Första AP-fondens årsredovisning 2018: Överträffar det långsiktiga målet

Första AP-fondens resultat för helåret 2018 uppgick till -2 074 mkr (29 349) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på -0,7 procent (9,6). Det totala fondkapitalet uppgick vid årets slut till 324 miljarder kronor. Den genomsnittliga årliga reala avkastningen efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgick till 7,4 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.

VD Johan Magnusson kommenterar resultatet:

– Vi överträffar med god marginal vårt långsiktiga mål. För det enskilda året 2018 blev resultatet i linje med våra förväntningar. Fastigheter och riskkapitalfonder utvecklades positivt. Aktier gick generellt dåligt, även på tillväxtmarknader och i vår kvantitativa förvaltning.

– Vi har i flera år konstaterat att den extremt gynnsamma avkastningen på finansmarknaderna inte var långsiktigt uthålliga. Nu ser vi tecken på att förutsättningarna förändras och vi förväntar oss därför en växande utmaning när det gäller målet att nå 4 procents real avkastning.

– Under 2018 har vi tillsammans med de övriga AP-fonderna förberett oss inför det nya regelverk som sedemera infördes 1 januari 2019. Vi har tillsammans skapat en gemensam syn kring värdegrund, riktlinjer för hållbarhetsredovisning samt vilka tillgångar som fonderna bör undvika att investera i. Vi har även valt bort investeringar i ett hundratal bolag med produktion av tobak, kärnvapen, termiskt kol samt oljesand.

2018 i korthet

  • Resultatet för 2018 uppgick till -2 074 mkr (29 349) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på -0,7 procent (9,6).
  • Den genomsnittliga årliga reala avkastningen efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgick till 7,4 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.
  • Förvaltningen genererade trots nedåtgående marknader en överavkastning på 5,5 mdkr (3,5) utöver fondens jämförelseindex vilket motsvarar 1,7 procent. Största bidragen i absoluta termer kom från fastigheter och riskkapitalfonder.
  • Första AP-fondens totala portföljvärde uppgick till 324 miljarder kronor per den 31 december 2018.
  • Sedan 2009 har Första AP-fonden betalat ut 51 mdkr, varav 6,8 mdkr under 2018, för att täcka avgiftsunderskottet i inkomstpensionssystemet.
  • Fondens förvaltningskostnader uppgick till 451 mkr (445), vilket motsvarar 0,14 procent (0,14) av genomsnittligt förvaltat kapital.
  • Under tioårsperioden 2009–2018 överträffade fondens avkastning inkomstindex med 5,9 procent i genomsnitt per år.
  • Som en anpassning till marknadsutvecklingen sänktes risknivån i portföljen.
  • Beslut fattades om att avinvestera i bolag som producerar tobak, kärnvapen, termiskt kol samt oljesand.

Ladda ned Första AP-fondens årsredovisning för 2018 här.

Kontakt

Johan Magnusson,
VD

Ossian Ekdahl,
chef Ägarstyrning och tf Kommunikationschef
0709-681 209
ossian.ekdahl@ap1.se