthusgaser och förbättra öppenheten kring klimatrelaterad rapportering..

Klimatet engagerar

Genom samverkan med andra aktörer globalt, och genom att bidra till nya mätmetoder bidrar Första AP-fonden till förbättringar av klimatarbetet.

Mätningar en utmaning

Första AP-fonden mäter årligen koldioxidavtrycket för sina innehav i aktier och externa aktiefonder. Eftersom dagens mätmetoder behöver utvecklas ser fonden mycket positivt på framtagningen av nya alternativ för att mäta utsläpp. Befintliga mått omfattar till exempel inte hela livscykeln. Måtten säger inte heller något om hur väl förberedda bolagen är, eller hur deras avtryck kommer att förändras i framtiden.

Relevanta mätmetoder skapar förutsättningar för förbättringar både i det övergripande klimatarbetet och i fondens egna investeringsbeslut.

AP-fondernas koldioxidavtryck

En förändring i portföljens koldioxidavtryck kan bero på faktiska minskningar av utsläpp bland våra portföljbolag eller på grund av förändringar i portföljinnehavet. För att öka transparensen kring orsakerna till eventuella förändringar har AP-fonderna förbättrat vårt gemensamma tillvägagångssätt att rapportera vårt koldioxidavtryck.

Fyra indikatorer har valts som grund för AP-fondernas gemensamma koldioxidredovisning. En detaljerad beskrivning av hur vi beräknar koldioxidavtrycket finns här.

Läs mer om koldioxidavtryck i Första AP-fondens årsredovisning.