Första AP-fondens halvårsrapport 2016

Bra avkastning med väldiversifierad portfölj

Stockholm 22 juli 2016 – Första AP-fondens resultat för första halvåret 2016 uppgick till 10,6 miljarder kronor efter kostnader. Avkastningen uppgick därmed till 3,5 procent efter kostnader. Fondens genomsnittliga årliga avkastning efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgår till 5,9 procent. Den reala avkastningen efter kostnader på samma tioårsperiod är 4,8 procent vilket överstiger fondens långsiktiga mål.

Året i korthet (se även omstående sida)

  • Resultatet uppgick till 10,6 mdkr (första halvåret 2015 14,3) efter kostnader
  • Fondkapitalet ökade med 7,3 mdkr till 297,5 mdkr
  • Under perioden betalade Första AP-fonden netto ut 3,2 mdkr (första halvåret 2015 2,4) till pensionssystemet för att täcka skillnaden mellan pensionsavgifter och pensionsutbetalningar
  • Fondens förvaltningskostnader var 215 mkr (första halvåret 2015 253) vilket är en minskning och motsvarar 0,15 procent (första halvåret 2015 0,17) i årstakt av förvaltat kapital

Vd Johan Magnusson kommenterar resultatet:
– Avkastningen på 3,5 procent efter kostnader under första halvåret är en bra avkastning. Den reala avkastningen för den senaste tioårsperioden ligger väl över fondens mål. Vi har bidragit till pensionssystemet med en avkastning på sammanlagt 139 miljarder kronor under den senaste tioårsperioden.

Första AP-fonden har under en längre tid medvetet ökat andel alternativa investeringar i syfte att skapa en mer robust portfölj som över tid samvarierar i lägre utsträckning med aktiemarknaderna.

– Som långsiktig investerare är det naturligt att ta in icke-finansiella hållbarhetsaspekter som en del av investeringsanalysen eftersom sådana kan påverka både värdering och intjäningsförmåga. Koldioxidavtrycket för vår aktieportfölj är redan lågt och vi tycker det är nödvändigt att se bredare än bara till klimatfrågan. Vi har därför valt att lägga fokus på resurseffektivitet.

– Vi gör till exempel dedikerade hållbarhetsinvesteringar med fokus på resurseffektivitet. En sådan gjordes i Resonance Industrial Water Infrastructure Fund som är en aktör som hjälper industrier runt om i världen att finansiera, modernisera och driva vattenreningsanläggningar. Det är ett område där behoven runt om i världen är mycket stora, säger Johan Magnusson.
Första AP-fonden strävar efter att, genom sina investeringar och sitt aktiva ägarskap, vara en del av lösningen på världens globala utmaningar.

– För oss är det viktigt att bolagen vi äger sköts på ett bra sätt. Det ger förutsättningar för högre vinster och ett lägre risktagande. Vi är därför engagerade inom bolagsstyrning, både utomlands och i Sverige och har bestämt oss för att öka våra resurser på detta område, säger Johan Magnusson.

Första AP-fondens halvårsrapport 2016

Första AP-fondens halvårsrapport 2016

Jan-jun -16 Jan- jun -15 Jan-dec -15
Utgående fondkapital          297,5 mdkr 295,7 mdkr 290,2 mdkr
Periodens resultat 10,6 mdkr 14,3 mdkr 11,3 mdkr
Nettoflöden till Pensionssystemet -3,2 mdkr -2,4 mdkr -4,9 mdkr
Ingående fondkapital 290,2 mdkr 283,8 mdkr 283,8 mdkr
Förvaltningskostnadsandel Rörelsens kostnader 0,06 % 0,06 % 0,06 %
Förvaltningskostnadsandel inkl Provisionskostnader 0,15 % 0,17 % 0,17 %
Avkastning efter kostnader 3,5 % 5,0 % 4,0 %
Real avkastning efter kostnader 2,8 % 4,9 % 3,9 %
Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år 8,1 %
Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år 5,9 %
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år 4,8 %

Kontakt

Johan Magnusson, VD
Ossian Ekdahl, chef kommunikation och ägarstyrning
0709-681 209, ossian.ekdahl@ap1.se

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar 298 miljarder kronor (30 juni 2016) i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå hög och långsiktigt hållbar avkastning.

Läs om AP-fonderna på apfonderna.se.