Strategiskt partnerskap för europeiska kontorsfastigheter

Pressmeddelande 2015-08-26

Första och Andra AP-fonden ingår ett strategiskt partnerskap med den amerikanska pensionsfonden TIAA-CREF för att investera i europeiska kontorsfastigheter

Första och Andra AP-fonden har tillsammans med TIAA-CREF, en ledande leverantör av finansiella tjänster, kommit överens om att bilda ett nytt samägt bolag för att skapa en ledande, europeisk plattform för investeringar i kontorsfastigheter med en kontorsportfölj på över 4 miljarder euro. TH Real Estate, som har etablerat plattformen för det samägda bolaget, ska sköta förvaltningen av bolaget och tillhandahålla investerings- och kapitalförvaltningstjänster.

De fastigheter som redan ägs av TIAA General Account samt Första och Andra AP-fondens fastigheter i Cityhold Property AB kommer att ingå i det samägda bolaget är värderade till 2,2 miljarder euro. Bolaget kommer att äga 258 000 kvadratmeter kontorsyta med bästa läge i Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Den befintliga fastighetsportföljen innehåller 15 fastigheter (varav TIAA General Account bidragit med nio och Första och Andra AP-fonden med sex), bland annat 12-14 New Fetter Lane och One Kingdom Street i London, Tour Areva i Paris och Atlantic Haus i Hamburg.

Bolaget kommer att göra nya investeringar med kapital från TIAA General Account samt Första och Andra AP-fonden och siktar på investeringar om cirka 2 miljarder euro under de kommande tre åren. Bolaget ska i första hand inrikta sig på fastigheter med bästa läge i städer som London, Paris, München, Hamburg, Frankfurt och Berlin. Dessutom kommer bolaget i dessa städer investera i ”värdeskapande” fastigheter med utvecklingsmöjligheter vad gäller uthyrning och renovering.  Nya investeringar kan också göras i städer som exempelvis Madrid och Milano.

Det nybildade bolaget, Cityhold Office Partnership, siktar på en belåningsgrad på 50 procent. TIAA-CREF kommer att äga 50 procent i bolaget medan Första och Andra AP-fonden kommer äga 25 procent vardera. Samägandet stärker det långsiktiga partnerskapet mellan TIAA-CREF och Andra AP-fonden, vilka sedan 2012 har investerat i olika fastighetsstrategier som bland annat skogsfastigheter och investeringar i jordbruksfastigheter i USA, Australien och Brasilien.

Transaktionen väntas vara avslutad i september.

Johan Magnusson, VD Första AP-fonden: “Vi ser med spänning fram emot att slå samman de befintliga Cityhold-fastigheterna med dem som ägs av TIAA-CREF. Samtidigt åtar vi oss att göra fler investeringar under kommande år. Den ökade kapitalbasen stärker bolagets förmåga att göra bra långsiktiga investeringar i kommersiella fastigheter i ett antal utvalda större europeiska städer.”

Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden: “2011 skapade vi tillsammans med Första AP-fonden bolaget Cityhold Property AB i avsikt att investera i fastigheter i större europeiska städer. Genom att slå samman Cityholds fastighetsportfölj med TIAA-CREF:s europeiska portfölj av kommersiella fastigheter har vi med framgång förbättrat och diversifierat den europeiska fastighetsportföljen, i linje med den strategi som ursprungligen fastställdes för bolaget. Med TH Real Estate får vi dessutom en samarbetspartner med avsevärd kompetens, särskilt på lokala marknader.”

Phil McAndrews, Senior Managing Director and Chief Investment Officer of TIAA-CREF Global Real Estate said: “Vårt partnerskap med Första och Andra AP-fonden – likasinnade investerare som delar vår långsiktiga placeringshorisont och fokuserar på tillgångar av hög kvalitet – gör det möjligt för oss att ytterligare diversifiera TIAA:s befintliga europeiska portfölj av kommersiella fastigheter mellan tillgångar, hyresgäster och marknader samtidigt som vi breddar plattformen för våra europeiska investeringar.”

Johan Åström, Head of Investments, Sweden, TH Real Estate: ”Vi är glada över att ha fått förtroendet att etablera denna europeiska plattform för TIAA-CREFs samt Första och Andra AP-fondens samägande av kommersiella fastigheter. I plattformen förenas marknadsledande investeringskompetens med lokal fastighetsexpertis i en gemensam syn på värdeskapande. Vi ser fram emot att förvalta, stödja och utveckla plattformen under de närmaste åren.”

Jasper Gilbey, Director, General Account TH Real Estate: “Vi kommer att inrikta oss på centralt belägna kontorsfastigheter i Europa i städer som London, Paris, Hamburg, München, Berlin och Frankfurt, med fokus på låg risk och likvida marknader. Dessutom fokuserar bolaget på värdeskapande möjligheter på dessa marknader och stabila alternativ i andra viktiga europeiska städer i syfte att höja resultatet och skapa attraktiv riskjusterad avkastning. Vid sidan av likviditet och diversitet har marknaderna valts ut på grundval av sina långa strukturella trender, såsom demografi, teknik och hållbarhet. Vi räknar med att de ska skapa god tillväxt och leda till ökad investeringsavkastning på lång sikt”.

För mer information:
Första AP-fonden
Ossian Ekdahl, Kommunikationschef, telefon 08-566 20 209, mobil 0709-681 209
Oskar Backman, Portföljförvaltare, telefon 0709-68 12 53

Andra AP-fonden
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, telefon 031-704 29 29, mobil 0709-50 16 13
Helena Olin, Ansvarig fastighetsinvesteringar, telefon 031-704 29 00

TH Real Estate
Helena Winje, Presskontakt, telefon 08-58 80 95 00, mobil 070-204 94 85
Om TIAA-CREF:
TIAA-CREF (www.tiaa-cref.org) är en amerikansk aktör inom finansiella tjänster med 869 miljarder dollar under förvaltning (per den 30 juni, 2015). Företaget är det ledande pensionsförsäkringsbolaget för anställda inom universitet, forskning, medicin och kultur.

Om TIAA-CREF Asset Management:
TIAA-CREF Asset Management (https://www.tiaa-cref.org/public/assetmanagement) är en global kapitalförvaltare, investeringsrådgivare och ett helägt dotterbolag till TIAA-CREF. Bolaget erbjuder investeringsråd och portföljförvaltningstjänster till enskilda investerare, förmedlare och institutionella kunder, inklusive TIAA General Account. Dess strategier omfattar en rad olika tillgångsslag, såsom aktier, räntepapper, fastigheter och alternativa investeringar.

Om Första AP-fonden:
Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar cirka 300 miljarder kronor i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå hög och långsiktigt hållbar avkastning. Mer information om Första AP-fonden finns på www.ap1.se

Om Andra AP-fonden:
Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar mer än 300 miljarder kronor av det svenska pensionskapitalet över hela världen. Fonden har i uppdrag att skapa stabil avkastning genom att konsekvent investera på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Mer information finns på www.ap2.se

Om TH Real Estate:
TH Real Estate är ett etablerat förvaltningsbolag, specialiserat på fastighets- och skuldinvesteringar över hela världen. Som en av de största fastighetsförvaltarna i världen har TH Real Estate den storlek, de kapitaltillgångar och den kunskap som krävs för att erbjuda kunderna kreativa och effektiva investeringslösningar. Med fokus på segmenten detaljhandel, kontor, logistik, flerfamiljsbostäder och skuldfinansiering, lägger TH Real Estate tonvikten på hållbara investeringar som säkrar tillgångarna och maximerar deras värde.

Bolaget ägs av TIAA-CREF, en amerikansk aktör inom finansiella tjänster och ett Fortune 100-bolag, med 791 miljarder euro under förvaltning . TH Real Estate, som startade i april 2014, har en uttalad global närvaro med kontor i USA, Asien och Europa. Fastighetstillgångarna uppgår till omkring 25,6 miljarder euro1, fördelade på runt 50 fonder och mandat. Tillsammans med TIAA-CREF:s fastighetstillgångar i USA utgör den globala fastighetsplattformen om 78 miljarder euro1 ett av de största fastighetsbolagen i världen.

TH Real Estates produkter förvaltas av specialiserade team som använder sina egna erfarenheter i förvaltningen och utformningen av portföljerna. Teamen stöds av en erfaren senior ledningsgrupp och en integrerad investeringsplattform som inkluderar kompetenser inom finans, skuld- och valutahantering, avkastningsanalys, kundtjänst, fond- och transaktionsstrukturering, utveckling, hållbarhet och forskning.
www.threalestate.com