Upphandlingar

Första AP-fonden ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling. I korthet innebär det att fonden ska ta vara på befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och beakta proportionalitetskraven.

De upphandlingar som Första AP-fonden genomför annonseras i Mercell Tendsign.