Framåtblick i brytningstid

Globala ränte- och aktiemarknader återhämtade sig under första halvåret 2023 från de kraftiga marknadsfallen föregående år. Riskbilden tycktes svårtolkad för världens investerare och mellan långa perioder av stiltje växte de trevande uppgångarna nästan obemärkt i styrka. Trots en osäker och volatil marknad bidrog Första AP-fonden (AP1) positivt till stabilitet i inkomstpensionssystemet med en avkastning på 6,6% och redovisade ett resultat på 27,8 miljarder kronor. Det förvaltade kapitalet uppgick vid halvårsskiftet till 446,4 miljarder kronor.

VD Kristin Magnusson Bernard kommenterar:

Vi överträffar åter målet om 3 procents real avkastning under rullande tioårsperioder då den genomsnittliga avkastningen de senaste 10 åren i snitt uppgår till 5,7 procent. Positiva resultatbidrag kom från noterade aktier samt valuta och vägde upp den negativa avkastningen från onoterade fastigheter. Kostnaderna ligger på en fortsatt låg nivå med en förvaltningskostnadsandel på 0,06 procent .

Höga och stigande inflationstal har utgjort globala investerares största huvudbry under en längre tid. Under våren föll inflationsuppgångarna gradvis tillbaka i många utvecklade länder, men förblev långt över de nivåer världens centralbanker uttryckt i sina inflationsmål. Marknadskänsligheten för oväntat höga inflationsutfall under perioden var stor, vilket inte är förvånande givet att centralbankernas åtstramning är historiskt dramatisk både avseende takt och omfattning. Trots det fortsatte arbetsmarknaderna i många länder utvecklas mycket starkt och många bolagsrapporter överträffade analytikernas förväntningar.

I det trevande men över tid positiva marknadsläget ökade vi gradvis aktievikten och durationen, dvs. räntekänsligheten, från den konservativa positionering vi intog förra året till strax över neutrala  nivåer. De fastighetsbolag vi äger har behållit sina fina kreditbetyg och fortsatt haft god tillgång till kapitalmarknaden. Vi har också vinnlagt oss om att hålla fast vid våra finansieringsstrategier för att vårda vårt förtroende hos investerare.

I skrivande stund syns ännu inga tydliga tecken på att det tragiska invasionskriget i Ukraina i närtid går mot sitt slut. Geopolitiska spänningar och energiberoenden kommer sannolikt färga investeringsklimatet även under den tid som ligger framför oss. Vår omvärld kommer troligtvis fortsatt att kännetecknas av stor osäkerhet, kraftig marknadsvolatilitet och höga kapitalkostnader. Förväntad marknadsavkastning framgent blir sannolikt något lägre, men kanske också mer uthållig där livskraftiga affärsmodeller kan stärkas och högre priser kan bidra till en varsam hushållning med ändliga resurser.

För att skapa trygghet, handlingskraft och avkastning i en sådan miljö krävs god styrning och ledning. Vår styrelse har under året inlett en översyn av den styrmodell för vårt risktagande som funnits med oss i snart tio år. Syftet är att säkerställa att vårt ramverk för risktagande ger oss bästa förutsättningar att uppfylla vårt lagstadgade uppdrag och håller lika god nivå som de mest professionella pensionsfonderna runtom i världen.

På tröskeln till en ny tid ser jag med stor förväntan fram emot att få utveckla Första AP-fonden tillsammans med vår styrelse och alla medarbetare!

Nyckeltal 30 jun

2023

30 jun 2022 31 dec 2022
Utgående fondkapital, mdkr 446,4 420,1 421,2
Periodens resultat, mdkr 27,8 -43,6 -39,9
Nettoflöden till Pensionssystemet, mdkr -2,6 -2,0 -4,7
Ingående fondkapital, mdkr 421,2 465,8 465,8
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent* 0,06 0,06 0,05
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent* 0,00 0,01 0,01
Total Förvaltningskostnadandel, procent* 0,06 0,07 0,06
Avkastning efter kostnader, procent 6,6 -9,4 -8,6
Real avkastning efter kostnader, procent 5,3 -14,7 -20,9
Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, procent** 7,5 7,3 6,7
Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, procent** 8,4 8,7 8,1
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, procent** 5,7 6,9 5,6

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt.

**Vid halvårsrapport beräknas även annualiserad avkastning för 5 respektive 10 år.

Läs hela halvårsrapporten 2023 här.

Kontakt:
Kristin Magnusson Bernard, VD Första AP-fonden, tel. 08-566 202 00.
Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50, sara.christensen@ap1.se.