Fokus på långsiktighet och att skydda portföljen i en orolig omvärld

Globala ränte- och aktiemarknader uppvisade kraftigt negativ avkastning under 2022 drivet av krigsutbrott, fortsatta pandemieffekter samt hög inflation och stigande räntor. Energiberoenden och klimatomställningsbehov ledde till svåra avvägningar för samhällen och näringsliv på kort och lång sikt. Genom en aktiv förvaltning med fokus på att skydda portföljen och begränsa värdefallet, redovisar Första AP-fonden en avkastning på minus 8,6 procent, motsvarande ett resultat om minus 39,9 mdkr. Samtidigt överträffar fonden målet om 3 procents real avkastning under rullande tioårsperioder.

VD Kristin Magnusson Bernard kommenterar året:

2022 innebar ett dramatiskt slut på den marknadsmiljö av låg inflation, rekordlåga räntor och god tillväxt som stimulerat avkastningen på finansiella tillgångar sedan den globala finanskrisen 2008. Istället föll avkastningen på både aktier och räntor samtidigt

under stora delar av året. För världens investerare var det mycket svårt att bedöma hur länge de förändrade förutsättningarna skulle bestå och marknadssentimentet växlade ett flertal gånger under året. Mot bakgrund av den mycket omfattande marknadsturbulensen har både de finansiella systemen och de reala ekonomierna världen över ändå uppvisat oväntat stor och imponerande motståndskraft hittills.

Vi ska generera en långsiktigt hög avkastning till väl avvägd risk. I rådande ekonomiska klimat har Första AP-fonden agerat både kortsiktigt och långsiktigt med fokus på att skydda portföljen. Vi har aktivt ändrat positionerna utifrån ändrade marknadsförutsättningar där bland annat aktieexponeringen har sänkts och durationen i ränteportföljen har minskats.

Portföljen med alternativa investeringar där fastigheter, infrastruktur och riskkapitalfonder ingår redovisar en positiv avkastning. Negativa resultatbidrag från räntor och aktier bidrog dock till att den totala avkastningen blev minus 8,6 procent och motsvarar ett resultat som uppgick till minus 39,9 miljarder kronor. Förvaltat kapital uppgick till 421,2 mdkr per den 31 december 2022 och under 2022 överförde Första AP-fonden 4,7 mdkr till inkomstpensionssystemet. Vi överträffar vårt medelfristiga mål om 3 procents real avkastning under rullande tioårsperioder, då fondens genomsnittliga reala avkastning de senaste 10 åren i snitt uppgår till 5,6 procent. Fokus på kostnadseffektivitet har medfört en fortsatt låg förvaltningskostnadsandel, som nu ligger på 0,06 procent.

Under året har vi också fortsatt vårt hållbarhetsfokus för att främja en hållbar utveckling och har implementerat den nya ESG-strategin som styrelsen antog 2021. En del i den nya strategin är att vi ska öka investeringar som bidrar till en hållbar utveckling. Som exempel kan nämnas att samtliga nyinvesteringar i riskkapitalfonder har gjorts i linje med det. Vårt viktiga ägarstyrningsarbete fortsätter med ett tydligt ESG-fokus. Vi tog också ytterligare steg närmare vårt mål om en koldioxidneutral portfölj senast år 2050 genom en minskning av den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck. Sedan vi antog vårt mål 2019 har vi sänkt avtrycket med 57 % i den noterade aktieportföljen.

Det syns ännu inga tydliga tecken på att det tragiska invasionskriget i Ukraina går mot sitt slut. Geopolitiska spänningar och energiberoenden kommer sannolikt färga investeringsklimatet under lång tid framöver. Aktiemarknaderna världen över söker ännu botten i form av hur mycket räntorna kommer att höjas och hur negativa utfallen blir för tillväxt och arbetslöshet. I ett längre perspektiv är det dock min övertygelse att alla de ansträngningar som nu görs för att bygga mer lönsamma och hållbara bolag och anpassa risktagandet på världens finansmarknader leder till ökad motståndskraft och bättre utfall.

Nyckeltal 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Utgående fondkapital, mdkr 421,2 465,8 392,6
Periodens resultat, mdkr -39,9 80,7 34,8
Nettoflöden pensionssystemet, mdkr -4,7 -7,5 -7,9
Ingående fondkapital, mdkr 465,8 392,6 365,8
Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, % 0,05 0,05 0,06
Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, % 0,01 0,02 0,02
Total Förvaltningskostnadsandel, % 0,06 0,07 0,08
Avkastning efter kostnader, % -8,6 20,8 9,7
Real avkastning efter kostnader, % -20,9 16,9 9,2
Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, % 6,7 10,6 8,4
Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % 8,1 10,3 8,0
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, % 5,6 9,0 7,0
Aktieportföljens koldioxidavtryck, tCO2e/mSEK 7,1 8,2 9,3

Ladda ned Första AP-fondens årsredovisning för 2022 här.

Kontakt:
Kristin Magnusson Bernard, VD Första AP-fonden, tel. 08-566 202 00.
Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50, sara.christensen@ap1.se.