Första AP-fondens avkastning för första halvåret 2017 uppgick till 5,2 procent efter kostnader

Första AP-fondens resultat för första halvåret 2017 uppgick till 16,1 miljarder kronor (10,6) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 5,2 procent (3,5). Det totala fondkapitalet uppgick vid första halvårets slut till 323 miljarder kronor. Den reala avkastningen under den senaste tioårsperioden uppgick till 4,3 procent per år efter kostnader. Första AP-fondens mål överträffas därmed på såväl kort som lång sikt.

VD Johan Magnusson kommenterar resultatet:

– Vi är nöjda med att leverera en avkastning på förvaltat kapital på 5,2 procent efter kostnader för årets första sex månader. Under första halvåret har vi tillfört 3,7 miljarder till Pensionsmyndig­heten.

Sedan inkomstpensionssystemets nettoflöden blev negativa 2009, har Första AP-fonden sammantaget betalat ut 40,2 miljarder kronor för att täcka underskottet i pensionsutbetalningarna. Fondens sammanlagda resultat under samma period, det vill säga 2001 – 30 juni 2017, uppgick till 208 miljarder.

– Det känns naturligtvis bra att vi under så många år har medverkat till att stärka det svenska pensionssystemet, men utsikterna för att kunna fortsätta leverera en hög real avkastning är mer utmanande. Det är framför allt marknadsförutsättningarna med låga räntor under lång tid som drivit upp avkastningen och tillgångspriser på ett sådant sätt att det är realistiskt att förvänta sig en period med lägre avkastning för de flesta tillgångsklasser.

I dagarna har regeringens förslag om reviderade placeringsregler för AP-fonderna presenterats.

– Vi är en av remissinstanserna och kommer att sätta oss in i förslaget i detalj och återkomma med våra synpunkter. Men vi välkomnar förslaget i stort då det innebär en modernisering av nuvarande placeringsregler. Ett modernare och mer flexibelt regelverk kan ge oss bättre förut­sättningar att långsiktigt uppnå vårt avkastningsmål och därmed fortsätta spela en viktig roll i pensions­systemet.

Första AP-fondens förvaltningskostnader är fortsatt låga i ett internationellt perspektiv och ligger i nivå med föregående år (0,15 procent).

Första halvåret 2017 i korthet

– Resultatet för första halvåret 2017 uppgick till 16,1 miljarder kronor (10,6) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 5,2 procent (3,5).

– Mätt över den senaste 10-årsperioden uppgick den genomsnittliga reala årliga avkastningen till 4,3 procent (4,8), vilket överstiger det långsiktiga målet om 4,0 procents real avkastning efter kostnader mätt över rullande tioårsperioder.

– Första AP-fondens förvaltning genererade under första halvåret 2017 en överavkastning i förhållande till fondens strategiska benchmark* på 1,2 procentenheter eller 3,6 mdkr.

– Det totala fondkapitalet ökade med 12,4 miljarder kronor (7,3) till 322,9 miljarder kronor per 30 juni 2017.

– Fondens förvaltningskostnader uppgick till 237 miljoner kronor (215), vilket motsvarar 0,15 procent (0,15) i årstakt av förvaltat kapital.

– Under första halvåret var Första AP-fonden särskilt aktiva inom bl a fastighetsområdet med en rad direktinvesteringar: utökat innehav av butiksfastigheter i Secore Fastigheter, fortsatt expansion i fastighetsbolaget Willhem samt ett nytt joint venture med Elo med fokus på finska kommersiella fastigheter.

Ladda ned en pdf av presskommunikén här.

Kontakt: Johan Magnusson, VD eller Anna Fall, kommunikationschef (0046 709 681 250)