Första AP-fondens resultat 2015: Fyra procents avkastning och fortsatta långsiktiga investeringar

Stockholm 19 februari 2016 – Första AP-fondens resultat för helåret 2015 uppgick till 11,3 miljarder kronor efter kostnader. Avkastningen uppgick till 4,0 procent efter kostnader vilket är i nivå med fondens mål. Fondens genomsnittliga årliga avkastning efter kostnader den senaste tioårsperioden uppgår till 5,5 procent. Den reala avkastningen efter kostnader på samma tioårsperiod är 4,4 procent – en bit över fondens långsiktiga mål.

Året i korthet (se även omstående sida)

  • Resultatet uppgick till 11,3 mdkr (föregående år 36,4) efter kostnader
  • Fondkapitalet ökade med 6,4 mdkr till 290,2 mdkr
  • Under perioden betalade Första AP-fonden netto ut 4,9 mdkr (föregående år 5,1) till pensionssystemet för att täcka skillnaden mellan pensionsavgifter och pensionsutbetalningar
  • Fondens förvaltningskostnader var 493 mkr (föregående år 456) vilket motsvarar 0,17 procent (föregående år 0,17) i årstakt av förvaltat kapital

Vd Johan Magnusson kommenterar resultatet:

– Avkastningen på 4,0 procent efter kostnader under 2015 är hyggligt med tanke på att oron på marknaden har varit stor under året. Det ligger i linje med fondens mål. Vi har bidragit med en avkastning på sammanlagt 165 miljarder kronor sedan starten 2001.

Första AP-fonden fortsätter att investera långsiktigt, bland annat genom direktinvesteringar i fastigheter och infrastruktur.

– Vi köpte, som en del av ett konsortium, eldistributionsföretaget Ellevio av Fortum. Bolaget har redan börjat genomföra stora investeringar för att höja leveranssäkerheten ut till kunderna.

– Vi bildade också ett fastighetsföretag, Secore Fastigheter tillsammans med ICA Fastigheter. Ambitionen är att låta Secore växa vidare genom att köpa ytterligare fastigheter där ICA-butiker är den huvudsakliga hyresgästen, säger Johan Magnusson.

Första AP-fonden strävar också efter att skapa långsiktigt hållbart värde i bred mening.

– Som långsiktig investerare är det naturligt att ta in icke-finansiella hållbarhetsaspekter som en del av investeringsanalysen. Vi beslutade förra året om en ny övergripande hållbarhetsstrategi där vi fokuserar på resurseffektivitet. Med det menar vi att användningen av naturresurser, humankapital och finansiellt kapital ska ske på ett ansvarsfullt sätt, säger Johan Magnusson.

2015-12-31 2014-12-31
Utgående fondkapital 290,2 mdkr 283,8 mdkr
Årets resultat 11,3 mdkr 36,4 mdkr
Nettoflöden till Pensionssystemet -4,9 mdkr -5,1 mdkr
Ingående fondkapital 283,8 mdkr 252,5 mdkr
Förvaltningskostnadsandel Rörelsens kostnader 0,06 % 0,07 %
Förvaltningskostnadsandel inkl Provisionskostnader 0,17 % 0,17 %
Avkastning efter kostnader 4,0 % 14,6 %
Real avkastning efter kostnader 3,9 % 15,0 %
Annualiserad avkastning efter kostnader 5,0 år 7,7 %
Annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år 5,5 %
Real annualiserad avkastning efter kostnader 10,0 år 4,4 %

 

Kontakt

Johan Magnusson, vd Ossian Ekdahl, chef kommunikation och ägarstyrning
0709-681 209, ossian.ekdahl@ap1.se

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar 290 miljarder kronor (31 dec 2015) i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå hög och långsiktigt hållbar avkastning.