Första AP-fondens årsredovisning: Hög avkastning gynnar pensionssystemet

Långsiktigt hållbart värdeskapande fokus i alla tillgångsslag

Stockholm 20 februari 2015 – Första AP-fondens resultat för helåret 2014 uppgick till 36,4 mdkr efter kostnader. Avkastningen uppgick till 14,6 procent efter kostnader. Fondens genomsnittliga årliga avkastning efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgår till 6,9 procent.

Året i korthet

  • Resultatet uppgick till 36,4 mdkr (25,7) efter kostnader
  • Fondkapitalet ökade med 31 mdkr till 284 mdkr
  • Under perioden betalade Första AP-fonden netto ut 5,1 mdkr (6,9) till pensionssystemet för att täcka skillnaden mellan pensionsavgifter och pensionsutbetalningar
  • Fondens förvaltningskostnader var 456 mkr (350) vilket motsvarar 0,17 procent (0,14) i årstakt av förvaltat kapital

Vd Johan Magnusson kommenterar resultatet:

– Det är glädjande att vi kan visa bra avkastning inom alla våra tillgångsslag. Under den senaste tioårsperioden har den genomsnittliga avkastningen efter kostnader varit 6,9 procent per år. Det innebär att vi med god marginal uppfyller vårt mål på 5,5 procent.

Första AP-fonden fortsätter att utveckla sin långsiktiga investeringsstrategi, bland annat genom satsningar på onoterade tillgångar som exempelvis riskkapitalfonder och infrastruktur.

– Vi har lyckats bra med våra investeringar i riskkapitalfonder och rustar nu organisationen för investeringar i olika former av infrastruktur, säger Johan Magnusson.

Som långsiktig investerare strävar Första AP-fonden också efter att skapa långsiktigt hållbart värde i bred mening.

– Som långsiktig investerare är det naturligt att ta in icke-finansiella hållbarhetsaspekter som en del av investeringsanalysen, säger Johan Magnusson. Vårt fokus på hållbart värdeskapande inkluderar alla tillgångsslag i vår portfölj
Kontakt
Johan Magnusson, vd
Ossian Ekdahl, chef kommunikation och ägarstyrning
0709-681 209, ossian.ekdahl@ap1.se

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar 284 miljarder kronor (31 dec 2014) i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå hög och långsiktigt hållbar avkastning.

Läs mer här.