Våra investeringar

Placeringsregler

Lagens krav har förändrats

Våra investeringar styrs av regler i AP-fondslagen, bland annat om hur stor del av kapitalet som får placeras i olika typer av tillgångar. Lagen ändrades från och med den 1 januari 2019, och ytterligare förändringar träder i kraft i maj 2020.

AP-fondslagens nya placeringsregler för Första AP-fonden innebär att:

  • näringspolitiska eller ekonomiskpolitiska hänsyn inte ska tas i placeringsbesluten
  • fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning
  • fondens investeringar på svenska reglerade marknader får vara max 2 procent av det totala marknadsvärdet
  • fonden får ha högst 10 procent av rösterna i ett noterat bolag
  • minst 20 procent ska placeras i räntebärande papper med hög kreditvärdighet
  • högst 40 procent får placeras i illikvida tillgångar
  • högst 40 procent av tillgångarna får exponeras mot valutarisk
  • investeringar får inte göras i råvaror

Första – Fjärde AP-fonderna har gemensamt kommit överens om gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som fonderna inte ska investera i.