Våra investeringar

Resultat

Positiv utveckling

Vi har en rad år överträffat vårt avkastningsmål med god marginal. Den genomsnittliga årliga avkastningen efter kostnader uppgick den senaste tioårsperioden till 6,9 procent (per den 30 juni 2022).

För första halvan av 2022 var avkastningen efter kostnader -9,4 procent. Under halvåret betalade vi också in 2,0 miljarder kronor till pensionssystemet.

Vårt kapital har ökat från 172 miljarder kronor 2008 till 420,1 miljarder kronor (per den 30 juni 2022).

Läs den senaste rapporten här.

Täcker underskottet

Under första halvåret 2022 betalade Första AP-fonden in 2,0 miljarder kronor till pensionssystemet.

Lägre avkastning att vänta

Efter en rad år med höga avkastningar förväntar vi oss en lägre genomsnittlig avkastning på fondkapitalet framöver. På lång sikt är troligen högre risktagande den bästa vägen mot en hög avkastning. Förändringar av placeringsreglerna kan därför inverka positivt på möjligheterna.