Första AP-fonden i nytt samarbete för att motverka korruption och bristande regelefterlevnad

Transparency International Sverige lanserar idag ett nytt forum för investerare där bland annat Första AP-fonden (AP1) ingår. AP1 vill proaktivt bidra med att utveckla hållbara verksamheter i enlighet med FN:s 17 globala utvecklingsmål. Korruption och bristande regelefterlevnad försvårar all utveckling och är en utmaning för bolag, då det äventyrar deras möjlighet att skapa värde och lönsamhet. Som stor investerare kan AP1 bidra med att påverka bolagen och ställa krav.

För att ytterligare stärka investerares roll som aktiva ägare har AP1 tillsammans med Transparency International Sverige (TI Sverige) och fem andra svenska investerare bildat Investors Integrity Forum (IIF). IIF är en plattform där investerare och TI Sverige gemensamt kan driva viktiga frågor kopplade till korruptionsrisker, inhämta och sprida kunskap och främja transparens, integritet och ansvarsutkrävande, och på så sätt skapa bättre förutsättningar för hållbara och lönsamma investeringar.

”Det är glädjande att vi nu bildat Investors Integrity Forum med syfte att stärka vårt och andra investerares arbete mot korruption och bristande regelefterlevnad. Första AP-fonden har under lång tid arbetat aktivt för att på olika sätt stävja penningtvätt, ekonomisk brottslighet och korruption. Nu tar vi ytterligare ett steg i detta viktiga arbete.” säger Ossian Ekdahl, ägaransvarig AP1.

TI Sverige har tagit initiativ till Investors Integrity Forum i samverkan med Folksam, Första AP-fonden, SEB Investment Management, Skandia, Svenska kyrkan och Swedfund.

Läs mer om TI Sverige här.