Väl godkänt hållbarhetsarbete: Ökat fokus på hållbarhetsanalys och ägarstyrning ger resultat

Stockholm 26 maj 2014 – Regeringens utvärdering av AP-fonderna visar att den långsiktiga avkastningen förbättrades under 2013. Den visar också att fonderna kommit långt i sin integration av hållbarhetsaspekter i kapitalförvaltningen och att fonderna har ett aktivt ägarstyrningsarbete.

Första AP-fonden har länge inkluderat hållbarhets-, eller ESG-, analys i kapitalförvaltningen. Men arbetet har intensifierats under det senaste året. Mikael Angberg är chef för kapitalförvaltningen på Första AP-fonden och är en av drivkrafterna bakom det ökade fokuset på ESG, det vill säga miljö, socialt ansvarstagande och bolagsstyrning, i förvaltningen.

Mikael Angberg poängterar att Första AP-fondens arbete med såväl hållbarhetsanalys som ägarstyrning alltid handlat om att skapa bättre avkastning.

– Vi tror på de studier som visar att integrering av hållbarhetsaspekter i kapitalförvaltningen kan förbättra avkastningsmöjligheterna och minska risken, säger han.

Första AP-fondens internt förvaltade aktieportfölj är koncentrerad till drygt 100 bolag.

– För att vara trovärdiga i vår höga ambitionsnivå när det gäller hållbarhet i investeringarna kan vi inte ha för spritt ägande. Men det är en resa och vi har en bit kvar, säger Mikael Angberg.

Första AP-fonden investerar i huvudsak i små minoritetsposter i noterade aktier. Konsultfirman McKinsey, som på Regeringens uppdrag utvärderat AP-fonderna, ger beröm för att fonderna ändå är involverade i innehaven via direkt röstning, dialoger och engagemang med bolagen.

– Det är glädjande läsning eftersom ägarstyrning är en viktig del av vårt arbetssätt och något vi lägger mycket resurser på. Det är också ett arbete som inte alltid syns, då mycket sker via dialoger utanför bolagsstämmorna, säger Ossian Ekdahl, chef för kommunikation och ägarstyrning på Första AP-fonden

Läs mer om Första AP-fondens arbete 2013 här (http://www.ap1.se/sv/Finansiell-information-och-press/Pressmeddelanden/PressReleases/3409/Forsta-AP-fondens-arsredovisning-Fortsatt-god-avkastning/).

Kontakt

Mikael Angberg Ossian Ekdahl
Kapitalförvaltningschef Chef kommunikation och ägarstyrning
08-566 20 200 08-566 20 209, 0709-681 209
ossian.ekdahl@ap1.se

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar 253 miljarder kronor i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande papper och alternativa investeringar såsom fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå långsiktigt hög avkastning till låg risk.