Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondens samlade resultat 2020 uppgick till 124 miljarder kronor

Efter ett utmanande år levererar AP-fonderna tillsammans ett resultat på 124 miljarder kronor, vilket bidragit starkt till inkomstpensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

  • Resultatet för Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden uppgick sammanlagt till 124 mdkr för 2020, vilket motsvarar 8,1 procent i genomsnittlig avkastning.
  • AP-fondernas genomsnittliga avkastning under den senaste fem- och tioårsperioden uppgår till 8,7 respektive 8,5 procent per år, att jämföra med inkomstindexets utveckling om 2,8 respektive 2,7 procent per år över motsvarande tidsperioder. Inkomstindexet används för att räkna upp pensioner och pensionsrätter i inkomstpensionssystemet.
  • Vid utgången av 2020 uppgick AP-fondernas totala fondkapital till 1651 mdkr, vilket är en ökning med 92 mdkr jämfört med utgången av 2019.
    AP-fonderna betalade under 2020 in 32 mdkr för att täcka underskott i pensionssystemet. Sedan starten 2001 har AP-fondernas nettobidrag till pensionssystemet varit 176 mdkr. Fondernas avkastning har starkt bidragit till pensionssystemet och är anledningen till att fondernas andel av pensionssystemet numera är 16 procent av tillgångarna att jämföra med mindre än 10 procent 2001.
  • AP-fonderna har under året tagit flera steg i riktning mot att ligga i linje med Parisavtalet. Under 2020 minskades koldioxidutsläppen i portföljerna med ytterligare 25 procent. Av årets minskning av utsläppen beror 23 procentenheter på AP-fondernas portföljförändringar och 2 procentenheter beror på att portföljbolagen minskat sina utsläpp.
  • AP-fondernas etikråd har bland annat tillsammans med Danska Institutet för Mänskliga Rättigheter ställt krav på de stora tech-bolagen att stärka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och stödja FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare.

Kristin Magnusson Bernard vd AP1, Eva Halvarsson vd AP2, Kerstin Hessius vd AP3 och Niklas Ekvall vd AP4 uttalar sig gemensamt:

”Vi är stolta över att tillsammans redovisa ett starkt resultat för 2020. AP-fonderna levererar en långsiktig avkastning som över tid väsentligt överstiger inkomstindexets utveckling, vilket innebär att AP-fonderna har bidragit till pensionssystemets stabilitet. Sett i ett 10-årsperspektiv har avkastningen varit mycket hög, i genomsnitt 8,5 procent per år. Vi kan också konstatera att AP-fondernas utvecklingsarbete inom hållbarhet fortsatt gör att vi ligger i framkant inom detta område i jämförelse med många av världens största pensionsförvaltare.”

Läs mer i fondernas årsredovisningar och hållbarhetsrapporter på www.ap1.se, www.ap2.se, www.ap3.se samt www.ap4.se.

För mer information kontakta:
Sara Christensen, Kommunikationschef, AP1, sara.christensen@ap1.se
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, AP2, ulrika.danielson@ap2.se
Kristina Hedberg, VD-assistent, AP3, kristina.hedberg@ap3.se
Karoline Hammar, Kommunikationschef, AP4, karoline.hammar@ap4.se