Hållbarhet och ägaransvar

Hållbart värdeskapande

Första AP-fondens verksamhet utgår från det uppdrag som vi har fått av Sveriges Riksdag genom AP-fondslagen och den skrivning som finns att förvaltningen ska bedrivas föredömligt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet om avkastning och risk.

Första AP-fondens hållbarhetsvision är att vi ska vara en ansvarsfull investerare och aktiv ägare som genom investeringar och engagerat ägarskap främjar en hållbar utveckling. Vår strategi för hållbart värdeskapande ska bidra till att fondens avkastningsmål uppnås eller överträffas.

Utifrån vår hållbarhetsvision har vi formulerat fem hållbarhetsövertygelser som utgör grunden för vårt arbete med hållbart värdeskapande.

1. Integration

Genom att beakta hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen får vi bättre kunskap och bättre förutsättningar att generera avkastning till väl avvägd risk. Vi tror att välskötta bolag har större potential än andra bolag att generera god avkastning till låg risk över tid.

2. Prioriteringar

Vi prioriterar materiella hållbarhetsaspekter och anpassar hur de beaktas utifrån respektive tillgångsslag som fonden förvaltar. Överordnat är kravet att de bolag vi äger är förenliga med fondens värdegrund samt inte bryter mot internationella konventioner och nationella lagar. I övrigt väger vi samman aspekter som är viktiga för portföljen, t.ex. påverkan på avkastning och risk, om stora hållbarhetseffekter kan uppnås i förhållande till investerat kapital eller om det finns betydande risker för skadat anseende.

Första AP-fondens ska vara en ansvarsfull investerare och aktiv ägare som genom investeringar och engagerat ägarskap främjar en hållbar utveckling.

3. Reella förbättringar

Reella förbättringar är högre prioriterat och mer lönsamma över tid än enbart förbättringar av portföljens nyckeltal genom ett ändrat ägande av värdepapper.  Vi ser till bolagens hela värdekedja och hållbarhetsanalysen omfattar allt från råvara till slutanvändning av produkterna.

4. Påverkan och aktivt ägande

Genom att vara en aktiv och långsiktig ägare kan vi försöka påverka bolag vi äger i önskvärd riktning när det gäller hållbarhet och ägarstyrning. För att få större genomslag samarbetar vi gärna med andra investerare vid dialoger med enskilda bolag och inte minst genom investerarinitiativ när det kommer till att påverka mer systematiska aspekter.

5. Öppenhet

Ökad transparens inom hållbarhet ger oss bättre underlag vid investeringsbeslut. Vi främjar utvecklingen av relevant och jämförbar hållbarhetsrapportering, både hos bolagen och oss själva.

Vår hållbarhetsstrategi omfattar samtliga tillgångsslag och förtydligar hur vårt arbete inom hållbarhetsområdet ska bedrivas i praktiken. Läs mer om vår hållbarhetsstrategi här.

Förväntningar på bolag

Första AP-fonden har tagit fram en broschyr som förtydligar våra förväntningar på verksamheter som vi investerar i.

Ladda ned broschyren

FN:s globala mål för hållbar utveckling

Första AP-fonden har åtagit sig att främja FN:s globala mål för hållbar utveckling. Genom aktivt ägande och dedikerade investeringar som ger stora hållbarhetseffekter bidrar vi till de 17 globala målen.

Följande tre mål ligger ofta i fokus för vår dialog med företag:

5 – Jämställdhet

8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

16 – Fredliga och inkluderande samhällen, med fokus på delområdet korruption och mutor

Våra dedikerade investeringar har fokus på investeringar som, utifrån FN:s globala mål, bidrar till stora hållbarhetseffekter i förhållande till investerat kapital och samtidigt möter fondens övergripande avkastningsmål.

Tillsammans för hållbarhet

Första AP-fonden är en stor investerare som har en viktig roll i samhället. Vi har anslutit oss till ett antal internationella och svenska ramverk, principer och samarbeten.

Läs mer om ramverk, principer och samarbeten

AP-fondernas Etikråd

Inom AP-fondernas Etikråd samarbetar de fyra AP-fonderna för att påverka utländska bolag till ett mer hållbart företagande med hjälp av dialog och långsiktighet.

Läs mer om AP-fondernas Etikråd

Gemensamma riktlinjer

Utifrån lagstiftningen har Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna tagit fram en gemensam värdegrund och gemensamma riktlinjer för redovisning av hållbarhetsmål samt vilka tillgångar fondmedel inte bör placeras i.

Kontakt

Magdalena Håkansson

Chef ESG

magdalena.hakansson@ap1.se