Nya styrelseledamöter i Första AP-fonden

Regeringen har utsett Lars Fresker och Linda Jonsson till nya ledamöter i Första AP-fondens styrelse.

Lars Fresker är yrkesofficer och sedan 2001 förbundsordförande i Officersförbundet. Lars har lång styrelseerfarenhet från såväl Kåpan Pensioner som KPA Tjänstepension.

Linda Jonsson är Regionråd med ansvar för hållbarhet och jämställdhet på Region Norrbotten, samt ledamot i Regionstyrelsen och i styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner. Linda är även gruppledare för Vänsterpartiet i Pajala.

Lars är nominerad av SACO och Linda är nominerad av SKR. Kent Eriksson, Per Klingbjer och Charlotte Nordström lämnar styrelsen och vi riktar ett stort tack till dem för gott samarbete. Övriga styrelseledamöters förordnande förnyas.

Ledamöter i AP-fondernas styrelser utses enligt lag på grundval av sin förmåga att främja fondförvaltningen. De utses enligt praxis för ett år i taget, med en begränsning på cirka åtta år. Samtliga nu utsedda ledamöter förordnas från och med den 25 maj 2023 till dess att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2023.