Våra investeringar

Placeringsregler

Lagkrav under förändring

Våra investeringar styrs av regler i AP-fondslagen, bland annat om hur stor del av kapitalet som får placeras i olika typer av tillgångar. Placeringsreglerna är under förändring.

AP-fondslagens placeringsregler för Första AP-fonden anger att:

  • näringspolitiska eller ekonomiskpolitiska hänsyn inte ska tas i placeringsbesluten
  • hänsyn till miljö och etik ska tas utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning
  • fondens investeringar på svenska reglerade marknader får vara max 2 procent av det totala marknadsvärdet
  • fonden får ha högst 10 procent av rösterna i ett noterat bolag
  • minst 10 procent av kapitalet ska förvaltas externt
  • minst 30 procent ska placeras i räntebärande papper med hög kreditvärdighet
  • högst 5 procent får placeras i onoterade värdepapper
  • högst 40 procent av tillgångarna får exponeras mot valutarisk
  • investeringar får inte göras i råvaror

Nya regler på väg

Ett förslag från finansdepartementet till förändrade placeringsregler väntas införas under 2019.

Större möjligheter till diversifiering

De föreslagna förändringarna ger Första AP-fonden större möjligheter att diversifiera investeringarna och förändra risknivån, vilket gör det lättare att nå målet om 4 procents avkastning även framöver.

En sänkning av kravet på andelen räntebärande värdepapper från 30 till 20 procent får särskilt stor betydelse, eftersom avkastningen på dessa värdepapper är låg för närvarande.

Lättnader i restriktionerna kring onoterade investeringar innebär också att vi kan förändra fördelningen på olika typer av tillgångar. Gränsen för att investera högst 5 procent i riskkapitalfonder väntas försvinna.