Första AP-fondens avkastning för första halvåret 2018 uppgick till 2,5 procent efter kostnader

Stockholm 20 juli 2018 – Första AP-fondens resultat första halvåret 2018 uppgick till 8,5 miljarder kronor (16,1) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning efter kostnader på 2,5 procent (5,2). Det totala fondkapitalet uppgick vid juni månads utgång till 338 miljarder kronor. Den reala avkastningen under den senaste tioårsperioden uppgick till 6,3 procent per år efter kostnader, vilket innebär att Första AP-fonden uppnår sitt långsiktiga mål om 4 procents avkastning efter kostnader över rullande tio år.

VD Johan Magnusson kommenterar resultatet:

– Den globala ekonomin fortsatte att utvecklas starkt det första halvåret, även om tillväxttakten kan ha sett toppen. Första AP-fonden levererar ett positivt resultat på 8,5 miljarder kronor efter kostnader motsvarande 2,5 procent i avkastning. Våra kostnader sjönk under första halvåret och kostnadsnivån på 0,13 procent (0,15) av genom­snittligt förvaltat kapital, är fortsatt låg såväl i absoluta tal som i internationell jämförelse.

Sedan 2009 har Första AP-fonden betalat ut 47 miljarder kronor, varav 3,3 miljarder under första halvåret 2018, för att täcka avgiftsunderskottet i inkomstpensionssystemet.

– Vi har tillsammans med de övriga AP-fonderna genom åren levererat historiskt starka resultat och på så sätt bidragit till att systemet för inkomstpension står starkt. Fonderna representerar ungefär 15 procent av pensionssystemets tillgångssida, vilket kan jämföras med 10 procent vid pensions­systemets start 2001. De kommande åren ser vi dock utmaningar med att leverera en avkastning i närheten av de höga nivåerna de senaste åren.

– Under det första halvåret har vi tagit små steg mot en något mer defensiv portföljinriktning. Det är inga stora rörelser, men de indikerar att vi anser att vi är i en sen del av den ekonomiska cykeln och att riskerna för en svagare utveckling har ökat.

Första AP-fonden arbetar målmedvetet med att utveckla ett hållbart värdeskapande genom integrering av hållbarhetsfrågor för hela portföljen. Detta arbete kommer att intensifieras ytterligare i samarbete med övriga AP-fonder de kommande åren.

– Under våren har Första AP-fonden utarbetat särskilda interna hållbarhetsövertygelser för att skapa stringens kring hur dessa frågor hanteras. En strategi för genomförande, inklusive mätning och redovisning, i linje med Agenda 2030 och FN:s hållbarhetsmål tas nu fram.

Första halvåret 2018 i korthet

Resultatet för första halvåret 2018 uppgick till 8,5 miljarder kronor (16,1) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 2,5 procent (5,2).

–  I reala termer var avkastningen 1,7 procent (4,5) under första halvåret.

– Den reala avkastningen den senaste tioårsperioden uppgick till 6,3 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.

– Det totala portföljvärdet uppgick till 338 miljarder kronor per 30 juni 2018.

– Sedan 2009 har Första AP-fonden betalat ut 47 miljarder kronor, varav 3,3 miljarder kronor under första halvåret 2018, till inkomstpensionssystemet.

– Fondens förvaltningskostnader sjönk till 221 miljoner kronor (237), vilket motsvarar 0,13 procent (0,15) av genomsnittligt förvaltat kapital.

Halvårsårsrapport 2018