20 juni 2019

Första AP-fondens remissvar på promemorian ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna”

Första AP-fonden (AP1) har lämnat remissyttrande avseende Finansdepartementets promemoria Fi2019/01595/FPM ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna”.

Syftet med promemorian är att ge AP-fonderna bättre förutsättningar för att öka kostnadseffektiviteten, avkastningsmöjligheterna och långsiktigheten gällande fondernas placeringar i illikvida tillgångar. Dessutom vill man ge AP-fonderna liknande förutsättningar som andra jämförbara institutionella investerare.

AP1 ser positivt på förslagen och välkomnar de förändringar som föreslås. Samtidigt anser AP1 att AP-fonderna bör ges flexiblare placeringsregler för att uppnå Promemorians fulla syfte. Det förslag som läggs fram innebär fortsatt vissa begränsningar och ger inte fullt ut de möjligheter som behövs för att nå det önskade syftet. Vissa delar i de föreslagna placeringsreglerna leder till att AP-fonderna går miste om investeringar med attraktiv avkastningspotential.

AP1 föreslår därför att utökade direktinvesteringsmöjligheter i onoterade tillgångar införs såsom saminvesteringar och sidoinvesteringar i onoterade bolag, investeringar i onoterade infrastrukturbolag samt onoterade krediter.

Läs mer här.

Remissvar

2019

Första AP-fondens remissvar på promemorian ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna”

Första AP-fonden (AP1) har lämnat remissyttrande avseende Finansdepartementets promemoria Fi2019/01595/FPM ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna”.

2012