26 augusti 2015

Strategiskt partnerskap för europeiska kontorsfastigheter

Pressmeddelande 2015-08-26

Första och Andra AP-fonden ingår ett strategiskt partnerskap med den amerikanska pensionsfonden TIAA-CREF för att investera i europeiska kontorsfastigheter

Första och Andra AP-fonden har tillsammans med TIAA-CREF, en ledande leverantör av finansiella tjänster, kommit överens om att bilda ett nytt samägt bolag för att skapa en ledande, europeisk plattform för investeringar i kontorsfastigheter med en kontorsportfölj på över 4 miljarder euro. TH Real Estate, som har etablerat plattformen för det samägda bolaget, ska sköta förvaltningen av bolaget och tillhandahålla investerings- och kapitalförvaltningstjänster.

De fastigheter som redan ägs av TIAA General Account samt Första och Andra AP-fondens fastigheter i Cityhold Property AB kommer att ingå i det samägda bolaget är värderade till 2,2 miljarder euro. Bolaget kommer att äga 258 000 kvadratmeter kontorsyta med bästa läge i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Den befintliga fastighetsportföljen innehåller 15 fastigheter (varav TIAA General Account bidragit med nio och Första och Andra AP-fonden med sex), bland annat 12-14 New Fetter Lane och One Kingdom Street i London, Tour Areva i Paris och Atlantic Haus i Hamburg.

Bolaget kommer att göra nya investeringar med kapital från TIAA General Account samt Första och Andra AP-fonden och siktar på investeringar om cirka 2 miljarder euro under de kommande tre åren. Bolaget ska i första hand inrikta sig på fastigheter med bästa läge i städer som London, Paris, München, Hamburg, Frankfurt och Berlin. Dessutom kommer bolaget i dessa städer investera i ”värdeskapande” fastigheter med utvecklingsmöjligheter vad gäller uthyrning och renovering.  Nya investeringar kan också göras i städer som exempelvis Madrid och Milano.

Det nybildade bolaget, Cityhold Office Partnership, siktar på en belåningsgrad på 50 procent. TIAA-CREF kommer att äga 50 procent i bolaget medan Första och Andra AP-fonden kommer äga 25 procent vardera. Samägandet stärker det långsiktiga partnerskapet mellan TIAA-CREF och Andra AP-fonden, vilka sedan 2012 har investerat i olika fastighetsstrategier som bland annat skogsfastigheter och investeringar i jordbruksfastigheter i USA, Australien och Brasilien.

Transaktionen väntas vara avslutad i september.

Johan Magnusson, VD Första AP-fonden: “Vi ser med spänning fram emot att slå samman de befintliga Cityhold-fastigheterna med dem som ägs av TIAA-CREF. Samtidigt åtar vi oss att göra fler investeringar under kommande år. Den ökade kapitalbasen stärker bolagets förmåga att göra bra långsiktiga investeringar i kommersiella fastigheter i ett antal utvalda större europeiska städer.”

Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden: “2011 skapade vi tillsammans med Första AP-fonden bolaget Cityhold Property AB i avsikt att investera i fastigheter i större europeiska städer. Genom att slå samman Cityholds fastighetsportfölj med TIAA-CREF:s europeiska portfölj av kommersiella fastigheter har vi med framgång förbättrat och diversifierat den europeiska fastighetsportföljen, i linje med den strategi som ursprungligen fastställdes för bolaget. Med TH Real Estate får vi dessutom en samarbetspartner med avsevärd kompetens, särskilt på lokala marknader.”

Phil McAndrews, Senior Managing Director and Chief Investment Officer of TIAA-CREF Global Real Estate said: “Vårt partnerskap med Första och Andra AP-fonden – likasinnade investerare som delar vår långsiktiga placeringshorisont och fokuserar på tillgångar av hög kvalitet – gör det möjligt för oss att ytterligare diversifiera TIAA:s befintliga europeiska portfölj av kommersiella fastigheter mellan tillgångar, hyresgäster och marknader samtidigt som vi breddar plattformen för våra europeiska investeringar.”

Johan Åström, Head of Investments, Sweden, TH Real Estate: ”Vi är glada över att ha fått förtroendet att etablera denna europeiska plattform för TIAA-CREFs samt Första och Andra AP-fondens samägande av kommersiella fastigheter. I plattformen förenas marknadsledande investeringskompetens med lokal fastighetsexpertis i en gemensam syn på värdeskapande. Vi ser fram emot att förvalta, stödja och utveckla plattformen under de närmaste åren.”

Jasper Gilbey, Director, General Account TH Real Estate: “Vi kommer att inrikta oss på centralt belägna kontorsfastigheter i Europa i städer som London, Paris, Hamburg, München, Berlin och Frankfurt, med fokus på låg risk och likvida marknader. Dessutom fokuserar bolaget på värdeskapande möjligheter på dessa marknader och stabila alternativ i andra viktiga europeiska städer i syfte att höja resultatet och skapa attraktiv riskjusterad avkastning. Vid sidan av likviditet och diversitet har marknaderna valts ut på grundval av sina långa strukturella trender, såsom demografi, teknik och hållbarhet. Vi räknar med att de ska skapa god tillväxt och leda till ökad investeringsavkastning på lång sikt”.

För mer information:
Första AP-fonden
Ossian Ekdahl, Kommunikationschef, telefon 08-566 20 209, mobil 0709-681 209
Oskar Backman, Portföljförvaltare, telefon 0709-68 12 53

Andra AP-fonden
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, telefon 031-704 29 29, mobil 0709-50 16 13
Helena Olin, Ansvarig fastighetsinvesteringar, telefon 031-704 29 00

TH Real Estate
Helena Winje, Presskontakt, telefon 08-58 80 95 00, mobil 070-204 94 85
Om TIAA-CREF:
TIAA-CREF (www.tiaa-cref.org) är en amerikansk aktör inom finansiella tjänster med 869 miljarder dollar under förvaltning (per den 30 juni, 2015). Företaget är det ledande pensionsförsäkringsbolaget för anställda inom universitet, forskning, medicin och kultur.

Om TIAA-CREF Asset Management:
TIAA-CREF Asset Management (https://www.tiaa-cref.org/public/assetmanagement) är en global kapitalförvaltare, investeringsrådgivare och ett helägt dotterbolag till TIAA-CREF. Bolaget erbjuder investeringsråd och portföljförvaltningstjänster till enskilda investerare, förmedlare och institutionella kunder, inklusive TIAA General Account. Dess strategier omfattar en rad olika tillgångsslag, såsom aktier, räntepapper, fastigheter och alternativa investeringar.

Om Första AP-fonden:
Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar cirka 300 miljarder kronor i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå hög och långsiktigt hållbar avkastning. Mer information om Första AP-fonden finns på www.ap1.se

Om Andra AP-fonden:
Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar mer än 300 miljarder kronor av det svenska pensionskapitalet över hela världen. Fonden har i uppdrag att skapa stabil avkastning genom att konsekvent investera på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Mer information finns på www.ap2.se

Om TH Real Estate:
TH Real Estate är ett etablerat förvaltningsbolag, specialiserat på fastighets- och skuldinvesteringar över hela världen. Som en av de största fastighetsförvaltarna i världen har TH Real Estate den storlek, de kapitaltillgångar och den kunskap som krävs för att erbjuda kunderna kreativa och effektiva investeringslösningar. Med fokus på segmenten detaljhandel, kontor, logistik, flerfamiljsbostäder och skuldfinansiering, lägger TH Real Estate tonvikten på hållbara investeringar som säkrar tillgångarna och maximerar deras värde.

Bolaget ägs av TIAA-CREF, en amerikansk aktör inom finansiella tjänster och ett Fortune 100-bolag, med 791 miljarder euro under förvaltning . TH Real Estate, som startade i april 2014, har en uttalad global närvaro med kontor i USA, Asien och Europa. Fastighetstillgångarna uppgår till omkring 25,6 miljarder euro1, fördelade på runt 50 fonder och mandat. Tillsammans med TIAA-CREF:s fastighetstillgångar i USA utgör den globala fastighetsplattformen om 78 miljarder euro1 ett av de största fastighetsbolagen i världen.

TH Real Estates produkter förvaltas av specialiserade team som använder sina egna erfarenheter i förvaltningen och utformningen av portföljerna. Teamen stöds av en erfaren senior ledningsgrupp och en integrerad investeringsplattform som inkluderar kompetenser inom finans, skuld- och valutahantering, avkastningsanalys, kundtjänst, fond- och transaktionsstrukturering, utveckling, hållbarhet och forskning.
www.threalestate.com

Nyhetsarkiv

2019

Första AP-fonden utvecklar strategin för Aktieförvaltningen

Första AP-fonden har under våren och hösten analyserat och utvärderat samtliga aktiestrategier och konstaterar att avkastningsmålen i några fall inte har uppnåtts. För att förbättra förutsättningarna för att uppnå målen har fonden beslutat om ett antal förändringar av aktiestrategierna.

Aktiechefen Olof Jonasson lämnar Första AP-fonden

Aktiechefen Olof Jonasson lämnar Första AP-fonden. Aktieavdelningen leds tills vidare av Mats Larsson som är tillförordnad aktiechef.

AP1 vinnare i två kategorier av Nordic Fund Selection Awards

AP1 vinnare i två kategorier i årets Nordic Fund Selection Awards. Kategorierna är ”Nordic equity mandate/fund search of the year” samt “Swedish fund selection team of the year 2019”.

Polhem Infra blir delägare i Solör Bioenergi Holding

Polhem Infras första infrastrukturaffär är nu genomförd genom förvärvet av 21 procent av aktierna i Solör Bioenergi Holding AB. Solör är leverantör av i huvudsak förnybar fjärrvärme i Sverige och Norge.

Första AP-fonden driver på för kraftfullare åtgärder för att bekämpa bränderna och avskogningen i Amazonas

Första AP-fonden har tillsammans med 230 andra internationella investerare skrivit under det uttalande som koordineras av PRI gällande avskogningen i Amazonas.

Första AP-fonden ledande inom hållbarhet

Första AP-fonden del av ”Leader´s Group 2019”. Utnämnandet sker på basis av fondens val och uppföljning av externa förvaltare inom riskkapitaloch noterade aktier.

AP-fonderna samlade banker, tillsynsmyndigheter m.fl. i kampen mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet

På temat ekonomisk brottslighet och penningtvätt samlade AP-fonderna och Etikrådet de fyra storbankernas VD:ar, Finansinspektionen, Riksgälden, Ekobrottsmyndigheten samt Transparancy International Sverige till ett seminarium.

Första AP-fonden lämnar ytterligare information om bakgrunden till vd Johan Magnussons avgång

Den 2 september kommunicerade Första AP-fonden att styrelsen beslutat att entlediga Johan Magnusson från befattningen som vd mot bakgrund av att han brutit mot fondens interna regelverk. Fonden har nu slutfört sin bedömning av behovet av sekretess enligt OSL (Offentlighets- och Sekretesslagen) avseende uppgifterna och beslutat att offentliggöra ytterligare detaljer.

Johan Magnusson lämnar Första AP-fonden. Teresa Isele utsedd till tillförordnad vd.

Styrelsen för Första AP-fonden har beslutat entlediga Johan Magnusson från sin befattning som vd för fonden per dagens datum.

Mikael Lundin ny VD för Polhem Infra

Mikael Lundin har utsetts till VD för det nybildade bolaget Polhem Infra som ägs av Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden. Polhem Infra investerar i onoterade svenska bolag med inriktning på infrastruktur.

Första AP-fondens avkastning för första halvåret 2019 uppgick till 9,7 procent efter kostnader

Första AP-fondens positiva resultat om 31,4 miljarder kronor (mdkr) för första halvåret 2019 innebär att det totala fondkapitalet ökade till 352 mdkr per 30 juni.

Första AP-fonden har beslutat att acceptera det publika budet på Oriflame

Första AP-fonden har beslutat att acceptera det publika budet på Oriflame om 227 kronor per aktie.

AP-fondernas etikråds årsrapport: Nya problemområden i fokus under 2018

Under 2018 har Etikrådets arbete och engagemang bland annat fokuserat på problemområden som Facebook och mänskliga rättigheter, bekämpningsmedel som hotar binas överlevnad samt på legaliseringen av cannabis i Kanada och framväxten av noterade cannabisbolag.

Ny ordförande och nya styrelseledamöter i Första AP-fonden

Regeringen har idag utsett Urban Hansson Brusewitz till ordförande i Första AP-fondens styrelse. Peter Hansson, Per Klingbjer och Charlotte Nordström utses samtidigt till styrelseledamöter.

Magdalena Håkansson ny Hållbarhetsansvarig på Första AP-fonden

Första AP-fonden har anställt Magdalena Håkansson som hållbarhetsansvarig. Genom rekryteringen tillförs värdefull kompetens och erfarenhet i ett skede där kraven på AP-fonderna som ansvarsfulla investerare och ägare skärpts.

Resultatet av granskningen av Första AP-fondens internkonferens i Frankrike

Styrelsen i Första AP-fonden beslutade den 17 december 2018 i samförstånd med verkställande direktören att uppdra till KPMG att granska om den internkonferens som genomfördes i Frankrike i oktober 2016 följde Första AP-fondens regler och policy samt om det förelåg någon intressekonflikt. Granskningen är nu genomförd.

AP-fonder bildar nytt bolag – Polhem Infra – för investeringar inom infrastruktur

Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden bildar ett gemensamt bolag, Polhem Infra, för investeringar i onoterade svenska bolag med inriktning på infrastruktur.

Första AP-fondens ägarrapport 2018: Utveckling av hållbarhetsarbetet och förändrad AP-fondslag i fokus

Första AP-fonden publicerar idag sin ägarrapport för 2018. Under året fortsatte utvecklingen inom hållbarhetsområdet i hög takt. Ett intensivt arbete med förberedelser inför den förändrade AP-fondslagen genomfördes i samverkan med de övriga AP-fonderna.

Första AP-fonden kommenterar Swedbanks bolagsstämma

Första AP-fonden röstade inte för att bevilja Birgitte Bonnesen, vd på Swedbank, ansvarsfrihet för 2018 på bolagsstämman. Styrelsen röstade vi för att bevilja ansvarsfrihet.

AP-fondernas etikråd driver översyn av standard för avfallsdammar

Engelska kyrkans pensionsfond och AP-fondernas etikråd kommer att företräda investerare genom branschorganisationen PRI (Principles for Responsible Investment) i ett gemensamt initiativ med ICMM (International Council on Mining & Metals) och FN (UN Environment Programme) med målet att skapa en internationell standard för avfallsdammar vid gruvor.

Beslut i upphandlingen gällande extern förvaltning av Aktier i Tillväxtmarknader

Första AP-Fonden har fattat beslutat i upphandlingen med diarienummer EXT2018:25, förvaltning av Aktier i Tillväxtmarknader.

Ossian Ekdahl, chef Ägaransvar, deltog i panelsamtal om långsiktigt aktieägarvärde

Under tisdagen deltog Första AP-fondens chef Ägaransvar, Ossian Ekdahl, som panelist i den tjugonde upplagan av Smarta samtal. Temat för samtalet var långsiktigt aktieägarvärde.

Första AP-fondens årsredovisning 2018: Överträffar det långsiktiga målet

Första AP-fondens resultat för helåret 2018 uppgick till -2 074 mkr (29 349) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på -0,7 procent (9,6). Det totala fondkapitalet uppgick vid årets slut till 324 miljarder kronor. Den genomsnittliga årliga reala avkastningen efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgick till 7,4 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.

Internationellt hållbarhetspris till Första AP-fonden

Första AP-fonden har tilldelats en internationell utmärkelse för sitt hållbarhetsarbete av sammanslutningen Institutional Investor Europe (IIE). Priset baseras på en omröstning bland europeiska investerare.

Första AP-fonden kommenterar innehavet i Vale

En artikel publicerad i DN under onsdagen den 6 februari gör felaktigt gällande att Första AP-fonden svängt i frågan om att dra sig ur det brasilianska gruvbolaget Vale. Fonden vill härmed göra vissa tillrättalägganden och förtydliganden.

Initiativ för förbättrad säkerhet vid avfallsdammar

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna tar tillsammans med flera andra investerare initiativ för ett nytt oberoende säkerhetssystem för avfallsdammar efter olyckan i Brumadinho, Brasilien.

Förändringar i AP-fondslagen

Den första januari 2019 förändrades reglerna i AP-fondslagen. Bland annat införs ett nytt mål om att Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna ska bidra till en hållbar utveckling genom att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.

2018

Första AP-fonden reviderar sin resepolicy

Första AP-fondens styrelse och vd har beslutat att genomföra en kartläggning av de tjänsteresor som utförts under de senaste åren. Denna kartläggning kommer utgöra en del av beslutsunderlaget inför en revision av fondens resepolicy.

Första AP-fonden lämnar information om genomförda tjänsteresor

Med anledning av uppgifter i svensk media lämnar Första AP-fonden nedanstående information om de tjänsteresor till Kina och Indien som genomfördes i september 2016 respektive i september 2018.

Första AP-fonden mäter hållbarhet med Arabesque S-Ray®

Arabesque S-Ray® och AP1 arbetar tillsammans för att utveckla ett nytt sätta att mäta hur företag arbetar med mänskliga rättigheter.

Unga medarbetare ger nya perspektiv

Möt Dmytro Sheludchenko, som arbetar med kvantanalys, och Patrik Nyman, ansvarig för allokering.

Första AP-fonden (AP1) inleder forskningsprojekt för att ta hänsyn till klimatförändringarna i strategiska investeringsbeslut

De finansiella institutionerna AP1, a.s.r., OPTrust Pensioenfonds van de Metalektro (PME) och Philips Pension Fund kommer i samarbete med Ortec Finance att inleda en pilotstudie om klimatförändringarnas inverkan.

Grön finansiering för Willhem AB

Första AP-fondens helägda bostadsföretag Willhem planerar att ge ut en så kallad grön obligation.

Första AP-fondens avkastning för första halvåret 2018 uppgick till 2,5 procent efter kostnader

Första AP-fondens resultat första halvåret 2018 uppgick till 8,5 miljarder kronor (16,1) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning

Viktigt att styrelseledamot vågar säga nej

Rapport från Styrelseakademiens seminarium den 16 maj som modererades av Ossian Ekdahl, chef för ägaransvar på Första AP-fonden.

Hållbara investeringar på utvecklingsmarknader

Första AP-fonden investerar i en nystartad, datadriven fond med hållbarhetsinriktning hos kapitalförvaltaren BlackRock.

AP1 investerar i ny fond från BlackRock som kombinerar data med hållbarhet inom Emerging Markets

BlackRock lanserar nu BlackRock Emerging Makets Equity Impact Fund som svar på ett önskemål från Första AP-fonden om att

AP-fondernas etikråd fokuserar på att motverka korruption

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) firade tio år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat

Första AP-fondens ägararbete 2017; Ökad transparens från bolagen i fortsatt fokus

När Första AP-fonden i dagarna publicerar sin Ägarrapport för 2017, framgår det hur fonden bedriver ett mycket aktivt ägararbete.

Första AP-fondens avkastning för 2017 uppgick till 9,6 procent efter kostnader

Första AP-fondens resultat för helåret 2017 uppgick till 29,3 miljarder kronor (27,0) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning efter kostnader på 9,6 procent (9,3).

AP-fondernas investeringar i BHP Billiton och Vale

DN publicerade idag (2016-02-16) en artikel om AP-fondernas investeringar i de två gruvbolagen BHP Billiton och Vale med anledning

2017

Climate Action 100+

Första AP-fonden har skrivit under Climate Action 100+, ett femårigt, globalt samarbetsinitiativ.

Hermes Investment Management tilldelas ett 400 MUSD Globalt High Yield mandat

Hermes Investment Management har fått i uppdrag att förvalta ett globalt High Yield

Första AP-fondens avkastning för första halvåret 2017 uppgick till 5,2 procent efter kostnader

Första AP-fondens resultat för första halvåret 2017 uppgick till 16,1 miljarder kronor (10,6) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 5,2 procent (3,5).

Internationell utmärkelse till AP-fonderna

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden prisades nyligen tillsammans med några europeiska investerare

Första AP-fonden ökar sin ägarandel i Starbreeze

Första AP-fonden (AP1) har utökat sitt innehav i spel­utvecklings­företaget Starbreeze från 3,3 till 4,0 procent av rösterna och från 9,2 till 11,2 procent av kapitalet.

Etikrådets årsrapport 2016 – mänskliga rättigheter fortsatt i fokus

AP-fondernas Etikråd firar 10 år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialog

Al Gore och Johan Rockström på AP-fondernas Etikråds jubileumsseminarium om ansvarsfulla och hållbara investeringar

AP-fondernas Etikråd firar 10 år 2017 och på måndagen arrangerades ett välbesökt seminarium på IVA i Stockholm med Al Gore och Johan Rockström som huvudtalare.

Första AP-fondens avkastning för 2016 uppgick till 9,3 procent efter kostnader

Första AP-fondens resultat för helåret 2016 uppgick till 27,0 miljarder kronor (11,3) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 9,3 procent (4,0).

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan 2009, har väsentligt lyft betydelsen av börsbolagens hållbarhetsarbete.

2016

Första AP-fonden investerar 1,5 miljarder i Volvo Cars

Första AP-fonden investerar 1,5 miljarder i preferensaktier i Volvo Cars.

Ellevio köper elnätsverksamheten i Nynäshamn av Kraftringen

Ellevio har tecknat avtal med energibolaget Kraftringen om att köpa elnätsverksamheten i Nynäshamn.

Första AP-fonden accepterar GEs bud på Arcam

Stockholm 13 oktober 2016 – Första AP-fonden har beslutat att acceptera General Electrics

Första AP-fonden ökar sin ägarandel i Starbreeze

Första AP-fonden har idag utökat sitt innehav i spel­utvecklings­företaget Starbreeze från 3,3 till 9,3 procent.

Första AP-fonden investerar i enlighet med FNs 17 hållbarhetsmål

Första AP-fonden har som en av nio investerare uttryckt sin ambition att investera i enlighet med FNs 17 hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals).

Första AP-fondens halvårsrapport 2016

Första AP-fondens resultat för första halvåret 2016 uppgick till 10,6 miljarder kronor efter kostnader. Avkastningen uppgick därmed till 3,5 procent efter kostnader.

Första AP-fonden anställer ny kommunikationschef

För att höja kapaciteten och öka fokuseringen på ägarstyrning och kommunikation har, som tidigare meddelats, Första AP-fonden delat

Första AP-fondens resultat 2015: Fyra procents avkastning och fortsatta långsiktiga investeringar

Första AP-fondens resultat för helåret 2015 uppgick till 11,3 miljarder kronor efter kostnader. Avkastningen uppgick till 4,0 procent efter kostnader vilket är i nivå med fondens mål.

Första AP-fonden ökar fokus inom ägarstyrning och kommunikation

För att höja kapaciteten och öka fokuseringen på ägarstyrning och kommunikation kommer Första AP-fonden dela upp funktionen Kommunikation och ägarstyrning i två olika ansvarsområden.

2015

Första AP-fonden bekämpar illegal robothandel

Första AP-fonden deltar i en class action (grupptalan) mot ett fyrtiotal börser,

AP-fonderna samordnar redovisning av koldioxidavtryck

AP-fonderna, Första, Andra, Tredje, Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonden, har kommit överens om att samordna sättet för redovisningen av koldioxidavtryck

Första AP-fondens halvårsrapport: Nya satsningar och väl uppfyllda mål

örsta AP-fondens resultat för första halvåret 2015 uppgick till 14,3 mdkr efter kostnader, motsvarande en avkastning på 5,0 procent efter kostnader.

Strategiskt partnerskap för europeiska kontorsfastigheter

Första och Andra AP-fonden ingår ett strategiskt partnerskap med den amerikanska pensionsfonden TIAA-CREF för att investera i europeiska kontorsfastigheter

Första AP-fonden del av konsortium som förvärvar Fortum Distribution AB

Första AP-fonden har som del av ett konsortium bestående av Borealis Infrastructure, Tredje AP-fonden (AP3), Folksam med dotterbolag och Första AP-fonden (AP1) (”Konsortiet”) idag ingått avtal om att förvärva Fortum Distribution AB, Fortums elöverföringsverksamhet i Sverige.

Första AP-fondens årsredovisning: Hög avkastning gynnar pensionssystemet

Första AP-fondens resultat för helåret 2014 uppgick till 36,4 mdkr efter kostnader. Avkastningen uppgick till 14,6 procent efter kostnader.

2014

Första AP-fondens ägarrapport 2014

Första AP-fondens ägarrapport 2014

Första AP-fonden anställer Kaj Martensen

Första AP-fonden har anställt Kaj Martensen från den 1 januari 2015.

Omorganisation på Första AP-fonden

Första AP-fonden genomför några omorganisationer i syfte att förstärka fondens investeringsverksamhet.

Första AP-fondens halvårsrapport: God avkastning ger viktigt tillskott i pensionssystemet, fortsatt fokus på hållbart värdeskapande

Första AP-fondens resultat för första halvåret 2014 uppgick till 16,6 mdkr efter kostnader.

Väl godkänt hållbarhetsarbete: Ökat fokus på hållbarhetsanalys och ägarstyrning ger resultat

Regeringens utvärdering av AP-fonderna visar att den långsiktiga avkastningen förbättrades under 2013.

Första AP-fondens årsredovisning: Fortsatt god avkastning: Ökat fokus på hållbarhet i investeringarna

Första AP-fondens resultat 2013 uppgick till 25 678 mkr efter kostnader.

2012

Placeringsregler och styrning viktigare än antal fonder

För att kapitalförvaltningen i inkomstpensionssystemet ska kunna bedrivas långsiktigt måste AP-fonderna ges stor självständighet och ha relevant styrning.