Resultatet av granskningen av Första AP-fondens internkonferens i Frankrike

Styrelsen i Första AP-fonden beslutade den 17 december 2018 i samförstånd med verkställande direktören att uppdra till KPMG att granska om den internkonferens som genomfördes i Frankrike 2016 följde Första AP-fondens regler och policy samt om det förelåg någon intressekonflikt. Granskningen är nu genomförd.

Efter genomförd granskning kan följande slutsatser dras:

  • Konferensen som fonden genomförde hade ett ambitiöst och professionellt innehåll. De mål och syften som sattes för konferensen uppnåddes.
  • Kostnaderna för nöjen, middagar och dryck torde inte kunna ifrågasättas som onormala.
  • Det förelåg inte någon intressekonflikt för verkställande direktören, som inte har haft någon ekonomisk vinning av lokaliseringen av konferensen.
  • Verkställande direktören borde ha lyft frågan om konferensen till styrelsen som en fråga av särskild vikt eller speciell betydelse.
  • Några brister har konstaterats vad gäller dokumentationen av beredning och beslut kring resan. Det rör t.ex. minnesanteckningar från möten samt en blankett för direktupphandling som inte har upprättats.
  • Första AP-fonden har också uppmärksammats på att resan eventuellt kan vara föremål för förmånsbeskattning. Fonden har därför tagit initiativ till att låta Skatteverket bedöma om konferensresan ska beskattas som förmån. Det sker genom att fonden inlämnar självrättelse till Skatteverket.