1 juli 2019

Upphandling av kvalificerade juridiska tjänster

Första och Fjärde AP-fonden genomför för närvarande en samordnad upphandling av kvalificerade juridiska tjänster inom områdena:

  • Finansmarknadsrätt
  • Bolags- och aktiemarknadsrätt
  • Alternativa investeringar
  • Skatterätt
  • Offentlig rätt
  • IT/IP
  • Regelefterlevnad

Länk till TendSign

Om Första AP-fonden och upphandlingar

Första AP-fonden ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling. I korthet innebär det att fonden ska ta vara på befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och beakta proportionalitetskraven.