Hållbarhet och ägaransvar

Klimat

Då vi bedömer att klimatförändringen och dess följdeffekter utgör en av de största systematiska riskerna för våra tillgångar på lång sikt, har vi utarbetat en särskild klimatstrategi som en del av den övergripande hållbarhetsstrategin.

Första AP-fondens styrelse har antagit en klimatstrategi med målsättningen att reducera portföljens koldioxidutsläpp så att den är klimatneutral år 2050, främst genom att de bolag vi äger reducerar sina koldioxidavtryck. Detta ska ske utan att vi gör avkall på vårt övergripande uppdrag att nå en långsiktigt hög avkastning.

Första AP-fondens klimatarbete utgår från att förstå, identifiera, och analysera klimatrisker och hur dessa kan påverka värdet på fondens investeringar samt fondens möjlighet att främja en hållbar utveckling. Analysen utgör grunden till:

  • Hur vi på ett relevant sätt integrerar och adresserar klimatrisker i fondens portföljstrategier
  • Hur vi genom aktivt ägande och dedikerade investeringar, på ett meningsfullt sätt, bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen i linje med Parisavtalet
  • Hur vi mäter och rapporterar vårt arbete

Klimatrisker

Klimatrisker brukar delas in i omställningsrisk – främst drivet av regulatoriska förändringar, teknikutveckling och nya konsumtionsmönster – samt fysiska risker – till följd av gradvis ökade temperaturer och extrema väderhändelser. Beroende på scenario kommer olika bolag och branscher påverkas i olika utsträckning.

Målsättningen är att reducera portföljens koldioxidutsläpp så att den är klimatneutral år 2050

Vid investeringar i olika tillgångsslag tas ökad hänsyn till materiella klimatrisker. Fonden har bland annat utvecklat ett verktyg för att identifiera de mest materiella klimatriskerna i aktieportföljen utifrån omställningsrisker. Verktyget kommer användas för att prioritera integreringsarbetet samt fondens aktiva ägande, och över tid omfatta fler tillgångsslag.

Avinvesterat bolag med fossil verksamhet

Utifrån fondens analys av klimatrisker bedömer vi att den pågående omställningen till en mindre fossilberoende ekonomi utgör en stor osäkerhet för bolag verksamma inom kol-, olje- och gasindustrin och att investeringar i dessa bolag därför medför en högre finansiell risk för fonden.

Fonden har därför beslutat att avinvestera bolag med fossil verksamhet. Beslutet är ett led i att minska fondens klimatriskexponering.

Vår direkta klimatpåverkan

Vår direkta klimatpåverkan är begränsad, och vi vidtar åtgärder för att minska vårt negativa avtryck och koldioxidutsläpp. Detta inkluderar försiktig användning av naturresurser och energi samt hantering av avfall på ett miljövänligt sätt. Vi klimatkompenserar all vår egen verksamhet där medarbetarnas flygresor är den största posten. Vårt eget kontor använder enbart grön el.

Foto: ELLEVIO/Fredrik Karlsson

Portföljens koldioxidavtryck

Första AP-fonden har som målsättning att reducera portföljens koldioxidavtryck så att den är klimatneutral år 2050, främst genom att de bolag vi äger reducerar sina koldioxidavtryck. Därför mäter och publicerar vi aktieportföljens koldioxidavtryck som en del av vår årsredovisning.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas gemensamma riktlinjer för beräkning av koldioxidavtrycket finns beskrivna här.