Våra investeringar

Resultat

Positiv utveckling

Vi har en rad år överträffat vårt avkastningsmål på 4,0 procent med god marginal. Den genomsnittliga årliga avkastningen efter kostnader uppgick den senaste tioårsperioden till 7,4 procent (per den 31 december 2018).

För helåret 2018 var avkastningen efter kostnader -0,7 procent. Under året betalade vi också in 6,8 miljarder kronor till pensionssystemet.

Vårt kapital har ökat från 172 miljarder kronor 2008 till 324 miljarder kronor (per den 31 december 2018).

Läs den senaste rapporten här.

Täcker underskottet

Sedan 2009 har fonden betalat 51 miljarder kronor till pensionssystemet för att täcka underskottet i pensionsutbetalningarna.

Lägre avkastning att vänta

Efter en rad år med höga avkastningar förväntar vi oss en lägre genomsnittlig avkastning på fondkapitalet framöver. På lång sikt är troligen högre risktagande den bästa vägen mot en hög avkastning. Förändringar av placeringsreglerna kan därför inverka positivt på möjligheterna.