Rekordsnabb återhämtning och hög aktivitetsnivå bidrog till ett starkt resultat

Det första halvåret präglades av en hög aktivitet på världens kapitalmarknader, till följd av en rekordsnabb återhämtning och fortsatt god riskaptit. Första AP-fondens (AP1) avkastning för första halvåret 2021 uppgick till 11,0 procent före kostnader och 10,9 procent efter kostnader. Totalt har 4,2 miljarder kronor överförts till inkomstpensionssystemet och vid halvårsskiftet hade fonden ett förvaltat kapital på 431,5 miljarder kronor. 

VD Kristin Magnusson Bernard kommenterar resultatet:

”Första AP-fonden har genom sin långsiktighet goda möjligheter att bära risk på ett effektivt sätt, och en positiv syn på risktagande var också gynnsamt för fondens avkastning under det första halvåret. Vi har varit väl positionerade i rådande marknadsläge och de flesta tillgångsslagen i portföljen har bidragit positivt till avkastningen. Stockholmsbörsen var under 2021 en av de starkaste börserna i världen (mätt i avkastning i SEK), bland annat till följd av ett stort antal framgångsrika börsintroduktioner. Vår betydande exponering mot aktier, både globalt och i Sverige, var den huvudsakliga anledningen bakom den positiva avkastningen, men även fastigheter och andra alternativa investeringar bidrog positivt till totalavkastningen.

Under första halvåret har enorma kapitalflöden styrts mot gröna investeringar, och AP1 har fullt fokus på att nyttja den rörelsen för att skapa avkastning. Under perioden genomfördes en investering i Northvolt, där AP1 i ett gemensamägt bolag tillsammans med AP2, AP3 och AP4 investerade 400 miljoner USD. Ett bra exempel på hur vi som långsiktig investerare kan engagera oss i bolag och vara en trans¬formativ kraft i den globala klimatomställningen och bidra positivt till både pensionssystemet och vårt samhälle.

Även om det lönat sig att ta risk på de globala kapitalmarknaderna under våren, kan vi konstatera att det inte gått spikrakt uppåt. Ett viktigt skäl har varit olika åsikter om inflationsförväntningarna. Där vissa investerare ser stora risker i enorma penning- och finanspolitiska stimulanser, ser andra att ett fortsatt lågt ränteläge möjliggör stora investeringar, ökad sysselsättning och värdetillväxt utan nämnvärd överhettningsrisk. Konsekvensen har varit en ganska ryckig utveckling som kan liknas vid att marknaden dansar foxtrot, där stora steg framåt följts av snabba steg tillbaka. I vissa marknadssegment har värderingarna stundtals kunnat verka överdrivna men risker för övertryck har hittills pyst ut gradvis och kontrollerat. Vi går en spännande höst till mötes och fortsätter att bevaka utvecklingen, med siktet fast inställt på vårt långsiktiga uppdrag, att skapa hög avkastning, genom föredömlig förvaltning, till låga kostnader.”

Nyckeltal 30 Jun 2021 30 Jun 2020 31 Dec 2020
Utgående fondkapital, mdkr 431,5 355,0 392,6
Periodens resultat, mdkr 43,1 -6,6 34,8
Nettoflöden till Pensionssystemet, mdkr -4,2 -4,2 -7,9
Ingående fondkapital, mdkr 392,6 365,8 365,8
Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent* 0,06 0,06 0,06
Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent* 0,02 0,03 0,02
Total Förvaltningskostnadandel, procent* 0,08 0,09 0,08
Avkastning efter kostnader, procent 10,9 -1,8 9,7
Real avkastning efter kostnader, procent 10,4 -1,0 7,0
Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, procent** 9,9 5,8 8,4
Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, procent** 9,0 7,8 8,0
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, procent** 8,0 6,7 7,0

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt.
**Vid halvårsrapport beräknas även annualiserad avkastning för 5 respektive 10 år.

Ladda ned Första AP-fondens halvårsrapport för 2021 här.

För mer information kontakta:

Kristin Magnusson Bernard
VD Första AP-fonden
Tel. 08-566 202 00

Sara Christensen
Chef Kommunikation Första AP-fonden
Tel. 070-968 12 50
sara.christensen@ap1.se