Första AP-fondens årsredovisning: Fortsatt god avkastning: Ökat fokus på hållbarhet i investeringarna

Stockholm 21 februari 2014 – Första AP-fondens resultat 2013 uppgick till 25 678 mkr efter kostnader. Avkastningen uppgick till 11,2 procent efter kostnader. Fondens genomsnittliga årliga avkastning efter kostnader den senaste tioårsperioden var 6,5 procent, vilket överstiger målet om 5,5 procent.

Året i korthet

  • Resultatet uppgick till 25 687 mkr (24 170) efter kostnader
  • Fondkapitalet ökade med 18 807 mkr till 252 507 mkr
  • Under året betalade Första AP-fonden netto ut 6 880 mkr (3 788) till pensionssystemet för att täcka skillnaden mellan pensionsavgifter och pensionsutbetalningar
  • Fondens förvaltningskostnader var 350 mkr (322) vilket motsvarar 0,14 procent (0,14) av genomsnittligt förvaltat kapital

Vd Johan Magnusson kommenterar resultatet:

– Baserat på erfarenheterna från finanskrisen har Första AP-fondens strategi riktats mot att bygga en portfölj som är robust mot stora värdeförändringar. Mot bakgrund av det tycker jag årets resultat på 25,7 mdkr är bra.

Fonden har fortsatt öka andelen alternativa investeringar:

– I enlighet med vår strategi har vi fortsatt att sprida riskerna i portföljen. Under året har vi ökat våra investeringar i reala tillgångar såsom fastigheter och riskkapitalfonder och minskat investeringarna i noterade aktier och räntemarknaderna, säger Johan Magnusson.

Under 2013 arbetade Första AP-fonden aktivt för att ytterligare integrera hållbarhet i investeringsanalysen.

– I vår långsiktiga analys blir det allt tydligare att risker och möjligheter kopplat till hållbar affärsverksamhet är viktiga att beakta. Vår långsiktighet som ägare och vår koncentrerade portfölj, där våra förvaltare aktivt valt ut bolagen, ger oss goda förutsättningar att analysera och engagera oss i de bolag vi äger, säger Johan Magnusson.

De senaste tio åren har fonden bidragit med ett resultat på sammanlagt 124,2 mdkr till pensionssystemet.

Kontakt
Johan Magnusson, vd

Ossian Ekdahl, chef kommunikation och ägarstyrning
0709-681 209, ossian.ekdahl@ap1.se

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar 253 miljarder kronor i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå långsiktigt hög avkastning till låg risk.

 

Läs 2013 års årsredovisning här.

Läs originalutskicket här.