AP-fondernas (AP1-AP4) samlade resultat 2019 uppgick till 236 miljarder kronor

AP-fondernas resultat för 2019 är det högsta hittills och därmed kan fonderna starkt bidra till pensionssystemets stabilitet och uppdraget att vara till största möjliga nytta för dagens och morgondagens pensionärer.

  • Resultatet för Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden uppgick sammanlagt till 236 miljarder kronor för 2019, vilket motsvarar 17,6 procent i genomsnittlig avkastning.
  • AP-fondernas genomsnittliga avkastning under den senaste fem- och tioårsperioden uppgår till 8,1 respektive 8,8 procent, vilket väl överstiger utvecklingen för inkomstindexet som har ökat med i genomsnitt 2,5 respektive 2,4 procent per år över motsvarande tidsperioder.
  • AP-fonderna har sedan starten 2001 skapat 727 miljarder kronor i avkastning som överstiger inkomstindex. Fondernas avkastning har starkt bidragit till pensionssystemet och är anledningen till att fondernas andel av pensionssystemet numera är drygt 15 procent att jämföra med mindre än 10 procent 2001.
  • Vid utgången av 2019 uppgick fondernas totala fondkapital till 1 559 miljarder kronor, vilket är en ökning med 210 miljarder kronor jämfört med utgången av 2018.
  • För 2019 var nettot mellan pensionssystemets inbetalningar och utbetalningar negativt vilket innebar att AP-fonderna betalade ut 26 miljarder kronor för att täcka betalningsunderskottet i pensionssystemet. Totalt uppgår nettobetalningarna från AP-fonderna sedan 2001 till 144 mdkr för att täcka underskottet i pensionssystemet.
  • Under 2019 har fonderna fortsatt att aktivt utveckla hållbarhetsarbetet inom sin verksamhet och arbetet med att integrera hållbarhet i förvaltningen har utvecklats ytterligare. Bland annat har fonderna utvecklat sin modell för att mäta koldioxidavtryck för att ytterligare förtydliga vad bolagen bidrar med och vad som kommer från att fonderna gjort förändringar i sina innehav. Totalt har fonderna minskat sina koldioxidavtryck för noterade aktier med ytterligare 6 procent under 2019. Sedan 2015 har AP-fonderna minskat koldioxidavtrycket med totalt 23 procent. Av årets minskning i totalt koldioxidutsläpp beror 10 procentenheter på att AP-fonderna genom portföljförändringar har minskat utsläppen. Portföljbolagens ökade utsläpp har dock motverkat den minskningen med 4 procentenheter.
  • Sedan gruvdammskatastrofen i Brasilien i januari 2019 har AP-fondernas etikråd tillsammans med Engelska Kyrkans pensionsfond och PRI arbetat aktivt för att etablera en global databas för att kartlägga avfallsdammar och arbete pågår för att utveckla en standard för säker hantering av dessa avfallsdammar. Etikrådet är även engagerad i internationella bolagsdialoger för att förhindra avskogningen av Amazonas.

AP-fondernas vd:ar är mycket nöjda över det starka resultatet och hur det stärker pensionssystemets tillgångar:

— Vi är stolta över att leverera ett starkt resultat för 2019. AP-fondernas avkastning under de senaste tio åren uppgår till i genomsnitt 8,8 procent per år medan inkomstindex har stigit med 2,9 procent per år under samma period. Det innebär att AP-fonderna har bidragit till pensionssystemets finansiella stabilitet genom att med det goda resultatet ha stärkt pensionssystemets totala tillgångar. Det bidrar till att risken för att pensionerna ska bromsas har begränsats trots att det finns betydande utmaningar att uppnå en lika god avkastningsnivå framöver, säger Teresa Isele tf vd på AP1, Eva Halvarsson vd på AP2, Kerstin Hessius vd på AP3 och Niklas Ekvall vd på AP4 i ett gemensamt uttalande.

Nyckeltal, totalt för AP-fonderna (AP1, AP2, AP3 och AP4)

  2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Fondkapital (mdkr) 1 559 1 348 1 380 1 293 1 204 1 161 1 035 938 854 875
Årets resultat (mdkr) 236 -5 116 116 63 146 125 99 16 82
Nettoutbetalning till pensionssystemet (mdkr) -26 -27 -30 -26 -20 -20 -28 -15 -5 -16
Avkastning efter kostnader (%) 17,6 -0,4 9,1 9,8 5,4 14,3 13,6 11,6 -1,8 10,3
Inkomstindexets utveckling (%) 3,1 1,5 3,7 2,0 2,1 0,5 3,7 4,9 1,9 0,3
Totala kostnader (% av förvaltat kapital) 0,12 0,12 0,12 0,13 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,14

 

AP-fondernas uppdrag

AP-fonderna förvaltar buffertkapitalet i det allmänna pensionssystemet på uppdrag av Sveriges Riksdag och svenska folket till förmån för dagens och morgondagens pensionärer. AP-fonderna (AP1 – AP4) har samma uppdrag, men skilda förvaltningsstrategier och styrs av lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Vid årsskiftet uppgick fondkapitalet till 1 559 miljarder kronor. AP-fonderna balanserar in- och utbetalningar till pensionssystemet och har sedan starten betalat in netto 144 miljarder kronor till pensionssystemet. Tillgångarna utgör drygt 15 procent av tillgångarna i pensionssystemet.

Läs mer i fondernas årsredovisningar och hållbarhetsrapporter på www.ap1.sewww.ap2.sewww.ap3.se samt www.ap4.se

För mer information kontakta:

Sara Christensen, Kommunikationschef AP1, sara.christensen@ap1.se eller 0709 681 250

Ulrika Danielson, Kommunikationschef AP2, ulrika.danielson@ap2.se eller 0709 501 613

Lil Larås Lindgren, Kommunikationschef AP3, lil.lindgren@ap3.se eller 0709 517 223

Karoline Hammar, Kommunikationschef AP4, karoline.hammar@ap4.se eller 08 787 75 53