Första AP-fonden och Tobam bevisar i ny studie att systematisk förvaltning kan göras fossilfri

Första AP-fonden och den franska kapitalförvaltaren Tobam offentliggör idag en rapport som lägger fram såväl teoretiska som empiriska bevis för att systematisk förvaltning kan göras fossilfri, utan att ge avkall på marknadens riskpremium.

En viktig del i Första AP-fondens hållbarhetsstrategi är att beakta ESG-faktorer i alla investeringsbeslut, såväl i egen förvaltning som i de externt förvaltade fonder vi investerar i. Första AP-fonden har även arbetat med att identifiera och analysera klimatrisker i fondens förvaltningsstrategier, och beslutet att avinvestera bolag med fossil verksamhet vid inledningen av 2020 var ett naturligt steg i att begränsa fondens riskexponering utifrån denna analys.

I rapporten”Investing sustainably without giving up market premium” presenterar Tobam och Första AP-fonden såväl teoretiskt som empiriskt stöd för att systematisk förvaltning kan göras fossilfri, utan att ge avkall på marknadens riskpremium. Studien presenterar empiriska resultat för Första AP-fondens placeringar inom två vitt skilda tillgångsklasser; high-yield företagsobligationer (Global High Yield Strategy fund) och tillväxtmarknadsaktier (Emerging Markets Equity Fund). Genom Tobams approach utesluts investeringar i bolag med fossil verksamhet och ersätts med andra innehav med samma diversifierande egenskaper, vilket resulterar i helt fossilfri systematisk förvaltning utan någon förändring av risk- eller avkastningsmönstret.

Tina Rönnholm, portföljförvaltare för den del av Första AP-fondens investeringar som förvaltas av externa förvaltare, kommenterar:

– Vårt uppdrag är att främja en hållbar utveckling och samtidigt uppnå en långsiktigt hög avkastning. Det har tidigare ansetts ”omöjligt” att exkludera en betydande del av relevant investeringsuniversum och ändå bedriva en systematisk förvaltning, men vi kan nu tillsammans med Tobam lägga fram fakta för att det fungerar. Det här är banbrytande, och vi vill uppmana andra systematiska förvaltare att göra sin egen forskning på området. I ett nästa steg är vår förhoppning att kunna ta fram motsvarande belägg även för passiv förvaltning. Det skulle kunna innebära en viktig ”tipping point” eftersom en väldigt stor del av allt kapital förvaltas passivt idag, och därmed en fantastisk möjlighet att bidra i omställningen till ett hållbart samhälle.”

Kontakt:

Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden
tel. 070-968 12 50, sara.christensen@ap1.se.

About TOBAM

TOBAM is an asset management company offering innovative investment capabilities designed to maximize diversification. TOBAM’s Maximum Diversification® approach, supported by original, patented research and a mathematical definition of diversification, provides clients with diversified core exposure, in both the equity and fixed income markets. TOBAM manages $7.3billion (as of June 2020) and is composed of 47 professionals in 4 offices.

For more information, visit www.tobam.fr

Första AP-fonden

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 355 miljarder kronor (30 juni 2020) i en portfölj bestående av bland annat noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder, infrastruktur och high yield. Investeringarna görs över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare. Som ägare ställer fonden höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning. www.ap1.se