AP-fondernas etikråds årsrapport: Nya problemområden i fokus under 2018

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har i drygt tio år påverkat AP-fondernas globala portföljbolag till att förbättra sitt arbete kring miljö, mänskliga rättigheter och bolagsstyrning genom engagemang och dialoger. Under 2018 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på problemområden som Facebook och mänskliga rättigheter, bekämpningsmedel som hotar binas överlevnad samt på legaliseringen av cannabis i Kanada och framväxten av noterade cannabisbolag. Andra områden i fokus har varit oljebolagens långsiktiga klimatarbete, avskogningen i Sydamerika och gruvdammar i Brasilien.

Världen har snabbt förändrats med sociala medier och snabbväxande bolag. Exempelvis har Facebook utmaningar med att hantera integritetsfrågor och mänskliga rättigheter. Etikrådet har inlett en dialog kring detta. Oljebolag som Shell har en utmaning i att klimatanpassa de produkter de säljer och bolaget har nu antagit ett publikt långsiktigt mål att minska koldioxidavtrycket. Målet är att nettoutsläppen från sålda energiprodukters hela livscykel ska halveras till 2050 och minska med 20 procent till år 2035.

Etikrådet har under 2018 deltagit i arbetet kring den nya AP-fondslagstiftningen med både förändrade placeringsregler och nytt ambitiöst hållbarhetsmål. Lagen började gälla i januari 2019 och har en högre ambitionsnivå vad gäller hållbarhet än den tidigare lagen från år 2000. Etikrådets arbetsmodell kommer däremot fortsatt att fokusera på engagemang och dialog med bolag för att påverka dem till förbättringar rörande hållbarhet. Arbetsmodellen är baserad på de konventioner som Sverige har ratificerat. Det är en arbetsmodell som AP-fonderna har använt sedan 2007 och den kommer även fortsättningsvis vara Etikrådets arbetsmodell vid rekommendationer om exkluderingar av företag.

– Den gamla lagens formulering om hållbarhet att ”AP-fonderna ska ta hänsyn till miljö och etik” i sina investeringar var både klok och före sin tid. Formuleringen gav AP-fonderna vägledning och frihet att integrera och löpande utveckla hållbarhet i sina investeringsstrategier och arbetssätt. Den bidrog också till att Etikrådet etablerades. Detta skedde under en period av snabb utveckling och förändring av hur samhället och de finansiella marknaderna betraktade hållbarhet. Idag, tjugo år senare, arbetar i princip alla ledande förvaltare med någon form av hållbarhetsstrategi. Med den nya lagen får AP-fonderna och Etikrådet ett ännu starkare mandat för hållbarhet och det ska vi ta fasta på, säger John Howchin AP-fondernas etikråds generalsekreterare.

Läs mer om Etikrådets företagsdialoger och andra engagemang i årsrapporten för 2018.

Read more about the Council on Ethics’ company dialogues and other commitments in the Annual Report 2018.

För mer information kontakta:

Ossian Ekdahl, Ordförande AP-fondernas etikråd, telefon: 08 566 20 200 ossian.ekdahl@ap1.se

Etikrådet arbetar utifrån AP-fondernas uppdrag att skapa hög avkastning till låg risk till nuvarande och framtida pensionärer och den gemensamma värdegrunden – att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Etikrådet arbetar både förebyggande och reaktivt med globala bolag i AP-fondernas portföljer. Utgångspunkten är att välskötta och ansvarstagande bolag över tid ger högre avkastning till lägre risk. Målet för Etikrådets arbete är att bolag och branscher ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.