Placeringsregler och styrning viktigare än antal fonder

Placeringsregler och styrning viktigare än antal fonder

Buffertkapitalutredningen – Första AP-fondens remissvar

Stockholm 30 november 2012 — För att kapitalförvaltningen i inkomstpensionssystemet ska kunna bedrivas långsiktigt måste AP-fonderna ges stor självständighet och ha relevant styrning. Första AP-fonden lämnar idag sitt remissvar på buffertkapitalutredningen med förslag på lösningar som ger fonderna bättre förutsättningar att vara långsiktiga i sitt arbete och till långsiktig nytta för pensionssystemet.

Idag lämnar Första AP-fonden sitt remissvar till regeringens utredning om AP-fondernas framtid (SOU 2012:53). I sitt svar trycker Första AP-fonden på tre viktiga principer för den framtida kapitalförvaltningen i inkomstpensionssystemt: att fonderna ska vara självständiga, att utvärderingen av fondernas verksamhet ska vara konsistent med de långsiktiga målen samt att placeringsreglerna ska vara så flexibla att fonderna kan anpassa verksamheten efter olika marknadsförutsättningar.

–  Antalet AP-fonder har diskuterats livligt den senaste tiden. Men det är inte antalet fonder som är den viktigaste frågan. Det är istället tre grundprinciper för hur kapitalförvaltningen ska styras och organiseras som har betydelse för hur fonderna kan utföra sitt uppdrag, säger Urban Karlström, styrelseordförande i Första AP-fonden.

För det första måste fonderna självständigt kunna förvalta kapitalet utan att behöva ta hänsyn till olika opinionsyttringar. Rollerna som kapitalägare och kapitalförvaltare måste vara skilda åt och utvärdering ske av en annan organisation än den som förvaltar kapitalet.

– Utredningen trycker på att självständighet för fonderna är viktigt men föreslår att kapitalägandet ska ligga under samma tak som förvaltningen vilket snarare blir som en fond med tre investeringskommittéer. Det ger inte fonderna möjlighet att själva besluta över sin kapitalförvaltning och risken är stor att förvaltningen blir mer kortsiktig när den kan komma att påverkas av tillfälliga opinionsyttringar. Det bidrar inte till stabiliteten i pensionssystemet, säger Urban Karlström.

För det andra måste utvärderingen av fonderna vara ändamålsenlig. Första AP-fonden menar att utvärderingskriterierna måste vara tydligt definierade, vara konsistenta med förvaltningens uppdrag och mål samt fokuseras på fondernas långsiktiga resultat. Det kräver att den som utvärderar fonderna har rätt förutsättningar för att göra det samt att den är fristående från förvaltningen. För att stärka långsiktigheten kan utvärderingen med fördel göras med längre mellanrum än varje år.

För det tredje måste fondernas placeringsregler vara flexibla så att risk och placeringar kan anpassas till olika marknadsförutsättningar. De stora svängningarna på kapitalmarknaden sedan 2001 då nuvarande AP-fonder startade visar på behovet av friare placeringsregler.

– Här är vi överens med utredningen som har kommit fram till snarlika slutsatser och föreslår att dagens snäva regler ersätts med en aktsamhetsprincip. Det kommer ge fonderna bättre möjligheter att hantera riskerna på kapitalmarknaderna jämfört med idag, säger Urban Karlström.

Första AP-fondens förslag innebär att kapitalförvaltningen sköts av fonder som är egna självständiga myndigheter med full rätt att sluta egna avtal och i övrigt besluta om kapitalförvaltningen. En ny myndighet som får rollen som kapitalägare i pensionssystemet sätter mål för fondernas verksamhet och utvärderar fondernas resultat och verksamhet. Denna myndighet ska också utse ledamöterna i fondernas styrelser där alla styrelseledamöter ska vara oberoende. Myndigheten ska vara tydligt avskild från kapitalförvaltningen.

Nu när utredningen sagt sitt och de som berörs fått lämna sina kommentarer hoppas Första AP-fonden på en snabb process där det egna och andras förbättringsförslag tas i beaktande.

– För organisationerna som berörs är det viktigt att förändringsbesluten fatts på goda grunder och att det görs skyndsamt. Då kan vi även fortsättningsvis arbeta med förvaltningen som en del ett av världens bäst fungerande pensionssystem, säger Urban Karlström.

Kontakt

Urban Karlström, styrelseordförande

Ossian Ekdahl, chef kommunikation och ägarstyrning
08-566 20 209, 0709-681 209
ossian.ekdahl@ap1.se

Första AP-fondens remissvar på SOU 2012 53