Första AP-fondens halvårsrapport: Nya satsningar och väl uppfyllda mål

Stockholm 2 september 2015 – Första AP-fondens resultat för första halvåret 2015 uppgick till 14,3 mdkr efter kostnader, motsvarande en avkastning på 5,0 procent efter kostnader. Fondens genomsnittliga årliga reala avkastning efter kostnader den senaste tioårsperioden var 5,3 procent, vilket överstiger målet om 4,0 procent.

Halvåret i korthet

  • Resultatet uppgick till 14,3 mdkr (16,6) efter kostnader
  • Fondkapitalet ökade med 11,9 mdkr till 296 mdkr
  • Under perioden överförde fonden 2,4 mdkr (2,5) till Pensionsmyndigheten
  • Fondens förvaltningskostnader var 253 mkr (206) vilket motsvarar 0,17 procent (0,16) i årstakt av förvaltat kapital

Vd Johan Magnusson kommenterar resultatet:

– Som buffert i inkomstpensionssystemet är det viktigt att vi levererar en stabil avkastning över tid. Vårt mål är en real avkastning, där alltså inflationen räknas bort, på 4,0 procent över en rullande tioårsperiod. Det är ett mål vi överträffat då vi levererat en real avkastning på 5,3 procent mätt över de senaste tio åren.

Sedan starten 2001 har Första AP-fonden avkastat 168,2 mdkr och överfört 13,1 mdkr till pensionssystemet.

Under första halvåret genomförde fonden en första investering i infrastruktur genom att som del av ett konsortuim köpa eldistributionsbolaget Ellevio från Fortum.

– Infrastruktur är en strategiskt viktig komponent i vår långsiktiga portfölj: kassaflödet är långt och avkastningen är relativt lätt att prognosticera. Värdet är också stabilt och följer inte marknadsfluktuationer på samma sätt som många av våra andra investeringar gör, säger Johan Magnusson.

Fastigheter är en annan tillgång som är speciellt intressant för en långsiktig pensionsförvaltare. I augusti bildades fastighetsbolaget Cityhold Office Partnership där Första AP-fonden äger 25 procent.

– Cityhold Office Partnership har ett bestånd värderat till cirka 2,2 miljarder Euro, fokuserat på välbelägna kontorsfastigheter i europeiska storstäder och har finansiella muskler att växa, något som vi ägare tydligt uttalat ska ske, säger Johan Magnusson.

Kontakt

Johan Magnusson, vd

Ossian Ekdahl, chef kommunikation och ägarstyrning
0709-681 209, ossian.ekdahl@ap1.se

Första AP-fonden är en av fembuffertfonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar närmare 300 miljarder kronor i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå långsiktigt hög avkastning till låg risk.