Våra investeringar

Placeringsregler

Lagens krav har förändrats

Våra investeringar styrs av regler i AP-fondslagen, bland annat om hur stor del av kapitalet som får placeras i olika typer av tillgångar. Lagen ändrades från och med den 1 januari 2019.

AP-fondslagens nya placeringsregler för Första AP-fonden innebär att:

  • näringspolitiska eller ekonomiskpolitiska hänsyn inte ska tas i placeringsbesluten
  • fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning
  • fondens investeringar på svenska reglerade marknader får vara max 2 procent av det totala marknadsvärdet
  • fonden får ha högst 10 procent av rösterna i ett noterat bolag
  • minst 20 procent ska placeras i räntebärande papper med hög kreditvärdighet
  • högst 40 procent får placeras i illikvida tillgångar
  • högst 40 procent av tillgångarna får exponeras mot valutarisk
  • investeringar får inte göras i råvaror

Första – Fjärde AP-fonderna har gemensamt kommit överens om gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som fonderna inte ska investera i.

Ytterligare förändringar väntas

Ett ytterligare förslag från finansdepartementet till förändrade placeringsregler väntas införas under 2019 eller 2020.