30 november 2012

Placeringsregler och styrning viktigare än antal fonder

Placeringsregler och styrning viktigare än antal fonder

Buffertkapitalutredningen – Första AP-fondens remissvar

Stockholm 30 november 2012 — För att kapitalförvaltningen i inkomstpensionssystemet ska kunna bedrivas långsiktigt måste AP-fonderna ges stor självständighet och ha relevant styrning. Första AP-fonden lämnar idag sitt remissvar på buffertkapitalutredningen med förslag på lösningar som ger fonderna bättre förutsättningar att vara långsiktiga i sitt arbete och till långsiktig nytta för pensionssystemet.

Idag lämnar Första AP-fonden sitt remissvar till regeringens utredning om AP-fondernas framtid (SOU 2012:53). I sitt svar trycker Första AP-fonden på tre viktiga principer för den framtida kapitalförvaltningen i inkomstpensionssystemt: att fonderna ska vara självständiga, att utvärderingen av fondernas verksamhet ska vara konsistent med de långsiktiga målen samt att placeringsreglerna ska vara så flexibla att fonderna kan anpassa verksamheten efter olika marknadsförutsättningar.

–  Antalet AP-fonder har diskuterats livligt den senaste tiden. Men det är inte antalet fonder som är den viktigaste frågan. Det är istället tre grundprinciper för hur kapitalförvaltningen ska styras och organiseras som har betydelse för hur fonderna kan utföra sitt uppdrag, säger Urban Karlström, styrelseordförande i Första AP-fonden.

För det första måste fonderna självständigt kunna förvalta kapitalet utan att behöva ta hänsyn till olika opinionsyttringar. Rollerna som kapitalägare och kapitalförvaltare måste vara skilda åt och utvärdering ske av en annan organisation än den som förvaltar kapitalet.

– Utredningen trycker på att självständighet för fonderna är viktigt men föreslår att kapitalägandet ska ligga under samma tak som förvaltningen vilket snarare blir som en fond med tre investeringskommittéer. Det ger inte fonderna möjlighet att själva besluta över sin kapitalförvaltning och risken är stor att förvaltningen blir mer kortsiktig när den kan komma att påverkas av tillfälliga opinionsyttringar. Det bidrar inte till stabiliteten i pensionssystemet, säger Urban Karlström.

För det andra måste utvärderingen av fonderna vara ändamålsenlig. Första AP-fonden menar att utvärderingskriterierna måste vara tydligt definierade, vara konsistenta med förvaltningens uppdrag och mål samt fokuseras på fondernas långsiktiga resultat. Det kräver att den som utvärderar fonderna har rätt förutsättningar för att göra det samt att den är fristående från förvaltningen. För att stärka långsiktigheten kan utvärderingen med fördel göras med längre mellanrum än varje år.

För det tredje måste fondernas placeringsregler vara flexibla så att risk och placeringar kan anpassas till olika marknadsförutsättningar. De stora svängningarna på kapitalmarknaden sedan 2001 då nuvarande AP-fonder startade visar på behovet av friare placeringsregler.

– Här är vi överens med utredningen som har kommit fram till snarlika slutsatser och föreslår att dagens snäva regler ersätts med en aktsamhetsprincip. Det kommer ge fonderna bättre möjligheter att hantera riskerna på kapitalmarknaderna jämfört med idag, säger Urban Karlström.

Första AP-fondens förslag innebär att kapitalförvaltningen sköts av fonder som är egna självständiga myndigheter med full rätt att sluta egna avtal och i övrigt besluta om kapitalförvaltningen. En ny myndighet som får rollen som kapitalägare i pensionssystemet sätter mål för fondernas verksamhet och utvärderar fondernas resultat och verksamhet. Denna myndighet ska också utse ledamöterna i fondernas styrelser där alla styrelseledamöter ska vara oberoende. Myndigheten ska vara tydligt avskild från kapitalförvaltningen.

Nu när utredningen sagt sitt och de som berörs fått lämna sina kommentarer hoppas Första AP-fonden på en snabb process där det egna och andras förbättringsförslag tas i beaktande.

– För organisationerna som berörs är det viktigt att förändringsbesluten fatts på goda grunder och att det görs skyndsamt. Då kan vi även fortsättningsvis arbeta med förvaltningen som en del ett av världens bäst fungerande pensionssystem, säger Urban Karlström.

Kontakt

Urban Karlström, styrelseordförande

Ossian Ekdahl, chef kommunikation och ägarstyrning
08-566 20 209, 0709-681 209
ossian.ekdahl@ap1.se

Första AP-fondens remissvar på SOU 2012 53

Nyhetsarkiv

2018

Första AP-fonden lämnar information om tjänsteresa till Indien

Med anledning av uppgifter i svensk media lämnar Första AP-fonden nedanstående information om en tjänsteresa till Indien som genomfördes i september 2018.

Första AP-fonden mäter hållbarhet med Arabesque S-Ray®

Arabesque S-Ray® och AP1 arbetar tillsammans för att utveckla ett nytt sätta att mäta hur företag arbetar med mänskliga rättigheter.

Unga medarbetare ger nya perspektiv

Möt Dmytro Sheludchenko, som arbetar med kvantanalys, och Patrik Nyman, ansvarig för allokering.

Första AP-fonden (AP1) inleder forskningsprojekt för att ta hänsyn till klimatförändringarna i strategiska investeringsbeslut

De finansiella institutionerna AP1, a.s.r., OPTrust Pensioenfonds van de Metalektro (PME) och Philips Pension Fund kommer i samarbete med Ortec Finance att inleda en pilotstudie om klimatförändringarnas inverkan.

Grön finansiering för Willhem AB

Första AP-fondens helägda bostadsföretag Willhem planerar att ge ut en så kallad grön obligation.

Första AP-fondens avkastning för första halvåret 2018 uppgick till 2,5 procent efter kostnader

Första AP-fondens resultat första halvåret 2018 uppgick till 8,5 miljarder kronor (16,1) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning

Viktigt att styrelseledamot vågar säga nej

Rapport från Styrelseakademiens seminarium den 16 maj som modererades av Ossian Ekdahl, chef för ägaransvar på Första AP-fonden.

Hållbara investeringar på utvecklingsmarknader

Första AP-fonden investerar i en nystartad, datadriven fond med hållbarhetsinriktning hos kapitalförvaltaren BlackRock.

AP1 investerar i ny fond från BlackRock som kombinerar data med hållbarhet inom Emerging Markets

BlackRock lanserar nu BlackRock Emerging Makets Equity Impact Fund som svar på ett önskemål från Första AP-fonden om att

AP-fondernas etikråd fokuserar på att motverka korruption

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) firade tio år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialoger påverkat

Första AP-fondens ägararbete 2017; Ökad transparens från bolagen i fortsatt fokus

När Första AP-fonden i dagarna publicerar sin Ägarrapport för 2017, framgår det hur fonden bedriver ett mycket aktivt ägararbete.

Första AP-fondens avkastning för 2017 uppgick till 9,6 procent efter kostnader

Första AP-fondens resultat för helåret 2017 uppgick till 29,3 miljarder kronor (27,0) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning efter kostnader på 9,6 procent (9,3).

AP-fondernas investeringar i BHP Billiton och Vale

DN publicerade idag (2016-02-16) en artikel om AP-fondernas investeringar i de två gruvbolagen BHP Billiton och Vale med anledning

2017

Climate Action 100+

Första AP-fonden har skrivit under Climate Action 100+, ett femårigt, globalt samarbetsinitiativ.

Hermes Investment Management tilldelas ett 400 MUSD Globalt High Yield mandat

Hermes Investment Management har fått i uppdrag att förvalta ett globalt High Yield

Första AP-fondens avkastning för första halvåret 2017 uppgick till 5,2 procent efter kostnader

Första AP-fondens resultat för första halvåret 2017 uppgick till 16,1 miljarder kronor (10,6) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 5,2 procent (3,5).

Internationell utmärkelse till AP-fonderna

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden prisades nyligen tillsammans med några europeiska investerare

Första AP-fonden ökar sin ägarandel i Starbreeze

Första AP-fonden (AP1) har utökat sitt innehav i spel­utvecklings­företaget Starbreeze från 3,3 till 4,0 procent av rösterna och från 9,2 till 11,2 procent av kapitalet.

Etikrådets årsrapport 2016 – mänskliga rättigheter fortsatt i fokus

AP-fondernas Etikråd firar 10 år under 2017. Under dessa tio år har Etikrådet genom bolagsdialog

Al Gore och Johan Rockström på AP-fondernas Etikråds jubileumsseminarium om ansvarsfulla och hållbara investeringar

AP-fondernas Etikråd firar 10 år 2017 och på måndagen arrangerades ett välbesökt seminarium på IVA i Stockholm med Al Gore och Johan Rockström som huvudtalare.

Första AP-fondens avkastning för 2016 uppgick till 9,3 procent efter kostnader

Första AP-fondens resultat för helåret 2016 uppgick till 27,0 miljarder kronor (11,3) efter kostnader. Det motsvarar en avkastning på 9,3 procent (4,0).

Stora investerare starka påtryckare i svenska börsbolagens hållbarhetsutveckling

Hållbart värdeskapande, ett samarbetsprojekt mellan Sveriges största investerare som pågått sedan 2009, har väsentligt lyft betydelsen av börsbolagens hållbarhetsarbete.

2016

Första AP-fonden investerar 1,5 miljarder i Volvo Cars

Första AP-fonden investerar 1,5 miljarder i preferensaktier i Volvo Cars.

Ellevio köper elnätsverksamheten i Nynäshamn av Kraftringen

Ellevio har tecknat avtal med energibolaget Kraftringen om att köpa elnätsverksamheten i Nynäshamn.

Första AP-fonden accepterar GEs bud på Arcam

Stockholm 13 oktober 2016 – Första AP-fonden har beslutat att acceptera General Electrics

Första AP-fonden ökar sin ägarandel i Starbreeze

Första AP-fonden har idag utökat sitt innehav i spel­utvecklings­företaget Starbreeze från 3,3 till 9,3 procent.

Första AP-fonden investerar i enlighet med FNs 17 hållbarhetsmål

Första AP-fonden har som en av nio investerare uttryckt sin ambition att investera i enlighet med FNs 17 hållbarhetsmål (Sustainable Development Goals).

Första AP-fondens halvårsrapport 2016

Första AP-fondens resultat för första halvåret 2016 uppgick till 10,6 miljarder kronor efter kostnader. Avkastningen uppgick därmed till 3,5 procent efter kostnader.

Första AP-fonden anställer ny kommunikationschef

För att höja kapaciteten och öka fokuseringen på ägarstyrning och kommunikation har, som tidigare meddelats, Första AP-fonden delat

Första AP-fondens resultat 2015: Fyra procents avkastning och fortsatta långsiktiga investeringar

Första AP-fondens resultat för helåret 2015 uppgick till 11,3 miljarder kronor efter kostnader. Avkastningen uppgick till 4,0 procent efter kostnader vilket är i nivå med fondens mål.

Första AP-fonden ökar fokus inom ägarstyrning och kommunikation

För att höja kapaciteten och öka fokuseringen på ägarstyrning och kommunikation kommer Första AP-fonden dela upp funktionen Kommunikation och ägarstyrning i två olika ansvarsområden.

2015

Första AP-fonden bekämpar illegal robothandel

Första AP-fonden deltar i en class action (grupptalan) mot ett fyrtiotal börser,

AP-fonderna samordnar redovisning av koldioxidavtryck

AP-fonderna, Första, Andra, Tredje, Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-fonden, har kommit överens om att samordna sättet för redovisningen av koldioxidavtryck

Första AP-fondens halvårsrapport: Nya satsningar och väl uppfyllda mål

örsta AP-fondens resultat för första halvåret 2015 uppgick till 14,3 mdkr efter kostnader, motsvarande en avkastning på 5,0 procent efter kostnader.

Strategiskt partnerskap för europeiska kontorsfastigheter

Första och Andra AP-fonden ingår ett strategiskt partnerskap med den amerikanska pensionsfonden TIAA-CREF för att investera i europeiska kontorsfastigheter

Första AP-fonden del av konsortium som förvärvar Fortum Distribution AB

Första AP-fonden har som del av ett konsortium bestående av Borealis Infrastructure, Tredje AP-fonden (AP3), Folksam med dotterbolag och Första AP-fonden (AP1) (”Konsortiet”) idag ingått avtal om att förvärva Fortum Distribution AB, Fortums elöverföringsverksamhet i Sverige.

Första AP-fondens årsredovisning: Hög avkastning gynnar pensionssystemet

Första AP-fondens resultat för helåret 2014 uppgick till 36,4 mdkr efter kostnader. Avkastningen uppgick till 14,6 procent efter kostnader.

2014

Första AP-fondens ägarrapport 2014

Första AP-fondens ägarrapport 2014

Första AP-fonden anställer Kaj Martensen

Första AP-fonden har anställt Kaj Martensen från den 1 januari 2015.

Omorganisation på Första AP-fonden

Första AP-fonden genomför några omorganisationer i syfte att förstärka fondens investeringsverksamhet.

Första AP-fondens halvårsrapport: God avkastning ger viktigt tillskott i pensionssystemet, fortsatt fokus på hållbart värdeskapande

Första AP-fondens resultat för första halvåret 2014 uppgick till 16,6 mdkr efter kostnader.

Väl godkänt hållbarhetsarbete: Ökat fokus på hållbarhetsanalys och ägarstyrning ger resultat

Regeringens utvärdering av AP-fonderna visar att den långsiktiga avkastningen förbättrades under 2013.

Första AP-fondens årsredovisning: Fortsatt god avkastning: Ökat fokus på hållbarhet i investeringarna

Första AP-fondens resultat 2013 uppgick till 25 678 mkr efter kostnader.

2012

Placeringsregler och styrning viktigare än antal fonder

För att kapitalförvaltningen i inkomstpensionssystemet ska kunna bedrivas långsiktigt måste AP-fonderna ges stor självständighet och ha relevant styrning.