Viktigt att styrelseledamot vågar säga nej

Valberedningen ska bidra till att styrelsen i ett bolag har rätt kompetens. En ämnesmässigt bredd är viktig, men ännu högre prioriteras strategisk insikt och integritet hos ledamöterna, enligt en svensk expertpanel.

”Vad är kompetens i valberedningens ögon?” Detta diskuterades under ett seminarium vid Styrelseakademien i Stockholm den 16 maj som modererades av Ossian Ekdahl, chef för ägaransvar på Första AP-fonden. I panelen fanns Helena Stjernholm, Industrivärlden och Anders Oskarsson, AMF samt Magnus Skåninger, konsult i ägarfrågor. Samtliga medverkande har gedigen erfarenhet från styrelsearbete och valberedningar.

Som utgångspunkt för diskussionen presenterades färsk statistik över styrelseledamöter från Modular Finance. Där framgick bland annat att varje person sitter i 1,3 styrelser och att medelåldern för ledamöter är 57 år.

När panelen tog sig an frågan om genomsnittsåldern uttrycktes oro angående att unga ledamöter kan sakna den mognad som krävs för att exempelvis våga säga nej till en stark VD eller hantera vissa situationer som kräver erfarenhet.

– Jag tror inte att det kommer att ske snara och generella föryngringar av börsbolagens styrelser, även om det över tid säkert kommer att ske vissa förändringar i åldersstrukturen. Det heter visserligen ”sitta” i styrelser, men det rör sig om ett hårt arbete och ett stort ansvar, sa Helena Stjernholm.

– Mitt intryck är att det bland unga människor finns både kvinnor och män som är hungriga på styrelsearbete, men de saknar av naturliga skäl erfarenheter inom ett antal områden. Ett råd till dem är att börja som ledamot i ett mindre bolag som inte är börsnoterat.

Vikten av att kunna säga nej, och även att signalera om man inte förstår, lyftes fram flera gånger under seminariet. En kompetent styrelse får inte ha alltför trevligt tillsammans– motstånd behövs.

– Det svåraste för en valberedning är att hitta personer som kan samarbeta på ett konstruktivt sätt och leda bolaget i såväl medgång som motgång. Deras personliga egenskaper är viktigare än att de på papperet representerar olika kompetensområden, sa Helena Stjernholm.

Affärsmodellen central

Ett högaktuellt specialistområde är digitalisering. Hur ska valberedningen klara av att hitta rätt kompetens där?

– Ibland hörs krav på att en styrelseledamot själv ska ha handfast digital kompetens, till exempel i programmering. Det är inte nödvändigt. Mer prioriterat är att styrelseledamoten kan ställa rätt frågor. Det är viktigare att förstå affärsmodellen än att vara specialist på digitalisering, menade Ossian Ekdahl.

Från fler håll betonades att styrelseledamöter måste förstå de strategiska utmaningar bolaget står inför. För valberedningen gäller det alltså att identifiera de utmaningarna och finna personer som är lämpliga att hantera dem.

Arvoden behöver höjas

En utmaning för valberedningar är de ekonomiska förutsättningarna för styrelseledamöter. Enighet rådde om att styrelsearvodena bör höjas. Hårt arbetande styrelseledamöter är billig expertis, jämfört med bolagets ledning.

– Dessutom får ledamöterna inte fakturera sina uppdrag genom bolag, vilket är problematiskt ur rekryteringssynpunkt, sa Ossian Ekdahl.

Helena Stjernholm konstaterade att skillnaden i arvodesnivåer är stor jämfört med i många andra länder, däribland USA.

– Dessutom är den svenska kronan svag just nu, vilket inte underlättar när det gäller att attrahera utländska ledamöter.