Hållbarhet och ägaransvar

Hållbarhetsstrategi

Första AP-fondens hållbarhetsstrategi syftar till att maximera fondens riskjusterade avkastning, säkerställa efterlevnad av vår värdegrund samt främja en hållbar utveckling.

Hållbarhetsstrategin omfattar samtliga tillgångsslag, förtydligar arbetet inom hållbarhetsområdet samt drar ut riktningen för fortsatt vidareutveckling av fondens arbete i syfte att:

  • Säkerställa att investeringar inte görs i strid med fondens värdegrund genom att avstå från investeringar i enskilda bolag eller sektorer.
  • Bidra till fondens riskjusterade avkastning genom att integrera materiella hållbarhetsaspekter i investeringsbeslut.
  • Främja en hållbar utveckling, utan att göra avkall på det övergripande avkastningsmålet, genom dedikerade investeringar och ett aktivt ägande.

Hållbarhetsaspekter i investeringsprocessen

Vi är övertygade om att fonden har bäst förutsättningar att nå det övergripande målet om att leverera bästa möjliga avkastning genom att vi, när vi investerar, tar hänsyn till hållbarhetsaspekter i våra investeringsbeslut. Därför är det viktigt att kunna mäta, analysera och följa upp materiella hållbarhetsaspekter för att kunna ta välgrundade beslut.

Hur hållbarhetsaspekter integreras i investeringsprocessen är anpassat för respektive investeringsstrategi och våra förvaltare har direkt tillgång till data och analyser från olika externa leverantörer. Vi har särskilda riktlinjer och processer vad gäller investeringar i bolag som vi bedömer har särskilt hög hållbarhetsrisk.

Investeringar vi avstår ifrån

I de fall vi anser att en bransch eller ett bolag verkar på ett sätt som inte överensstämmer med vår värdegrund avstår vi helt från att investera. Första AP-fonden har i dagsläget valt att exkludera ett antal bolag, som agerar i strid med internationella konventioner eller nationell lag, samt bolag verksamma i branscher som inte verkar på ett sätt som överensstämmer med fondens värdegrund (t.ex. kärnvapen, tobak och cannabis, samt klustervapen och landminor).

Första AP-fonden har även beslutat att avinvestera från bolag med fossil verksamhet, som ett led i att minska fondens klimatriskexponering.

Första AP-fondens aktuella exkluderingslista kan laddas ned här.

Dedikerade investeringar

Vi avser att öka antalet dedikerade investeringar som främjar FNs globala mål för hållbar utveckling. Dedikerade investeringar görs främst inom fastigheter och infrastrukturbolag, hållbarhetsobligationer och i private equity-fonder med uttalade mål att investera i bolag som tillhandahåller hållbara produkter och tjänster. Fokus ligger på investeringar som bidrar till stora hållbarhetseffekter i förhållande till investerat kapital, och samtidigt möter fondens övergripande avkastningsmål. Fondens krav vid investeringar i gröna och sociala obligationer framgår av Första AP-fondens ramverk.

Aktivt ägande

Genom fondens aktiva ägande arbetar vi för att på ett meningsfullt sätt bidra till att minska risker och främja en hållbar utveckling. Vi för dialog med enskilda bolag, stödjer och deltar i olika initiativ, röstar på bolagsstämmor samt deltar i valberedningar. Läs mer om vårt arbete som ägare här.

Klimat

Då vi bedömer att klimatförändringen och dess följdeffekter utgör en av de största systematiska riskerna för våra tillgångar på lång sikt, har vi utarbetat en särskild klimatstrategi som en del av den övergripande hållbarhetsstrategin.