Reviderat avkastningsmål för Första AP-fonden

Med anledning av att avkastningsförväntningarna på de flesta tillgångsslag under de närmaste tio åren är låga beslutade styrelsen för Första AP-fonden i augusti 2019 att sänka fondens avkastningsmål på den totala portföljen efter kostnader kortsiktigt till 3,0 procent realt per år mätt över rullande tioårsperioder från och med 2020. Styrelsen beslutade dock att det långsiktiga avkastningsmålet mätt över rullande fyrtio årsperioder fortfarande ligger kvar på 4 procent realt per år.

Teresa Isele, tf VD på Första AP-fonden, kommenterar:

”Första AP-fondens förvaltningsstruktur tar tillvara möjligheten att investera med flera tidshorisonter. En analys av pensionssystemets åtaganden samt förväntad avkastning genomförs över en långsiktig horisont om 40 år. Denna följs av en medelfristig analys över 10 år som även beaktar rådande marknadsläge och pensionssystemets nuvarande styrka.

Som konsekvens av Första AP-fondens bedömning om lägre förväntad marknadsavkastning framöver har fondens styrelse beslutat att sänka det medelfristiga avkastningsmålet efter kostnader med en procentenhet. Bakgrunden är den extremt låga räntenivån men även lägre förväntningar på tillväxt under de närmaste åren. Det är vår syn att efter en inledande lågavkastningsmiljö så sker vanligtvis en normalisering där en real avkastning något över 4 procent återigen ska vara möjlig att uppnå vilket innebär att vi uppnår vårt långsiktiga avkastningsmål.”

Kontakt:

Sara Christensen, Chef Kommunikation Första AP-fonden tel. 070-968 12 50, sara.christensen@ap1.se