18 oktober 2017

Ändrade regler för Första – Fjärde AP-fonderna

Remissvar

2019

Första AP-fondens remissvar på promemorian ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första–Fjärde AP-fonderna”

Första AP-fonden (AP1) har lämnat remissyttrande avseende Finansdepartementets promemoria Fi2019/01595/FPM ”Vissa ytterligare ändringar av placeringsreglerna för Första-Fjärde AP-fonderna”.

2012