Två nya styrelseledamöter i Första AP-fonden

Regeringen har utsett Annika Andersson och Erica Sjölander till nya ledamöter i Första AP-fondens styrelse.

Annika Andersson arbetar med styrelseuppdrag. Hon är civilekonom, från Handelshögskolan i Stockholm, och har lång erfarenhet från finansbranschen, bland annat som portföljförvaltare och ansvarig för ägarfrågor, information och hållbarhet på Fjärde AP-fonden. Utöver uppdraget för Första AP-fonden är Annika Andersson också styrelseordförande i INVISIO AB och Sequitor Engineering AB.

Erica Sjölander är sedan 2017 kanslichef på Facken inom industrins gemensamma kansli, och har tidigare varit utredningschef vid IF Metall samt politisk sakkunnig i det politiska sekretariatet på statsrådsberedningen, samt haft styrelseuppdrag för Fjärde AP-fonden och Exportkreditnämnden (EKN). Erica Sjölander har en magisterexamen i nationalekonomi.

Åsa-Pia Järliden Bergström lämnar styrelsen. Övriga styrelseledamöters förordnande förnyas.

Ledamöter i AP-fondernas styrelser utses enligt lag på grundval av sin förmåga att främja fondförvaltningen. De utses enligt praxis för ett år i taget, med en begränsning på cirka åtta år. Samtliga nu utsedda ledamöter förordnas från och med den 25 maj 2022 till dess att regeringen fastställer AP-fondernas resultat- och balansräkningar för 2022.