Systematisk förvaltning i fokus vid avinvestering av fossila bolag

Dmytro Sheludchenko, Thomas Ekström, Ludvig Lamm och Mikael Angberg.

I mars 2020 kommunicerade Första AP-fonden att vi avinvesterar alla bolag med fossil verksamhet. Inriktningsbeslutet som togs redan i december 2019 föregicks av en konsekvensanalys där vi under en längre tid arbetat med att identifiera och analysera hur klimatrisker kan påverka omvärlden och fondens investeringar. Fondens bedömning är att den pågående omställningen till en mindre fossilberoende ekonomi utgör en stor osäkerhet för bolag verksamma inom kol-, olje- och gasindustrin och att investeringar i dessa bolag kan medföra en högre finansiell risk för fonden.

Beslutet att avinvestera fossilt är ett led i att minska fondens klimatriskexponering. Efter att beslutet fattats påbörjades ett omfattande arbete att sälja av alla fossila innehav i samtliga tillgångsklasser. Våra interna aktieinnehav såldes av innan pandemin slog till med full kraft och med ett gott resultat. Teamet som jobbar med systematisk aktieförvaltning, Dmytro Sheludchenko, Thomas Ekström och Ludvig Lamm fick ansvaret för att investera kapitalet i andra bolag med bibehållen riskaptit och i bolag med hög ESG-ranking (Environment, Social, Governance) samt lågt koldioxidavtryck.

Systematisk förvaltning styrs av tydliga regler

– Systematisk aktieförvaltning som också kallas Smart Beta kan förenklat beskrivas som en form av förvaltning som styrs av en rad tydliga regler som driver investeringsbeslut. En indexfond avkastar som marknaden (beta), där marknadsvärdet på aktien avgör hur stor vikt i indexet det får. Smart beta väljer aktier utifrån något annat kriterium än marknadsvärdet, exempelvis ESG-kriterier och låg volatilitet. Systematisk förvaltning beskrivs ofta som ett mellanting mellan aktiv förvaltning och indexfonder, berättar Thomas.

Vi väljer bort bolag med hög hållbarhetsrisk

– Vi strävar efter att prioritera rätt bolag och välja bort bolag där vi bedömer att hållbarhetsriskerna är för höga, vilket kan påverka den framtiden långsiktiga avkastningen negativt säger Dmytro.

Målsättningen är att översätta fondens övertygelser inom hållbarhet till ett kvantitativt tillvägagångssätt där vi förbättrar portföljens robusthet mot hållbarhetsrelaterade risker och samtidigt bevarar avkastningsprofilen och en låg volatilitet, ett sk hållbarhetsfilter. Filtret reducerar portföljens exponering mot bolag som har förhöjda ESG-risker relativt bolag i samma sektor.

Vi har högt ställda mål

Dessutom introducerades ett CO2-filter för att minska CO2-avtycket och klimatrisken i portföljen och på det viset bidra till minskad finansiell risk, vilket även bidrar till att våra investeringar över tid är i linje med Parisavtalet. CO2-filtrets mål är att minska exponering mot bolag med förhöjdaCO2-utsläpp och som brister i sitt arbete kring reduktion av utsläpp.

– Vårt mål är att portföljen ska vara koldioxidneutral 2050 med ett delmål om halvering till 2030. Vi anser att det är ytterst viktigt att kunna investera i de bolag som sätter mål och reducerar sitt koldioxidavtryck i linje med Parisavtalet, säger Ludvig.

– Nu siktar vi ännu högre med våra ambitioner inom systematiska strategier. Även om den nuvarande metoden har varit mycket framgångsrik, är det inget som säger att vi inte kan sikta ännu högre, snarare tvärtom. Vi hoppas vi kan berätta mer om det under året, avslutar Mikael Angberg, Kapitalförvaltningschef på Första AP-fonden.