Regeringens årliga utvärdering av AP-fonderna

Regeringen har idag överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna till Riksdagen. Enligt utvärderingen har AP-fonderna under 2023 bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna pensionssystemet samt uppfyllt det lagstadgade målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt. Utvärderingen bedömer även att Första AP-fonden, samt de andra fonderna, fortsatt arbetat aktivt med hållbarhet samt att fondernas kostnader fortsatt minska.

I utvärderingen framgår även att Första–Fjärde och Sjätte AP-fondernas samlade resultat under 2023 uppgick till 144 miljarder kronor efter kostnader, vilket motsvarar en avkastning på 8,1 procent. Vid utgången av 2023 uppgick det samlade kapitalet i buffertfonderna till 1 950,5 miljarder kronor. Buffertfonderna har därmed bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet.

Utöver det starka resultatet framgår det även från utredningen att regeringen bedömer att Första-Fjärde AP-fonderna fortsatt arbeta aktivt med hållbarhet, och även att fondens kostnader i absoluta tal minskat.

Här kan du läsa mer om Regeringens utvärdering.