På tröskeln till en ny tid

Resultatet uppgick till 38,0 miljarder kronor eller 9,1 procent. Förvaltat kapital uppgick till 454,4 miljarder kronor per den 31 december 2023 och under 2023 överförde Första AP-fonden 4,8 miljarder kronor till inkomstpensionssystemet. Första AP-fonden överträffar åter målet om 3,0 procents real avkastning under rullande tioårsperioder då den genomsnittliga reala avkastningen de senaste 10 åren i snitt uppgår till 5,0 procent. Positiva resultatbidrag kom från noterade aktier och obligationer och vägde upp den negativa avkastningen på onoterade tillgångar som fastigheter, infrastruktur och riskkapitalfonder. Fonden bibehåller en låg förvaltningskostnadsandel på 0,06 procent, samtidigt som förvaltningen effektiviseras, fondens systemkapacitet och infrastruktur stärks.

”Positiva resultat för helåret är en följd av en noga övervägd portföljpositionering och ett fokuserat genomförande. Utifrån en noga genomarbetad analys av förväntad utveckling ökades gradvis aktievikten och durationen, dvs. räntekänsligheten, från den konservativa positionering som intogs förra året, via neutrala till något högre nivåer. Allokering mot högre aktievikt och längre duration lönade sig särskilt under årets sista månader, då också flertalet underliggande portföljer överträffade sina jämförelseindex. Under andra halvåret bedömde vi att den svenska kronan skulle kunna stärkas, och de positioner vi intog i form av utökad valutasäkring och optionsstrategier föll väl ut. Under året underviktades även vår allokering mot tillväxtmarknader utifrån vår bedömning om bättre avkastningsmöjligheter i utvecklade marknader”, kommenterade vd Kristin Magnusson Bernard.

Under 2023 har fonden fortsatt sitt viktiga arbeta med hållbarhetsfrågor. Exempelvis är ägarstyrning ett kärnområde i ESG-arbetet och fonden har inför och under 2023 arbetat i valberedningar, röstat på bolagsstämmor och drivit frågor som skäliga och marknadsmässiga ersättningar samt hållbara verksamheter. Genom AP-fondernas Etikråd för fonden dialoger med utländska portföljbolag för att som ansvarsfulla ägare påverka till en positiv förändring. Under 2023 har Etikrådet etablerat en ny styrmodell och organisation som ger bättre förutsättningar att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå större påverkan. 2019 antog Första AP-fonden ett klimatmål om att halvera den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck till 2030 och minska till netto-noll senast år 2050. Detta arbete har fortsatt under 2023 och sedan 2019 har den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck minskat med 64% (31 december 2023).

”Vår omvärld kommer troligtvis även framåt kännetecknas av osäkerhet, kraftigare marknadsvolatilitet och högre kapitalkostnader, även om räntetoppen nu sannolikt är nådd för den här höjningscykeln. Innovativa lösningar och produktivitetsutveckling kommer vara mer avgörande faktorer för tillväxt och välstånd än den period vi kommer ifrån där marknadsutveckling drivits av kontinuerligt sjunkande räntor och andra stimulansåtgärder. Perioden framför oss kommer inte sakna utmaningar för vårt uppdrag att nå hög avkastning och hållbarhetsnytta med god riskhantering på det pensionskapital som anförtrotts oss. Jag är därför särskilt tacksam för den öppenhet och förmåga att tillsammans ta sig an och genomföra förändringar ur olika perspektiv jag ser från styrelse och medarbetare på fonden. Det är min övertygelse att vår kapacitet för strategiska förflyttningar och dagligt operativt arbete kommer ge oss goda förutsättningar för att ta oss an de möjligheter och utmaningar som ligger framför oss” avslutar Kristin Magnusson Bernard.

Nyckeltal 2023/12/31 2022/12/31 2021/12/31
Utgående fondkapital, mdkr 454,4 421,2 465,8
Periodens resultat, mdkr 38,0 -39,9 80,7
Nettoflöden pensionssystemet, mdkr -4,8 -4,7 -7,5
Ingående fondkapital, mdkr 421,2 465,8 392,6
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, % 0,06 0,05 0,05
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, % 0,00 0,01 0,02
Total Förvaltningskostnadsandel, % 0,06 0,06 0,07
Avkastning efter kostnader, % 9,1 -8,6 20,8
Real avkastning efter kostnader, % 4,7 -20,9 16,9
Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, % 8,7 6,7 10,6
Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % 7,9 8,1 10,3
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % 5,0 5,6 9,0
Portföljviktad koldioxidintensitet (tCO2e/mSEK)1) 5,9 7,1 8,2

1. Måttet summerar noterade portföljbolagens respektive koldioxidintensitet, d v s ett bolags koldioxidutsläpp i förhållande till dess omsättning, viktat baserat på respektive bolags andel av portföljen

Ladda ned Första AP-fondens årsredovisning för 2023 här.

Kontakt:
Kristin Magnusson Bernard, VD Första AP-fonden, tel. 08-566 202 00.
Sara Christensen, Kommunikationschef Första AP-fonden tel. 070-968 12 50, sara.christensen@ap1.se.