Våra investeringar

Resultat

Aktiv förvaltning

Globala ränte- och aktiemarknader uppvisade kraftigt negativ avkastning under 2022 drivet av krigsutbrott, fortsatta pandemieffekter samt hög inflation och stigande räntor.

Genom en aktiv förvaltning med fokus på att skydda portföljen och begränsa värdefallet, uppvisade Första AP-fonden en avkastning på minus 8,6 procent, motsvarande ett resultat om minus 39,9 mdkr för helåret 2022. Samtidigt överträffar fonden målet om 3 procents real avkastning under rullande tioårsperioder.

Första AP-fondens kapital har ökat från 172 miljarder kronor 2008 till 421 miljarder kronor (per den 31 december 2022).

Läs den senaste rapporten här.

Täcker underskottet

Under 2022 överförde Första AP-fonden 4,7 mdkr till inkomstpensionssystemet.

Fortsatt fokus på långsiktighet

Fortsatt turbulens och osäkerhet väntar troligen under 2023. Trots kvarvarande osäkerhet känner vi oss trygga i att kunna leva upp till vårt syfte, att maximera avkastning med riskavvägning, effektivitet och hållbarhet för att bygga allas vår pensionstrygghet idag och för framtiden.