26 september 2019

Upphandling av internrevisionstjänster

AP-fonderna inbjuder härmed leverantörer att inkomma med anbud i upphandling för avtal av internrevisionstjänster.

Ytterligare information finns i TendSign

Om Första AP-fonden och upphandlingar

Första AP-fonden ska konkurrensutsätta sin upphandling av varor och tjänster i enighet med lag (2007:1091) om offentlig upphandling. I korthet innebär det att fonden ska ta vara på befintliga konkurrensförhållanden, behandla deltagarna i upphandlingsförfarandet på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt förfara öppet och beakta proportionalitetskraven.