Hållbarhet och ägaransvar

Initiativ och ramverk

Principer, mål och samarbeten ramar in Första AP-fondens arbete med ägaransvar och hållbarhet. Att de är många speglar att fonden har ett betydande kapital i många olika tillgångsslag.

Internationella riktlinjer och ramverk

FN:s Global Compact

FN:s 10 principer för hållbart företagande är kopplade till internationella konventioner avseende mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Fonden förväntar sig att alla bolag lever upp till dessa principer. https://www.unglobalcompact.org/

FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP)

FN har preciserat vad ansvaret för mänskliga rättigheter innebär för företag i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP). Fonden förväntar sig att alla bolag bedriver sin verksamhet i enlighet med dessa principer.

OECD:s riktlinjer för multinationella företag

OECD har antagit riktlinjer och rekommendationer för multinationella företag avseende ansvarsfullt företagande.

OECD har även specificerat hur institutionella investerare kan implementera OECD:s riktlinjer i sin förvaltning, Responsible Business Conduct for institutional investors (RBC).

Sustainable Development Goals (SDG)

FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, också kallade Sustainable Development Goals (SDG:er), syftar till att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen senast år 2030. http://www.globalamalen.se/

Första AP-fonden främjar de globala målen både som aktiva ägare genom dialoger med företag samt genom specifika investeringar.

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)

TCFD ger ut rekommendationer till bolag och investerare avseende hur verksamhetens klimatrelaterade finansiella risker bör rapporteras. Rekommendationerna syftar till att ge investerare och beslutsfattare relevant information för att bedöma bolags och marknadens klimatrisker och möjligheter.

Första AP-fonden ställer sig bakom initiativet och uppmuntrar bolag att rapportera i enlighet med rekommendationerna. www.fsb-tcfd.org. Fonden rapporterar även enligt TCFD:s rekommendationer.

Montreal Pledge

Genom Montreal Pledge åtar sig Första AP-fonden, liksom många andra investerare, att årligen mäta och rapportera portföljens koldioxidavtryck. http://montrealpledge.org/

Tobacco-free finance pledge

2019 signerade Första AP-fonden Tobacco-free finance pledge, då vi inte längre investerar i bolag verksamma inom tobaksindustrin.

Samarbeten och initiativ vi stödjer

AP-fondernas etikråd

Etikrådet är ett samarbete mellan Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Genom Etikrådet arbetar Första AP-fonden aktivt med att påverka utländska bolag till ett förbättrat hållbarhetsarbete inom framförallt miljö och sociala frågor.

http://etikradet.se/

Principles for Responsible Investment (PRI)

Det FN-stödda nätverket PRI är ett globalt initiativ för institutionella investerare. Inom PRI samarbetar mer än 2 000 investerare utifrån ett antal principer för ökad förståelse och implementering av ansvarsfulla och hållbara investeringar. Principerna utgör en viktig del i Första AP-fondens arbete med ansvarsfulla investeringar

https://www.unpri.org/

Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)

IIGCC är ett europeiskt investerarnätverk för samarbete kring klimatfrågor. Verksamheten syftar till att föra fram investerares synpunkter samt engagera bolag, myndigheter och andra investerare i frågan. http://www.iigcc.org/

Climate Action 100+

Climate Action 100+ är ett globalt samarbetsinitiativ för investerare att påverka bolag att vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa klimatförändringen. Initiativet fokuserar främst på de 100 bolag som bedöms, genom sin verksamhet eller användandet av deras produkter, ha störst koldioxidavtryck globalt.  http://www.climateaction100.org/

Nature Action 100

Nature Action 100 är ett samarbetsinitiativ med fokus på att öka företags ambitioner och åtgärder för att hantera naturrelaterade risker. Initiativet riktar sig till företag inom nyckelsektorer som bedöms vara systemkritiska för att vända förlusten av naturkapital och biologisk mångfald till 2030. Initiativet lanserades 2023 och koordineras av IIGCC. https://www.natureaction100.org/

 

Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB)

GRESB är en global, branschdriven organisation som samlar in och jämför hållbarhetsinformation för fastighets- och infrastrukturinvesteringar. Första AP-fonden arbetar för att de fastighetsbolag och fonder vi investerar i rapporterar och utvecklar sitt arbete i enlighet med GRESB.

PRI Advance

PRI Advance är ett samarbetsinitiativ där institutionella investerare arbetar tillsammans för mänskliga rättigheter och andra sociala frågor. Investerare använder sitt gemensamma inflytande i dialog med företag och andra beslutsfattare för att bidra till positiv utveckling för såväl anställda som samhället i stort. Initiativet bildades 2022 och koordineras av PRI. https://www.unpri.org/investment-tools/stewardship/advance

Net Zero Engagement Initiative

Net Zero Engagement Initiative (NZEI) är ett samarbetsinitiativ som bygger vidare på Climate Action 100+. Initiativet riktar sig till företag som är stora användare av fossila bränslen för att de ska anta klimatomställningsplaner i linje med netto-noll. Initiativet startade 2023 och koordineras av IIGCC. https://www.iigcc.org/net-zero-engagement-initiative

Sweden Sustainable Investment Forum (SWESIF)

SWESIF är ett oberoende nätverksforum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Syftet är att öka kunskapen och intresset för hållbara investeringar hos institutionella kapitalägare och förvaltare. http://www.swesif.org/

International Corporate Governance Network (ICGN)

Är ett globalt samarbete för att höja standarden inom ägarstyrning, bland annat gällande rättigheterna för aktieägare att rösta på bolagsstämmor. ICGN:s medlemmar kommer från ett femtiotal  länder och förvaltar sammanlagt mer än 50 000 mdr USD. https://www.icgn.org/

Institutionella Ägares Förening

Är ett nationellt samarbete mellan bland andra AP-fonder, försäkringsbolags- och bankanknutna fonder och andra långsiktiga investerare. Föreningen syftar till att främja bästa praxis inom ägarstyrning och är en av huvudmännen för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden www.godsedpavpmarknaden.se.

Transition Pathway Initiative (TPI)

TPI är ett globalt initiativ som stöds av investerare, inklusive Första AP-fonden, som syftar till att samla information kring och bedöma hur pass väl förberedda bolag är för att klara en omställning till en mindre koldioxidintensiv ekonomi. https://www.transitionpathwayinitiative.org/

Investor Initiative on Hazardous Chemicals

Investor Initiative on Hazardous Chemicals är ett samarbetsinitiativ som syftar till att minska de negativa effekterna av farliga kemikalier. Genom initiativet för institutionella investerare dialog med världens största börsnoterade kemiföretag. Initiativet koordineras av ChemSec. https://chemsec.org/knowledge/iihc/

Investors Integrity Forum

För att stärka investerares roll när det gäller att påverka bolag att bekämpa korruption har Första AP-fonden tillsammans med Transparency International Sverige och fem svenska investerare bildat Investors Integrity Forum (IIF). Det är en plattform där ägarna gemensamt kan driva viktiga frågor kopplade till korruptionsrisker, inhämta och sprida kunskap samt främja transparens, integritet och ansvarsutkrävande, och på så sätt skapa bättre förutsättningar för hållbara och lönsamma investeringar.